เกี่ยวกับเรา

แนวทางในการประกอบธุรกิจและนโยบายของเรา

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

โลตัสให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

ดาวน์โหลด จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ


ช่องทางการร้องเรียน

โลตัส ให้ความสำคัญต่อกลไกการร้องทุกข์ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานของเรา ไม่ว่าจะเป็น เพื่อนพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน จึงจัดให้มีกลไกการร้องเรียนดังนี้

  1. สายตรงโปร่งใส (Protector Line) สำหรับพนักงาน และคู่ค้าของเรา เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ ทุจริตคอร์รัปชั่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน การทำผิดนโยบายหรือระเบียบบริษัท การทำร้ายและคุกคามทางเพศ การกระทำผิดหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้า ผ่านทางโทรศัพท์และอีเมลแบบเป็นความลับ โดยมีช่องทางการติดต่อ ดังนี้

         - โทรแจ้งฟรี ผ่าน 1800–019099
         - อีเมล: Lotusprotectorline@oto.samartcorp.com
         - ไลน์: @protectorline
  2. Lotus’s Hotline สำหรับลูกค้า เพื่อเป็นช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา หรือแจ้งข้อห่วงกังวลและเบาะแสการกระทำผิดจรรยาบรรณของเรา โดยใช้ช่องทาง Lotus’s Hotline 1712

ต่อต้านการติดสินบนและการกระทำทุจริตทุกรูปแบบ

โลตัสมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานทางจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายว่าด้วยการต่อต้านสินบน และการประพฤติมิชอบใดๆ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการต่อต้านสินบน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการต่อต้านสินบน สำหรับคู่ค้า


นโยบายว่าด้วยของกำนัลและเลี้ยงรับรอง

โลตัส เข้าใจดีว่าการให้และรับของกำนัล รวมทั้งการเลี้ยงรับรองนั้นเป็นธรรมเนียมปกติในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามของกำนัลและการเลี้ยงรับรองดังกล่าวควรพอประมาณตามความเหมาะสมหรือเป็นไปตามวาระโอกาส ทั้งนี้ โลตัสเน้นย้ำความสำคัญของเรื่องนี้และรณรงค์ให้พนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงของกำนัลและการเลี้ยงรับรองที่อาจเป็นการให้หรือรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือทำลายชื่อเสียงของบริษัท

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง สำหรับคู่ค้า


นโยบายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า

โลตัสไม่ลดระดับการแข่งขันทางการค้าไม่ว่าจะเป็นการลดการแข่งขันกับคู่แข่งขันทางการค้าหรือผู้จัดหาสินค้า และพฤติกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการละเมิดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้าหรือทำลายชื่อเสียงของโลตัสถูกห้ามกระทำโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ เรายังใช้หลักการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าของเราเพื่อส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการป้องกันการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม


นโยบายสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน

โลตัส ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีก ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

เรามีเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ในทุก ๆ วัน เป้าหมายของเราคือ การสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านการเคารพ ส่งเสริม และคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน และแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี เราไม่ยอมรับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิแรงงานในทุกรูปแบบ จากการดำเนินธุรกิจของเราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเรามุ่งมั่นติดตาม ประเมิน และจัดการผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของโลตัส

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน


นโยบายด้านความยั่งยืน

ในฐานะธุรกิจค้าปลีกที่ให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ โลตัส ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของเราตลอดห่วงโซ่อุปทาน ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environment, Social and Governance – ESG) เราจึงให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และการพัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนในสังคม โดยมีนโยบายด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และยึดถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของเราในทุกด้าน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านความยั่งยืน


นโยบายด้านคุณภาพ

ในฐานะธุรกิจค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดและให้บริการลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทาง โลตัส ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า โดยคัดสรรด้วยความใส่ใจในทุก ๆ วัน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านคุณภาพ


นโยบายป้องกันความรุนแรง การล่วงละเมิดในที่ทำงาน และการเลือกปฏิบัติ

โลตัส ให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของพนักงาน ที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ เราเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคนและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการทำงานให้มีความเคารพซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง ไม่มีพฤติกรรมความรุนแรง และไม่เกิดการล่วงละเมิดและการคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเรื่องการป้องกันความรุนแรง การล่วงละเมิดในที่ทำงาน และการเลือกปฏิบัติไว้เป็นหลักเกณฑ์ โดยคุ้มครองพนักงานของโลตัสทั้งหมด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงมีช่องทางเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนเพื่อติดตาม สอบสวน และสอดส่องพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายป้องกันความรุนแรง การล่วงละเมิดในที่ทำงาน และการเลือกปฏิบัติ

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย