About us

Board of Directors

สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย

ประธานคณะผู้บริหารประเทศไทย

อรกานดา อรรถวิภัชน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการค้าปลีก

สุจริต มัยลาภ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ ธุรกิจเฟรชฟูดส์ และบีทูบี

ธรินทร์ ธนียวัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

สลิลลา สีหพันธุ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบุคคลและความยั่งยืน

วรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์

ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด

มิโรสลาฟ ฟริมอล

ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายอสังหาริมทรัพย์

เจมส์ พาโดแวน

ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการพาณิชย์ – สินค้าอุปโภค

ธนวัตร จิรจริยาเวช

ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการพาณิชย์ – สินค้าบริโภค

อติพร เจริญศรี

ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายเทคโนโลยี

เพียงพิศ ฉัตรวิริยะชัย

ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

เบญจวรรณ อ่องศรี

ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายศูนย์การค้าและพื้นที่เช่า

Copied