เคล็ดลับ

เคล็ดลับ "สร้างบุญ อิ่มใจ ในวันวิสาขบูชา"

23 พฤษภาคม 2561
ใกล้ถึงวันสำคัญทางศาสนาพุทธอีกหนึ่งวัน นั่นก็คือ “วันวิสาขบูชา” ถือเป็นวันพระใหญ่ที่ชาวพุทธมีธรรมเนียมปฏิบัติในการเคารพสักการะ เข้าวัด ทำบุญ โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วันนี้เราเลยมีประวัติความสำคัญของวันวิสาขบูชา รวมถึงวิธีในการทำบุญให้อิ่มใจในวันพระใหญ่วันนี้กัน

วันวิสาขบูชา” ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ โดยเป็นวันที่เกิด ๓ เหตุการณ์สำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวียนมาบรรจบกัน คือวัน ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ทั้งนี้วันวิสาขบูชายังถือเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ โดยกำหนดให้ในวันนี้เป็นวันหยุดราชการเพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกนั้นได้ร่วมพิธีทางศาสนา และบำเพ็ญบุญกุศลนั่นเอง

ต้องทำอะไรบ้างในวันวิสาขบูชา
โดยทั่วไปผู้ที่นับถือศาสนาพุทธจะทำกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ไหว้พระ เป็นกิจกรรมที่มักทำเป็นประจำอยู่แล้ว แต่หากเป็นวันพระใหญ่อย่างวันวิสาขบูชาแล้วนั้นมักจะมีพิธีกรรมอื่น ๆ เพิ่มขึ้น มาดูกันว่าเราควรทำสิ่งใดกันบ้างในวันนี้

เช้ามา “ใส่บาตร”
จัดเตรียมอาหารคาวหวาน รวมไปถึงดอกไม้หรือเงินทำบุญตามศรัทธา โดยในสมัยนี้มักจะเน้นเรื่องความสะดวกของผู้ที่มีจิตศรัทธา และตั้งใจเพื่อใส่บาตรพระสงฆ์ เคล็ดลับเพื่อความอิ่มใจที่เราอยากแนะนำก็คือ ให้ลองเลือกวัตถุดิบสดใหม่ แล้วปรุงอาหารด้วยตัวเอง ใส่บาตรอาหารที่มีประโยชน์ ไม่เน่าเสียง่าย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของพระสงฆ์ หลังจากใส่บาตรแล้วอย่าลืมกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยจิตตั้งมั่น

เข้าวัด “ไหว้พระ ทำบุญ”
หลังจากการใส่บาตรในช่วงเช้าเป็นที่เรียบร้อย กิจกรรมต่อไปที่จะช่วยสร้างความอิ่มบุญได้มากยิ่งขึ้น นั่นก็คือการเข้าวัดเพื่อทำบุญ ไหว้พระ รวมไปถึงการฟังธรรมที่จะช่วยสร้างสติและความสุขทางใจได้มากขึ้น เลือกทำบุญอย่างมีจิตศรัทธา รับรองว่าจะรู้สึกดีไปทั้งวัน แต่การทำบุญในวัดไม่เพียงแค่การกราบไหว้สักการะเท่านั้น เรายังสามารถทำกิจดี ๆ ในวัดได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการล้างห้องน้ำ กวาดลานวัด ก็ล้วนช่วงสร้างสิ่งดี ๆ ใหักับชีวิตรวมไปถึงสังคมอีกด้วย

ทำทานเพื่อสัตว์โลก
ถึงเวลาให้ความสุขใจเผื่อแผ่ไปยังสัตว์โลกกันแล้ว เลือกวิธีการปล่อยนกปล่อยปลา หรือให้อาหารสัตว์ก็นับเป็นการทำทานสร้างบุญกุศลที่ดีเช่นกัน ทั้งนี้รวมไปถึงการทำทานเพื่อเพื่อนมนุษย์ การแบ่งปันสิ่งของ การร่วมบริจาคในทางใดทางหนึ่ง ตามความสะดวกใจของผู้ให้ สิ่งนี้เป็นการสร้างความดีแบบง่าย ๆ ที่ควรทำ

เวียนเทียน ในวันสำคัญทางศาสนา
โดยเฉพาะวันพระใหญ่ คนไทยมักเลือกกิจกรรมการเวียนเทียนรอบอุโบสถในช่วงกลางวันหรือหัวค่ำ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์  พร้อมให้ตั้งมั่นในจิตอย่างมีสมาธิ โดยการเวียนเทียนที่ถูกต้อง ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้
  • ชำระล้างทั้งร่างกายและจิตใจให้สะอาด
  • เมื่อมาถึงวัดให้กราบบูชาพระประธานภายในโบสถ์ ก่อนออกมาเวียนเทียน
  • การเดินเวียนเทียน จะต้องเดินวนขวาตามเข็มนาฬิกา โดยให้หันด้านขวาของตัวเองเข้าหาโบสถ์ ในการเวียนแต่ละรอบ ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ

รอบที่ ๑ บทสวดพระพุทธคุณ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปูริสะทัมมสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
(คำแปล)
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้แจกจ่ายธรรม เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เอง ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชา ความรู้และความประพฤติ เสด็จไปดี คือไปที่ใดก็ยังประโยชน์ให้ที่นั้น ทรงรู้แจ้งโลก ทรงฝึกคนที่ควรฝึก หาผู้อื่นเปรียบมิได้ ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทรงเป็นผู้ตื่น ทรงเป็นผู้แจกจ่ายธรรม


รอบที่ ๒ บทสวดพระธรรมคุณ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮี
(คำแปล)
พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน


รอบที่ ๓ บทสวดพระสังฆคุณ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
(คำแปล)
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติตรงแล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ นั้นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า

ทั้งนี้ในระหว่างที่เดินเวียนเทียนอยู่นั้น เราควรตั้งมั่นและระลึกถึงพระรัตนตรัย สำรวมทั้งกาย วาจาและใจอย่างสงบ โดยให้รักษาระยะห่างในการเดินเวียนเทียนเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่อยู่รอบข้างให้ห่างจากไฟของธูปเทียน ไม่จำเป็นต้องเดินอย่างรีบเร่ง ไม่ควรหยอกล้อเล่นหรือจิตใจวอกแวกไปคิดสิ่งอื่น เมื่อเวียนเทียนครบทั้ง ๓ รอบแล้วให้นำธูปเทียน และดอกไม้ไปปักและวางบูชา เป็นอันเสร็จพิธี

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับวิธีการทำบุญในวันพระใหญ่ที่เราแนะนำกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์และให้ความรู้ที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่ต้องการทำกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา หากหมั่นทำความดี และปฏิบัติกิจทางศาสนาตามที่เราได้แนะนำ ก็จะช่วยสร้างความสุขใจ และมีสติยึดมั่นในการดำรงชีวิตได้ดียิ่งขึ้น 


 
 
View25.2K
บล็อกด้านบนมีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่?

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย