เกี่ยวกับเรา

นโยบายเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์

นโยบายนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์แบรนด์เทสโก้ ทั้งประเภทอาหารและไม่ใช่อาหาร (รวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตอาหาร) เราคำนึงถึงเรื่องสวัสดิภาพสัตว์อย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อสัตว์ภายในห่วงโซ่อุปทานของเราอย่างมีมนุษยธรรมตลอดวงจรชีวิตสัตว์

นโยบายด้านส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของเรานั้น ครอบคลุมผลิตภัณฑ์แบรนด์เทสโก้ที่จำหน่ายทั่วโลกและในทุกธุรกิจของกลุ่มเทสโก้ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการทดลองกับสัตว์ สัตว์เลี้ยงในฟาร์มเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร และการขายสัตว์เลี้ยง สัตว์ที่ยังมีชีวิต และอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

เราไม่สนับสนุนและไม่ทำการทดลองยา เครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนกับสัตว์ หากจำเป็นต้องทำการทดลองในสัตว์เพื่อจุดประสงค์เรื่องความปลอดภัยของอาหารตามที่กฎหมายกำหนด เราจะดูแลและบังคับให้การปฏิบัตินั้นสอดคล้องกับกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสมอ

แนวทางการปฏิบัติด้านสวัสดิภาพสัตว์สำหรับสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม สัตว์เลี้ยง และสัตว์มีชีวิตอื่น ๆ ของเรานั้นครอบคลุมถึงเรื่องการผสมพันธ์ การเลี้ยง การขนส่ง และ (หากเกี่ยวข้อง) การเชือด โดยแนวทางการปฏิบัตินี้กำหนดขึ้นตามหลักอิสระ 5 ประการของ Farm Animal Welfare Council (FAWC) (สภาสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม ประเทศอังกฤษ) อันได้แก่

  1. อิสระจากความหิวกระหาย (Freedom from hunger and thirst)
  2. อิสระจากความไม่สบายกาย (Freedom from discomfort)
  3. อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย (Freedom from pain, injury and disease)
  4. อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ (Freedom to express normal behavior)
  5. อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ (Freedom from fear and distress)

เราทำงานร่วมกับคู่ค้า เกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงปศุสัตว์ และผู้ทำประมงของเราอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรลุเป้าหมายของหลักการเหล่านี้ รวมถึงการร่วมงานกับนักวิจัย สัตวแพทย์ และองค์กรไม่แสวงหากำไร (NGO) ด้านสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อหาวิธีการรักษามาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ให้อยู่ระดับสูงเท่าที่เราจะทำได้ในห่วงโซ่อุปทานของเรา เราทำการทบทวนและปรับปรุงกรอบการทำงาน กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติงานต่าง ๆ อยู่เสมอเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสวัสดิภาพสัตว์และเพื่อสนับสนุนคู่ค้าที่เป็นผู้เลี้ยงสัตว์และคู่ค้าที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของเราด้วย นอกเหนือจากหลักอิสระ 5 ประการแล้ว เรายังปฏิบัติตามหลักการเพิ่มเติม ดังนี้

  • เราไม่อนุญาตให้ใช้วัตถุดิบที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมในผลิตภัณฑ์แบรนด์เทสโก้ที่จำหน่ายในธุรกิจของกลุ่มเทสโก้ทั้งหมดทั่วโลก เราไม่ห้ามการใช้อาหารสัตว์ที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมในการผลิตเนื้อสัตว์ ไข่ และนมที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคให้กับเรา โดยเราเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคสำหรับลูกค้าที่ต้องการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่อาจจะกินอาหารสัตว์ซึ่งผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มออร์แกนิคย์ของเราผลิตจากเนื้อสัตว์ ไข่ และนมที่ได้จากสัตว์ซึ่งไม่ได้กินอาหารที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม
  • เราไม่อนุญาตให้ใช้สัตว์ที่เกิดจากการโคลนนิ่งและ/หรือสัตว์ที่สืบเชื้อสายจากสัตว์นั้นในห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจทุกประเภทและภูมิศาสตร์ทุกแห่งของเรา หลักการนี้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และปลาที่มีครีบด้วย

ในระดับคณะกรรมการบริหารนั้น ประธานกรรมการฝ่ายผลิตภัณฑ์ (Chief Product Officer) นั้นเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในประเด็นการจัดหาสินค้าอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Sourcing) ซึ่งเรื่องสวัสดิภาพสัตว์นั้นเป็นหัวใจสำคัญของประเด็นนี้ ส่วนการบริหารงานในแต่ละวันเพื่อดูแลและการปฏิบัติตามนโยบายสวัสดิภาพสัตว์นั้นอยู่ภายใต้การกำกับของ Group Quality Director ซึ่งอยู่ในสายงานบังคับบัญชาของ Executive Product Director


สัตว์เลี้ยงในฟาร์มเพื่อผลิตเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร

ในธุรกิจอาหารของเรานั้น เรามุ่งหมายรักษามาตรฐานระดับสูงของสวัสดิภาพสัตว์ให้ได้ในระบบฟาร์มทั้งหมด ตั้งแต่การผสมพันธุ์ การเลี้ยง ไปจนถึงการขนส่งและการฆ่าสัตว์

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เทสโก้ โลตัส โลตัส เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกรายแรกในประเทศไทย ที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะจำหน่ายเพียงไข่ไก่ที่มาจากแม่ไก่ที่ไม่ถูกขังกรงเท่านั้น (cage-free) ภายในปี พ.ศ. 2571 และเนื้อหมูแบบบรรจุแพ็คที่จะมาจากแม่หมูที่เลี้ยงแบบรวมกลุ่มแทนแม่หมูที่เลี้ยงแบบยืนซอง ภายในปี พ.ศ. 2570


การใช้ยาปฏิชีวนะ

เราตระหนักดีถึงความสำคัญของยาปฏิชีวนะในการรักษาอาการป่วยของคนและสัตว์ และเรายังตระหนักถึงภัยคุกคามจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสมในห่วงโซ่อุปทานปศุสัตว์ด้วย ดังนั้นเราจึงดูแลให้มั่นใจว่าการใช้ยาปฏิชีวนะนั้นเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติของเราคือการกำหนดให้ผู้ผลิตของเราใช้ยาปฏิชีวนะให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยที่ไม่กระทบต่อสวัสดิภาพของสัตว์ด้วย

เทสโก้ห้ามไม่ให้ใช้ยาปฏิชีวนะเป็นประจำหรือใช้เพื่อกระตุ้นการเติบโตในธุรกิจทุกประเภทและในภูมิศาสตร์ทุกแห่งของเรา การรักษาอาการป่วยของสัตว์ต้องกระทำภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ที่จะเป็นผู้ตัดสินว่าให้ใช้ยาปฏิชีวนะประเภทใดจึงจะเหมาะสม รวมทั้งทำการบันทึกข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะไว้ในแผนดูสุขภาพสัตว์ของสัตวแพทย์ และผู้ผลิตกับสัตวแพทย์จะต้องตรวจสอบแผนการดูแลสุขภาพสัตว์นี้ร่วมกัน

เราทำงานเชิงรุกเพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะในห่วงโซ่อุปทานของเราผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรของเราในห่วงโซ่อุปทานและกลุ่มเกษตรกรยั่งยืน เราจะใช้กลยุทธ์การกำหนดเป้าหมายการลดการใช้ยาปฏิชีวนะและการแบ่งปันความรู้เรื่องการปฏิบัติที่ดีที่สุดไปยังคู่ค้าของเรา เพื่อให้เราสามารลดการใช้ยานี้ในห่วงโซ่อุปทานของเราลงได้ในทุก ๆ ปี


สัตว์ที่ยังมีชีวิตและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

ในการขายสัตว์ที่ยังมีชีวิตเพื่อการบริโภค เราปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อรักษาสวัสดิภาพสูงสุดของสัตว์ในร้านของเราและที่จุดเชือด โดยการฆ่าสัตว์จะถูกทำอย่างมีมนุษยธรรม ด้วยวิธีที่ได้รับการยอมรับ และกระทำโดยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น

เครื่องประดับและของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงที่จำหน่ายในร้านค้าของเรา เช่น ปลอกคอและชามใส่อาหาร จะต้องผ่านการทดสอบอย่างรอบคอบและรัดกุมว่า สัตว์เลี้ยงสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย รวมทั้งมีฉลากบอกวิธีการใช้งานอย่างชัดเจน


สัตว์ชนิดพิเศษ

เราไม่ขายสัตว์ชนิดพิเศษ (exotic species) เช่น จระเข้ นกกระจอกเทศ จิงโจ้ ในธุรกิจของกลุ่มเทสโก้โดยเด็ดขาด และเรากำหนดประเภทของสัตว์ชนิดพิเศษตามคำนิยามของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชพรรณจากป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES)

เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะตรวจสอบและทบทวนกรอบการทำงานและกระบวนการของเราให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เพื่อเป็นหนึ่งในแรงผลักดันมาตรฐานของอุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้น และให้การสนับสนุนแก่เกษตรกรและพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานของเราให้สามารถปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย