About us

นโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืน

หนึ่งในคุณค่าขององค์กร “ความใส่ใจแม้เพียงเล็กน้อย สร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่” (Every little help makes a big difference) เราจึงมุ่งมั่นในการมอบความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รอบ ๆ ตัวเรา จึงนำมาซึ่งแผนงาน Little Helps Plan เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนใน 3 มิติหลัก ได้แก่

เพื่อนพนักงาน

 • การจ้างงานและพัฒนาศักยภาพพนักงาน เทสโก้ โลตัส ได้มีการจ้างงานพนักงานประจำ และพนักงานพาร์ทไทม์ ในการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานของธุรกิจรวมกว่า 50,000 คน โดยผลักดันให้พนักงานประสบความสำเร็จ การทำงานแบบยืดหยุ่นสามารถสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานได้ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมมอบโอกาสการเติบโตภายในองค์กรมากมาย และรับเลือกให้เป็น สุดยอดนายจ้างดีเด่น 2017 จาก เอออน ฮิววิท ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการ ปี 2561 ทั้งหมด 188 สาขา
 • สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาทำงานนอกเวลา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ใช้เวลาปิดเทอมอย่างสร้างสรรค์เติมเต็มประสบการณ์และสร้างรายได้เพื่อนำไปต่อยอดทางการศึกษา โดยเป็นเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมกับภาครัฐ อาทิ กระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ฝึกอาชีพผู้พิการ ด้วยการสร้างงานขยายอาชีพให้แก่คนพิการในสำนักงานและในสาขา ทั้งในรูปแบบการอบรมหลักสูตรวิชาชีพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน และการมอบพื้นที่ในร้านค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้พิการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงการจ้างงานให้กับคนพิการด้วย
 • Tesco Career Academy กิจกรรมเพื่อช่วยน้อง ๆ นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เตรียมตัวเข้าสู่โลกการทำงานจริง โดยการจัดเวิร์คช็อปและกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทั้ง hard และ soft skills ให้กับน้อง ๆ อาทิ เทคนิคการเขียนเรซูเม่ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปี
 • มอบทุนการศึกษา มูลนิธิ เทสโก้เพื่อไทย ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 44,000 ทุน เป็นเงินเกือบ 62 ล้านบาท เพื่อหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงบุตร-ธิดา พนักงานเทสโก้ โลตัส ด้วย อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครทุนการศึกษา

ผลิตภัณฑ์

 • โครงการรับซื้อตรงจากเกษตรกร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยได้เพิ่มปริมาณผลผลิตที่รับซื้อทุกปี ในปี พ.ศ. 2560 เทสโก้ โลตัส ได้รับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรมากกว่า 200,000 ตัน นำมาซึ่งรายได้ที่เป็นธรรม และยั่งยืนของเกษตรกร นอกจากเป็นช่องทางในการจำหน่ายแล้ว เทสโก้ โลตัส ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ ผ่านโครงการรับซื้อตรงต่าง ๆ มากมาย อาทิ โครงการรับซื้อข้าวหอมมะลิ 100% จากสหกรณ์การเกษตร 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการรับซื้อผักตรงจากเกษตรกรบ้านโนนเขวา จ. ขอนแก่น โครงการรับซื้อไก่งวงตรงจากเกษตรกรมหาสารคาม เป็นต้น ยังมีโครงการประชารัฐอื่น ๆ อีกมากมายที่ เทสโก้ โลตัส สนับสนุน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ
 • ช่วยเหลือ SME และสนับสนุน OTOP ปัจจุบัน กว่า 90% ของคู่ค้าเทสโก้ โลตัส เป็นผู้ประกอบการ SME โดยนอกจากเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของผู้ประกอบการ ทั้งในพื้นที่ชั้นวางและพื้นที่เช่าส่วนช้อปปิ้งมอลล์แล้ว เทสโก้ โลตัส ยังร่วมงานกับ SME ในการผลิตสินค้าแบรนด์เทสโก้ ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัยระดับสากล นอกจากนั้น ยังส่งเสริมโอกาสในการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดต่างประเทศผ่านเครือข่ายกลุ่มเทสโก้
 • พัฒนาสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด Healthy@Heart ใส่ใจให้คนไทยสุขภาพดี ผลิตและจำหน่ายสินค้าหลากหลายกลุ่ม เพิ่มทางเลือกเพื่อสุขภาพให้กับลูกค้า โดยคงคอนเซ็ปต์ อร่อย ดีต่อสุขภาพ ในราคาที่เอื้อมถึงได้ อาทิ สินค้าแผนกเบเกอรี่ปราศจากไขมันทรานส์ น้ำอัดลมน้ำตาลน้อยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ เป็นต้น
 • ลดขยะอาหาร เทสโก้ โลตัส เป็นค้าปลีกรายแรกในประเทศไทยที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไม่ทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้ ตามเจตนารมณ์ของกลุ่มเทสโก้ ในการบรรลุเป้าหมาย 12.3 ว่าด้วยการลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี พ.ศ. 2573 เทสโก้ โลตัส ดำเนินโครงการ “กินได้ ไม่ทิ้งกัน” บริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดแต่ยังมีคุณภาพดีสามารถรับประทานได้ให้กับมูลนิธิและผู้ยากไร้ ปัจจุบันได้บริจาคอาหารไปแล้วกว่า 1.2 ล้านมื้อ โดยร้านค้าของเทสโก้ โลตัส กว่า 40 สาขา ไม่ทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้
 • เทสโก้ โลตัส ได้ร่วมมือกับคู่ค้าในการจัดหา สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “Green Products” มาจำหน่าย และเปิดตัวนวัตกรรม “เสื้อผ้ารักษ์โลก” ภายใต้แบรนด์ F&F ซึ่งเป็นเสื้อยืดบุรุษที่ผลิตจากเส้นใยที่ทอจากพลาสติกรีไซเคิลและกางเกงยีนส์ที่ฟอกสีด้วยเทคโนโลยีประหยัดน้ำ ในปี 2558

ชุมชน

 • ใส่ใจช่วยเหลือชุมชน ผ่านโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ มอบทุนการศึกษาโดยมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย แจกผ้าห่มบรรเทาภัยหนาว แจกถุงยังชีพช่วงประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ประสบปัญหาอุทกภัย เป็นต้น
 • โครงการอาหารดี พี่ให้น้อง เทสโก้ โลตัส เชิญชวนลูกค้า และประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคมื้ออาหารให้กับน้อง ๆ นักเรียนผู้ยากไร้ทั่วประเทศ เพื่อส่งมอบอาหารกลางวันที่ปรุงจากอาหารสดคุณภาพสูง อุดมไปด้วยโภชนาการที่ครบถ้วนสำหรับเด็กที่ยากไร้ทั่วประเทศ ตามความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกที่มีเจตนารมณ์ให้ความสำคัญกับการนำเสนออาหารสดคุณภาพสูงในราคาเอื้อมถึงได้ให้กับลูกค้าทุก ๆ วัน
 • โครงการภูมิใจไม่ใช้ถุง รณรงค์ให้ลูกค้าและประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติก โดยในระยะเวลา 5 ปี สามารถลดจำนวนถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 ล้านใบ (2557-2561) โดยมอบแต้ม Green Points ตอบแทนลูกค้าที่ไม่รับถุงไปแล้วกว่า 3,000 ล้านแต้ม คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 30 ล้านบาท โดยปัจจุบันลูกค้าที่ไม่รับถุงพลาสติกจะได้รับแต้มกรีนพอยท์ 100 แต้มทุกวัน
 • รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและชัดเจน โดยเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญ ในการดำเนินธุรกิจที่ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านกิจกรรมการรณรงค์ลูกค้าประชาชนอย่างต่อเนื่องในการลดการใช้ถุงพลาสติกภายใต้ โครงการ “ภูมิใจ ไม่ใช้ถุง” จนสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 ล้านใบ (พ.ศ. 2561) โดยให้แต้มกรีนพอยท์ตอบแทนลูกค้าที่ไม่รับถุงพลาสติกกว่า 3,000 ล้านแต้ม คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 30 ล้านบาท
 • อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการปลูกป่าสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่า และส่งเสริมการฟื้นฟูป่าไม้ ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ทั่วประเทศ “โครงการ ๙ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา” รณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเห็นความสำคัญของการปลูกป่า ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ในอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ
 • เทสโก้ โลตัส มุ่งมั่นในการเป็นธุรกิจค้าปลีกสีเขียว ในปี พ.ศ. 2554 เทสโก้ โลตัส ได้เปิด สโตร์ปลอดคาร์บอน แห่งแรกในประเทศไทย และเอเชีย ที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยสาขาแห่งนี้ ได้รับการออกแบบให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และมีการผลิตพลังงานทดแทนจากกังหันลมและฟาร์มโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในสาขาอีกด้วย และได้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ ในสำนักงานและร้านค้า เช่น เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ในร้านค้ากว่า 1,000 สาขา เปลี่ยนระบบปรับอากาศ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบทำความเย็น เป็นต้น และในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสำหรับ 8 สาขา และ 5 ศูนย์กระจายสินค้า และตั้งเป้าที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563

Copied