ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์


การให้ความสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและสถาบันการศึกษา
               

เทสโก้ โลตัสยินดีให้ความร่วมมือส่งเสริมการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ของเยาวชนไทยใน 2 ทาง ได้แก่ การให้เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการทำรายงานหรือวิทยานิพนธ์

การให้เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทางบริษัทเปิดให้สถาบันการศึกษาเยี่ยมชมในส่วนของศูนย์กระจายสินค้า 2 แห่ง ได้แก่ วังน้อย และบางบัวทอง  และสาขาที่เป็นอาคารประหยัดพลังงาน (กรีนสโตร์)  2 แห่ง ได้แก่ สาขาพระราม 1 และ สาขาศาลายา โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเข้าเยี่ยมชม กรอกแบบฟอร์มเข้าเยี่ยมชมเป็นภาษาอังกฤษ ระบุช่วงเวลาที่ต้องการเข้าเยี่ยมชม แล้วส่งแฟ็กซ์หรืออีเมล์แบบฟอร์มพร้อมกับจดหมายขอเข้าเยี่ยมชมจากสถาบันการ ศึกษาให้ทางบริษัทฯ เพื่อดำเนินการ และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการนัดหมายวันเยี่ยมชมต่อไป (แฟ็กซ์ 02-797-9811 / อีเมล์ prtescolotus@gmail.com)
  2. โปรดส่งแบบฟอร์มขอเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือน
  3. ในส่วนของศูนย์กระจายสินค้าเปิดให้เยี่ยมชม ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม เท่านั้น และจำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่เกิน 40 คน ใช้เวลาเยี่ยมชม 2.30 ชั่วโมง (สำหรับวังน้อย) และไม่เกิน 30 คน ใช้เวลาเยี่ยมชม 2 ชั่วโมง (สำหรับบางบัวทอง) แบ่งเป็นการบรรยายและเยี่ยมชมสถานที่ปฎิบัติงาน
  4. ในส่วนของสาขาอาคารประหยัดพลังงาน (กรีนสโตร์) สาขาพระราม 1  และสาขาศาลายา เปิดให้เยี่ยมชมในสัปดาห์ที่ 2-3 ของเดือน จำกัดจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมไม่เกิน 20 คน 

รายละเอียดศูนย์กระจายสินค้า

  • ที่อยู่ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย :  188/1 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ที่อยู่ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง : 15/18 หมู่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  • ที่อยู่ศูนย์กระจายสินค้าสามโคก : 30 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอก กม. 65) ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดสาขาอาคารประหยัดพลังงาน

  • สาขาพระราม 1 : 831 พระราม 1 ตำบลวังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • สาขาศาลายา : เลขที่ 99/14 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

การให้ข้อมูลเพื่อประกอบการทำรายงานและวิทยานิพนธ์

นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการขอข้อมูลเพื่อประกอบการทำรายงาน โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. ขอให้ทำจดหมายขอข้อมูลที่ออกจากสถาบันการศึกษา มีลายมือชื่ออาจารย์รับรอง โดยทำจดหมายเรียน
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด  ส่งแฟ็กซ์มาที่เบอร์ 02-797-9811 หรือ e-mail มาที่ prtescolotus@gmail.com
2. ในจดหมายโปรดระบุหัวข้อรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการให้ชัดเจน กำหนดวันที่ต้องการใช้ข้อมูล เบอร์ติดต่อกลับ  ในกรณีที่ต้องการสัมภาษณ์ผู้บริหาร โปรดแนบประเด็นคำถามมาด้วย
3. โปรดส่งจดหมายขอข้อมูลเข้ามาล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน