ลุ้นรับ!! AirAsia BIG Points เพื่อแลกตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

3 พฤศจิกายน 2558

 

วิธีการร่วมกิจกรรม

 • ดาวน์โหลด เทสโก้ โลตัส โมบาย แอปพลิเคชัน คลิกที่นี่ http://bit.ly/tescolotusapp
 • เปิด แอปพลิเคชัน แล้วกดเข้าใช้งานด้วย Facebook
 • กดที่ “เมนู” บริเวณมุมขวาล่างของหน้าจอ
 • กดที่เมนู “คลับการ์ด” สแกนที่บาร์โค้ดของบัตรคลับการ์ด ในกรณีที่ไม่สามารถสแกนได้กดบริเวณข้อความด้านล่างเพื่อพิมพ์เลขบัตรคลับการ์ด

 

กำหนดจับรางวัล

      วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00

 

วิธีการประกาศรางวัล

 • ประกาศผู้ชนะรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ tescolotus.com
 • ประกาศผลวันที่  3 ธันวาคม 2558

 

วิธีการมอบรางวัล

 • บริษัทฯจะดำเนินการโอนคะแนนแอร์เอเชียบิ๊กจำนวน 42,000 คะแนน สำหรับใช้แลกรางวัลตั๋วเครื่องบิน เข้าหมายเลขสมาชิกแอร์เอเชียบิ๊กที่สมาชิกคลับการ์ดซึ่งได้รับรางวัลให้ไว้ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เพื่อให้สมาชิกใช้แลกรับตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไขของสายการบิน (ยกเว้นการแลกรับตั๋วเครื่องบินในช่วงวันหยุดยาว หรือเทศกาล) ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่าง   และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ แอร์ เอเซีย บิ๊ก http://www.airasiabig.com/bigfixedpoints/th/th/


กติกาการร่วมกิจกรรม

 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นสมาชิกคลับการ์ด และสมาชิก แอร์ เอเซีย บิ๊ก
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องลงชือเข้าใช้ เทสโก้ โลตัส แอปพลิเคชัน ด้วย Facebook และระบุเลขคลับการ์ด
 • บริษัทฯ จะนำเลขคลับการ์ดที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขมาพิมพ์เป็นสลาก และทำการจับรางวัล ณ วัน-เวลา และสถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด
 • เลขคลับการ์ดที่จับรางวัลจะต้องเป็นเลขคลับการ์ดที่ใส่ลงไปในแอปพลิเคชันเท่านั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิในการให้รางวัลเพียงรางวัลเดียว ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รับหลายรางวัล
 • กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะจับรางวับสำรองสำหรับกรณีที่ผู้โชคดีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทฯตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องจากปัญหาของระบบ เทคนิค หรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 • ผู้โชคดีต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากมูลค่าของของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ค่าอาหาร ค่าประกันภัย ค่าสัมภาระเช็คอิน ค่าเลือกที่นั่ง และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการแลกตั๋วเครื่องบินด้วยตนเอง
 • ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องใช้คะแนนแอร์เอเชียบิ๊กแลกตั๋วเครื่องบินโดยสารสายการบินแอร์เอเชียภายในระยะเวลาที่สายการบินแอร์เอเชียกำหนดและอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขของแอร์เอเชีย และแอร์เอเชียบิ๊กด้วยตนเอง
 • เทสโก้ โลตัสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแลก หรือออกตั๋วเครื่องบินตลอดจนเส้นทางการบิน และข้อกำหนด และเงื่อนไขของแอร์เอเชีย และแอร์เอเชียบิ๊ก
 • ผู้ได้รับรางวัลอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ หรือข้อความในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์การตลาดได้
 • พนักงานของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และบริษัทในเครือ แอร์เอเชีย และแอร์เอเชียบิ๊ก และบริษัทในเครือ และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงครอบครัว ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อย และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 • ใบอนุญาตเลขที่ ................................
View377

Copied