เทสโก้ โลตัส ร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่เพื่อทุกคน

“เราตระหนักดีว่าความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมนุษย์
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น กิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
จากอดีตจนถึงปัจจุบันตามคำสัญญาของเรา”

เทสโก้ โลตัส เพื่อชุมชน

เทสโก้ โลตัส ร่วมกับพนักงานทุกคนสนันสนุนการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
ด้วยกิจกรรมและโครงการดี ๆ ให้ทุกคนได้กลับไปใช้เวลาทำความดีเพื่อส่วนรวมมากขึ้น

ใช้เวลาพัฒนาไปแล้วกว่า

2,000,000

ชั่วโมง

ช่วยเหลือชุมชนกว่า

1,000

แห่ง

เทสโก้ โลตัส เพื่อสิ่งแวดล้อม

เทสโก้ โลตัส ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดตั้งโครงการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
ช่วยกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกใบนี้เป็นโลกที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

โครงการ 9 ล้านกล้า 80 พรรษา มหามงคล

ปี 2550 เริ่มต้นปลูกป่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ผลการดำเนินงาน : ครบ 9 ล้านต้น ในปี 2556

โครงการ "Green Bag"

รณรงค์ให้ผู้บริโภคลดการใช้ถุงพลาสติกโดยมอบแต้ม Green Point
เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ร่วมลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ผลการดำเนินงาน : ลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกลงได้ 8 ล้านใบ

โครงการ รณรงค์
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

โดยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซนี้ให้ได้ 50% ภายในปี 2563
ผลการดำเนินงาน : ร้านค้าที่สร้างหลังเดือนมีนาคม 2549
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ถึง 41.5%

เทสโก้ โลตัส เพื่อสิ่งแวดล้อม

เทสโก้ โลตัส ร่วมสร้างสังคมที่ดีในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ การศึกษา และการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อให้ทุกคนในสังคมได้มีชีวิตและอนาคตที่ดีในวันข้างหน้า

โครงการ “สุขภาพดี ชีวิตดีกับ
เทสโก้ โลตัส”

ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีโดยให้ความรู้
ในการอ่านฉลากโภชนาการ “ฉลากหวาน มัน เค็ม”
และสนับสนุนการออกกำลังกายง่าย ๆ
ที่ลานแอโรบิคหน้าร้าน เทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ

 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

5,000

คน

 

โครงการ ทุนการศึกษา “เทสโก้ โลตัส
เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย”

โดยมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ซึ่งจัดมาแล้วเป็นเวลา 11 ปี
ติดต่อกันรวมถึงมอบทุนการศึกษา
แก่เยาวชนยากไร้กว่า 28,000 ทุน ทั่วประเทศ
เป็นจำนวนเงิน กว่า 474 ล้านบาท

 

เยาวชนได้รับทุนการศึกษา

28,000

ทุน

 

โครงการ “Retail Academy”

เทสโก้ ร่วมกับ สถาบันฯ ศศินทร์ จัดโครงการพิเศษ
ถ่ายทอดความรู้ SME เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร คู่ค้า และผู้ประกอบการไทยสู่สากล

 

SME ไทยสู่สากล

50

บริษัท