เกี่ยวกับเรา

นโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืน

หนึ่งในคุณค่าขององค์กร “ความใส่ใจแม้เพียงเล็กน้อย สร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่” (Every little help makes a big difference) เราจึงมุ่งมั่นในการมอบความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รอบ ๆ ตัวเรา จึงนำมาซึ่งแผนงาน Little Helps Plan เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนใน 3 มิติหลัก ได้แก่

นโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืน

เพื่อนพนักงาน

 • การจ้างงานและส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน เทสโก้ โลตัส ได้มีการจ้างงานพนักงานประจำ และพนักงานพาร์ทไทม์ ในการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานของธุรกิจ โดยส่งเสริมให้พนักงานสามารถก้าวสู่จุดหมายของชีวิต ดัวยการทำงานแบบยืดหยุ่นที่สามารถสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานได้ ตลอดจนสนับสนุนให้พัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมมอบโอกาสการเติบโตภายในองค์กรมากมาย ทำให้ได้รับเลือกให้เป็น “สุดยอดนายจ้างดีเด่น” เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน (จากการคัดเลือกโดยบริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ” จากกระทรวงแรงงาน เป็นเวลากว่า 10 ปีติดต่อกัน
 • ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้สูงวัย และเพิ่มรายได้หลังเกษียณ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุวัย 60 ปีขึ้นไป ทำงานในสาขาของ เทสโก้ โลตัส กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “60 ยังแจ๋ว” พร้อมมอบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์พนักงานที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัย อาทิ เงินสมทบค่ารักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพประจำปีเมื่อทำงานครบตามกำหนด โดย ปัจจุบัน มีผู้เกษียณอายุกว่า 650 ท่าน ร่วมงานกับเทสโก้ โลตัส ในสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ
 • สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาทำงานนอกเวลา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ใช้เวลาปิดเทอมอย่างสร้างสรรค์เติมเต็มประสบการณ์และสร้างรายได้เพื่อนำไปต่อยอดทางการศึกษา โดยเป็นเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมกับภาครัฐ อาทิ กระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ฝึกอาชีพผู้พิการ ด้วยการสร้างงานขยายอาชีพให้แก่คนพิการในสำนักงานและในสาขา ทั้งในรูปแบบการอบรมหลักสูตรวิชาชีพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน และการมอบพื้นที่ในร้านค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้พิการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงการจ้างงานให้กับคนพิการด้วย
 • ส่งเสริมความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม เทสโก้ โลตัสเป็นหนึ่งในบริษัทรายแรกๆในประเทศไทยที่ประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • Tesco Career Academy กิจกรรมเพื่อช่วยน้อง ๆ นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เตรียมตัวเข้าสู่โลกการทำงานจริง โดยการจัดเวิร์คช็อปและกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทั้ง hard และ soft skills ให้กับน้อง ๆ อาทิ เทคนิคการเขียนเรซูเม่ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน โดยจัดต่อเนื่อง
 • มอบทุนการศึกษา มูลนิธิ เทสโก้เพื่อไทย ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษา เพื่อหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงบุตร-ธิดา พนักงานเทสโก้ โลตัส ด้วย

นโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์

 • โครงการรับซื้อตรงจากเกษตรกร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อสร้างรายได้ที่เป็นธรรม และยั่งยืนให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ ด้วยการไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง นอกจากเทสโก้ โลตัส จะเป็นช่องทางในการจำหน่ายแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเน้นให้ความรู้ในการปลูกพืชที่ปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งผู้เพาะปลูกและผู้บริโภค ปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส รับซื้อผักโดยตรงจากกลุ่มเกษตรกรในทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย กล่าวคือ กลุ่มบ้านโนนเขวา จังหวัดขอนแก่น, กลุ่มอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กลุ่มบ้านผักไห่ จังหวัดอยุธยา และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ ต. อุโมงค์ จ. ลำพูน โดยเทสโก้ โลตัส ได้เพิ่มปริมาณผลผลิตที่รับซื้อทุกปี และขยายการรับซื้อสู่เกษตรกรจำนวนมากขึ้น
 • ช่วยเหลือ SME และสนับสนุน OTOP ปัจจุบัน กว่า 90% ของคู่ค้าเทสโก้ โลตัส เป็นผู้ประกอบการ SME โดยนอกจากเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของผู้ประกอบการ ทั้งในพื้นที่ชั้นวางและพื้นที่เช่าส่วนช้อปปิ้งมอลล์แล้ว เทสโก้ โลตัส ยังร่วมงานกับ SME ในการผลิตสินค้าแบรนด์เทสโก้ ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัยระดับสากล นอกจากนั้น ยังส่งเสริมโอกาสในการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดต่างประเทศผ่านเครือข่ายกลุ่มเทสโก้
 • พัฒนาสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด Healthy@Heart ใส่ใจให้คนไทยสุขภาพดี ผลิตและจำหน่ายสินค้าหลากหลายกลุ่ม เพิ่มทางเลือกเพื่อสุขภาพให้กับลูกค้า โดยคงคอนเซ็ปต์ อร่อย ดีต่อสุขภาพ ในราคาที่เอื้อมถึงได้ อาทิ สินค้าแผนกเบเกอรี่ปราศจากไขมันทรานส์ น้ำอัดลมน้ำตาลน้อยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ เป็นต้น
 • ลดขยะอาหาร เทสโก้ โลตัส เป็นค้าปลีกรายแรกในประเทศไทยที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไม่ทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้ โดยมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติข้อ 12.3 ว่าด้วยการลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เทสโก้ โลตัส ดำเนินโครงการ “กินได้ ไม่ทิ้งกัน” บริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดแต่ยังรับประทานได้ให้กับมูลนิธิและผู้ยากไร้ ปัจจุบันได้บริจาคอาหารไปแล้วกว่า 2,570,000 มื้อ นอกจากนั้น ในปี 2561 เทสโก้ โลตัส เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรกในประเทศไทย ที่วัดและเปิดเผยข้อมูลขยะอาหาร (food waste data) อย่างโปร่งใส ด้วยความเชื่อมั่นว่าการวัดและเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างได้ผลที่สุด จากข้อมูลขยะอาหารในปี่งบประมาณ 2019/20 เทสโก้ โลตัส สามารถลดปริมาณขยะอาหารจากปีก่อนหน้า (2018/19) ได้ 13% อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
 • ยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ เทสโก้ โลตัส เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกรายแรกในประเทศไทยที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะจำหน่ายเพียงไข่ไก่ที่มาจากแม่ไก่ที่ไม่ถูกขังกรงเท่านั้น (cage-free) ภายในปี พ.ศ. 2571 และเนื้อหมูแบบบรรจุแพ็คที่จะมาจากแม่หมูที่เลี้ยงแบบรวมกลุ่มแทนแม่หมูที่เลี้ยงแบบยืนซอง ภายในปี พ.ศ. 2570 การประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเทสโก้ โลตัส ในการยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย ภายใต้นโยบายการจัดหาผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Sourcing Policy)
 • ลดพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ เทสโก้ โลตัส ได้ตั้งเป้าหมายลดบรรจุภัณฑ์ของสินค้าแบรนด์ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดการใช้พลาสติก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ได้พัฒนาถาดเธอร์โมฟอร์มบรรจุเนื้อหมู เนื้อไก่ ให้ใช้พลาสติกที่รีไซเคิลได้และลดการใช้พลาสติกลงถึงปีละ 400 ตัน นอกจากนี้ ได้ยกเลิกการใช้หลอดพลาสติกภายในสาขา และยกเลิกการใช้ถาดโฟมบรรจุอาหารในสาขาตั้งแต่ปี 2562 ส่วนพลาสติกที่จำเป็นต้องใช้ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเก็บกลับเข้าระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล อาทิ ตู้เก็บขวดพลาสติกอัตโนมัติ Reverse Vending Machine ที่วางอยู่ ณ 15 สาขาในปัจจุบัน และกำลังขยายการติดตั้งอย่างต่อเนื่อง

นโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืน

ชุมชน

 • ใส่ใจช่วยเหลือชุมชน เทสโก้ โลตัส มีเครือข่ายสาขากว่า 2,000 แห่ง ทั่วประเทศไทย และได้มีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ อย่างรวดเร็วมาโดยตลอด อาทิ ภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง ด้วยการบริจาคอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้ประชาชนในชุมชนได้ที่รับผลกระทบ
 • โครงการอาหารดี พี่ให้น้อง เทสโก้ โลตัส บริจาคอาหารคุณภาพสูง อุดมไปด้วยโภชนาการที่ครบถ้วนเพื่อให้โรงเรียนทั่วประเทศได้ปรุงเป็นมื้ออาหารที่มีประโยชน์ให้กับน้อง ๆ นักเรียนผู้ยากไร้ตลอดปีการศึกษา ตามความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีเจตนารมณ์ในการนำเสนออาหารสดคุณภาพสูงในราคาเอื้อมถึงได้ให้กับลูกค้าทุก ๆ วัน โดยได้จัดโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560
 • ธุรกิจค้าปลีกสีเขียว ในปี พ.ศ. 2554 เทสโก้ โลตัส ได้เปิด สโตร์ปลอดคาร์บอน แห่งแรกในประเทศไทย และเอเชีย ที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยสาขาแห่งนี้ ได้รับการออกแบบให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และมีการผลิตพลังงานทดแทนจากกังหันลมและฟาร์มโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในสาขาอีกด้วย นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ได้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ ในสำนักงานและร้านค้า เช่น เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ในร้านค้ากว่า 1,000 สาขา เปลี่ยนระบบปรับอากาศ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบทำความเย็น เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2559 เทสโก้ โลตัส ได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสำหรับ 8 สาขา และ 5 ศูนย์กระจายสินค้า ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2562 ได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสาขาเพิ่มอีก 19 แห่ง มุ่งสู่การลดคาร์บอน และลดปัญหาสภาวะโลกร้อน

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย