เกี่ยวกับเรา

แนวทางในการประกอบธุรกิจของเรา

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

โลตัสให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

ดาวน์โหลด จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ


สายตรงโปร่งใส

ช่องทางที่ช่วยให้พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า ที่มีข้อกังวลใจหรือพบเห็นการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยชื่อ โทร. 1800-019099


ต่อต้านการติดสินบนและการกระทำทุจริตทุกรูปแบบ

โลตัสมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานทางจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายว่าด้วยการต่อต้านสินบน และการประพฤติมิชอบใดๆ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการต่อต้านสินบน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการต่อต้านสินบน สำหรับคู่ค้า


นโยบายว่าด้วยของกำนัลและเลี้ยงรับรอง

โลตัส เข้าใจดีว่าการให้และรับของกำนัล รวมทั้งการเลี้ยงรับรองนั้นเป็นธรรมเนียมปกติในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามของกำนัลและการเลี้ยงรับรองดังกล่าวควรพอประมาณตามความเหมาะสมหรือเป็นไปตามวาระโอกาส ทั้งนี้ โลตัสเน้นย้ำความสำคัญของเรื่องนี้และรณรงค์ให้พนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงของกำนัลและการเลี้ยงรับรองที่อาจเป็นการให้หรือรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือทำลายชื่อเสียงของบริษัท

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง สำหรับคู่ค้า


นโยบายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า

โลตัสไม่ลดระดับการแข่งขันทางการค้าไม่ว่าจะเป็นการลดการแข่งขันกับคู่แข่งขันทางการค้าหรือผู้จัดหาสินค้า และพฤติกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการละเมิดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้าหรือทำลายชื่อเสียงของโลตัสถูกห้ามกระทำโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ เรายังใช้หลักการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าของเราเพื่อส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการป้องกันการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม


สิทธิมนุษยชนและจริยธรรมทางการค้า

ในฐานะที่เราเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนจำนวนมหาศาลรอบโลกในทุกๆ วัน เราจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานของเรา ลูกค้าของเรา บุคคลากรในระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) รวมถึงบุคคลอื่นในชุมชนซึ่งเราประกอบธุรกิจอยู่

เราสนับสนุนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และอนุสัญญาหลักขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ผิด และหากมีการละเมิดสิทธิไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม การละเมิดดังกล่าวต้องได้รับการแก้ไข ด้วยเหตุนี้เราจึงสนับสนุนให้ผู้จัดหาสินค้าของเราปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมพื้นฐานทางการค้า และทำการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของการบริหารจัดการสินค้าของตน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย