เกี่ยวกับเรา

แนวทางในการประกอบธุรกิจของเรา

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

เทสโก้ โลตัส ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

ดาวน์โหลด จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ


สายตรงโปร่งใส

ช่องทางที่ช่วยให้พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า ที่มีข้อกังวลใจหรือพบเห็นการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยชื่อ โทร. 1800-019099 อีเมล : LotusProtectorline@oto.samartcorp.com


ต่อต้านการติดสินบนและการกระทำทุจริตทุกรูปแบบ

เทสโก้ โลตัส มีการกำหนดขอบเขตและข้อปฎิบัติอย่างชัดเจน เกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต รวมทั้งการกระทำใดๆ อันเป็นการลดการแข่งขันทางการค้า เพิ่มต้นทุนการทำธุรกิจและทำลายความไว้วางใจของลูกค้าต่อเทสโก้ โลตัส การให้หรือการรับสินบนไม่ว่ามากน้อยเท่าใดเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และเทสโก้ โลตัสไม่อาจยอมรับสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนในทุกๆประเทศที่เราประกอบกิจการอยู่ ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัสมีการปรับปรุงข้อมูล ข้อควรปฏิบัติ และข้อควรระวังเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการติดสินบน และการกระทำทุจริตทุกรูปแบบแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการต่อต้านสินบน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการต่อต้านสินบน สำหรับคู่ค้า


นโยบายว่าด้วยของกำนัลและเลี้ยงรับรอง

เทสโก้ โลตัส เข้าใจดีว่าการให้และรับของกำนัล รวมทั้งการเลี้ยงรับรองนั้นเป็นธรรมเนียมปกติในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามของกำนัลและการเลี้ยงรับรองดังกล่าวควรพอประมาณตามความเหมาะสมหรือเป็นไปตามวาระโอกาส ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัสเน้นย้ำความสำคัญของเรื่องนี้และรณรงค์ให้พนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงของกำนัลและการเลี้ยงรับรองที่อาจเป็นการให้หรือรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือทำลายชื่อเสียงของบริษัท

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง สำหรับคู่ค้า


สิทธิมนุษยชนและจริยธรรมทางการค้า

ในฐานะผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกในทุกๆ วัน ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ ความรับผิดชอบที่จะต้องเคารพสิทธิของเพื่อนพนักงาน ลูกค้า บุคลากรของเรา ตลอดจนชุมชนทุกแห่งที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ เทสโก้ โลตัส สนับสนุนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหาประชาชาติ และอนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ เนื่องจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือเป็นการกระทำความผิด เรายึดถือค่านิยมหลักขององค์กรในข้อ “ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่เขาต้องการให้ปฏิบัติ” และ “ทุกความใส่ใจเล็กๆ ช่วยสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่” ในการสร้างความมั่นใจว่าเราเป็นองค์กรที่เคารพสิทธิของทุกคน และหากมีการละเมิดสิทธิไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม การละเมิดดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไข ด้วยเหตุนี้เราจึงสนับสนุนให้ผู้จัดหาสินค้าของเราปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมพื้นฐานทางการค้า และทำการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของการบริหาร จัดการสินค้าของตนเอง เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่เรากำหนด

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย