ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้คูปองอิเล็คทรอนิกส์ (e-coupon)


1. การใช้คูปองอิเล็คทรอนิกส์ (e-coupon)

คูปองอิเล็คทรอนิกส์ (ต่อไปนี้เรียกว่า "(e-coupon)") สามารถใช้ได้กับการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://shoponline.tescolotus.com นี้ โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อสินค้าออนไลน์ และเงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ เกี่ยวกับ e-coupon ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการออก e-coupon นั้นๆ ทั้งนี้ e-coupon จะไม่สามารถนำมาใช้ไดกับเว็บไซต์อื่นๆ ของบริษัท นอกเหนือจากเว็บไซต์ http://shoponline.tescolotus.com นี้ และไม่สามารถนำ e-coupon ไปใช้กับร้านค้าสาขาต่างๆ ของบริษัท

ท่านสามารถนำ e-coupon ในการสั่งซื้อสินค้าโดยการใส่รหัสของอีคูปองนั้นๆ ในช่องที่กำหนดในระหว่างที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ อย่างไรก็ตาม การใช้ e-coupon ในแต่ละครั้ง ท่านอาจต้องพิสูจน์สิทธิของท่านในการใช้ e-coupon ดังกล่าว

ในการใช้ e-coupon ท่านได้ตกลงใช้ e-coupon ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้คูปองอิเล็คทรอนิกส์ (e-coupon) สำหรับการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์นี้แล้ว
 
   Top


2. การมอบอีคูปอง

e-coupon ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัท

สิทธิในการใช้ e-coupon เป็นสิทธิที่บริษัทกำหนดให้เป็นการเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ บริษัทสงวนสิทธิไม่รับ e-coupon ที่อยู่ในรูปของสำเนา การผลิตซ้ำ การแจกจ่ายหรือการจัดพิมพ์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ เพื่อบุคคลอื่นใดๆ หรือการ e-coupon ในระบบเก็บข้อมูลที่สามารถดึงข้อมูลกลับมาได้ โดยมิได้รับการอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

e-coupon ที่มีการแจกจ่ายหรือเวียนใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรบริษัท เช่น การนำอีคูปองไปแสดงในหน้ากระดานหรือข้อความใดๆ ทางอินเตอร์เน็ต หรือหน้าเว็บไซต์แสดงส่วนลด ไม่สามารถใช้งาน และบริษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่รับหรือยกเลิก e-coupon นั้นๆ ได้
 
   Top


3. การใช้อีคูปองที่ได้รับอนุญาต

เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งในเวลาที่ได้ออก e-coupon

1.  
e-coupon ที่ออกให้แต่ละรหัสนั้น สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว โดยผู้รับ e-coupon ผู้เดียวเท่านั้น
2.  
e-coupon สามารถใช้ได้โดยลูกค้าหรือ ครอบครัว (แล้วแต่กรณี) เท่านั้น
3.  
e-coupon ไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ หรือ e-coupon อื่นๆ
4.  
ท่านสามารถใช้ e-coupon ได้ต่อเมื่อ e-coupon ยังไม่สิ้นอายุในวันที่ได้มีการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านหรือในวันที่ท่านมารับสินค้าที่สาขาของห้างเทสโก้ โลตัส


แม้ว่า e-coupon ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในขณะที่ออก e-coupon ว่าอาจนำมาใช้ร่วมกับ e-coupon หรือข้อเสนออื่นๆ ก็ตาม หาก (ก) e-coupon ใดมีรหัสที่ขึ้นต้นด้วย X e-coupon จะไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับ e-coupon อื่นๆ ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย X เหมือนกัน (ข) e-coupon ใดมีรหัสที่ขึ้นต้นด้วย TDX จะไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับ e-coupon อื่นๆ ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย TDX เหมือนกัน

e-coupon ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือนำมาใช้ซื้อบัตรของขวัญได้
 
   Top


4. สินค้าและบริการที่ไม่สามารถใช้อีคูปองใช้ได้

สินค้าหรือบริการบางชนิดไม่รับหรือไม่ร่วมรายการใดๆ เกี่ยวกับ e-coupon ซึ่งท่านจะได้รับแจ้งเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใดที่รับ e-coupon ผ่านทางเว็บไซต์ http://shoponline.tescolotus.com หรือเมื่อท่านได้รับอีคูปองนั้นๆ

นอกจากนี้ อาจมีสินค้าหรือบริการบางประเภทที่ไม่สามารถใช้ e-coupon ได้ ซึ่งท่านจะได้รับณ เวลาที่มีการออก e-coupon นั้นๆ

สินค้าหรือบริการใดที่ไม่สามารถใช้ e-coupon จะไม่ได้ร่วมรายการข้อเสนอพิเศษหรือสิทธิประโยชน์หรือเกี่ยวกับการลดราคาที่จัดรายการส่งเสริมการขาย
 
   Top


5. ข้อกำหนดการซื้อขั้นต่ำ

หากการใช้ e-coupon มีข้อกำหนดเกี่ยวกับยอดซื้อขั้นต่ำ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ ณ เวลาที่มีการออก e-coupon นั้นๆ ทั้งนี้ การนับยอดซื้อขั้นต่ำจะไม่รวมสินค้าที่ไม่รับ e-coupon

ถ้าปรากฏว่าท่านมีอีคูปองชนิดที่มีเงื่อนไขการใช้จ่ายขั้นต่ำมากกว่าหนึ่งรหัส และท่านประสงค์ที่จะใช้อีคูปองทั้งหมดสำหรับการซื้อหนึ่งครั้ง จะต้องปรากฏว่าท่านมียอดรวมการซื้อของครั้งนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละอีคูปอง เช่น ท่านต้องการใช้ส่วนลด 3 บาทจากอีคูปองที่กำหนดว่าจะใช้ส่วนลด 3 บาทนี้ได้ หากมียอดซื้อขั้นต่ำ 30 บาท และท่านต้องการใช้ส่วนลด 5 บาท จากอีคูปองที่กำหนดว่าจะใช้ส่วนลด 5 บาทนี้ได้ หากมียอดซื้อขั้นต่ำ 50 บาทสำหรับการสั่งซื้อหนึ่งครั้ง (โดยที่อีคูปองนั้นๆ สามารถใช้ร่วมกันได้) ในกรณีนี้ท่านจะต้องมียอดสั่งซื้อไม่น้อยกว่า 80 บาท จึงจะสามารถใช้ส่วนลดจากอีคูปองทั้งสองรหัสได้
 
   Top


6. การคำนวณส่วนลด

หากข้อเสนอในการซื้อสินค้าออนไลน์ระบุว่าจะได้รับส่วนลดระบุเป็นร้อยละ ราคาสินค้าที่ร่วมรายการข้อเสนอดังกล่าวจะลดลงตามร้อยละที่ระบุ
 
   Top


7. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ e-coupon

เมื่อท่านใช้อีคูปองถือว่าท่านรับรองต่อบริษัทว่าท่านเป็นผู้ได้รับอีคูปองโดยชอบและท่านจะใช้อีคูปองโดยสุจริต หากท่านใช้ หรือพยายามจะใช้หรือสนับสนุนการใช้อีคูปองเพื่อจะได้รับส่วนลดซึ่งท่านหรือบุคคลที่สามไม่มีสิทธิได้รับ อาจถือว่าท่านอาจกำลังกระทำความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา

ถ้าบริษัทมีเหตุให้เชื่อโดยมีเหตุผลว่า e-coupon ถูกนำไปใช้โดยมิชอบหรือผิดกฏหมาย บริษัทอาจปฏิเสธหรือยกเลิก e-coupon นั้นๆ และท่านตกลงว่าท่านจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทในกรณีที่บริษัทไม่ยอมรับหรือยกเลิก e-coupon นั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควรสำหรับเหตุการณ์นั้นๆได้
 
   Top


8. ข้อจำกัดความรับผิด

e-coupon เป็นเพียงข้อเสนอพิเศษเพื่อประโยชน์เพิ่มเติมที่บริษัทเสนอให้ท่านจากกรณีปกติเท่านั้น บริษัทไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อท่านสำหรับความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิเสธ การยกเลิก หรือการเพิกถอน e-coupon ใดๆ หรือกรณีที่ท่านไม่สามารถใช้ e-coupon ได้อันเนื่องมาจากเหตุใดๆ ก็ตาม
 
   Top


9. ข้อกำหนดอื่นๆ

บริษัทสงวนสิทธิแก้ไขหรือยกเลิกการดำเนินการเกี่ยวกับ e-couponไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การที่บริษัทไม่ใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อกรณีการฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้ e-coupon นี้จะไม่ถือว่าบริษัทตกลงยินยอมสละสิทธินั้นๆ บริษัทสงวนสิทธิที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขและการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขในของการใช้ e-coupon ตลอดเวลา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้คูปองอิเล็คทรอนิกส์สำหรับการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์
 
   Top


10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย

1. ในกรณี e-Coupon มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อสินค้าขั้นต่ำ และหากสินค้าที่ลูกค้าสั่งหมด และไม่มีสินค้าทดแทน หรือกรณีลูกค้าไม่รับสินค้าทดแทน หรือกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า หรือกรณีอื่นใด ซึ่งทำให้ยอดใช้จ่ายคงเหลือไม่ถึงจำนวนยอดใช้จ่ายตามที่กำหนด ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิส่วนลดของ e-Coupon นั้นๆ 
2. ลูกค้าจะต้องกรอกรหัสส่วนลด e-Coupon ให้ถูกต้องเมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ และเป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสั่งซื้อสินค้าดัง กล่าวได้รับส่วนลดเรียบร้อยแล้วก่อนทำการชำระเงินและรับสินค้าที่สั่งซื้อ 
3. ตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย ลูกค้าสามารถใช้รหัสส่วนลด e-Coupon (รหัสเดียวกัน)ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งที่อยู่ที่ให้จัดส่งเท่านั้น
4. บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับหรือเรียกคืนเงินส่วนลดที่ลูกค้าได้รับจากรหัสส่วนลด e-Coupon ในกรณีที่ตรวจสอบพบในภายหลังว่า ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดหรือมีเจตนาไม่สุจริตในการเข้าร่วมการส่งเสริมการขายนี้ 
5. ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมและรายการส่งเสริมการขาย เกี่ยวกับ e-Couponได้ทางเว็บไซต์ www.tescolotus.com และทางแผ่นพับโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเทสโก้ โลตัส 
6. ลูกค้าผู้ได้รับรหัสส่วนลด e-Coupon รับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าไปเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์ของธุรกิจของบริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ลูกค้าหรือบุคคลอื่นใดแต่อย่างใด 
7. ในกรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ ให้ถือคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทฯ เป็นเด็ดขาดและที่สุด 
8. ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับ e-Couponนี้ ลูกค้าตกลงยอมรับข้อกำหนด กติกา และเงื่อนไขของการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกประการ 
9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขของกิจกรรมหรือรายการส่งเสริมการ ขายเกี่ยวกับ e-Couponนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
   Top