ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางเทสโก้โลตัส
ได้แบ่งการบริหารค่าใช้จ่ายในส่วนงานซ่อมบำรุง
ในระบบ Verisae System ออกเป็น 2 บริษัท

หาก Vendor รายใดเปลี่ยน e-mail ในการรับ PO
กรุณาแจ้ง e-mail มาที่ fmsystem@th.tesco.com

คู่มือการใช้งานสามารถโหลดที่ได้
Download คู่มือการใช้งานระบบ Verisae

Vendor ที่รับคำสั่งงาน PPM
หรือ Replacement เมื่องานเสร็จสมบูรณ์แล้ว กรุณา
ปิดคำสั่งงานด้วย

simple tracker