ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Fashion แว่นตา ยีนส์

16 สิงหาคม 2561

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ Fashion แว่นตา ยีนส์ ลดเริ่มต้น 50% จาก 3 แบรนด์ดัง

MC Jeans : ทองคำแท่ง 1 บาท จำนวน 15 รางวัล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 พรรณวิไล เจริญพร
2 เนตรนภา ปิวระกา
3 มนัส กริชสกุล
4 ธีระพงษื เพิ่มเติม
5 ชิษณุพงศ์ มาตย์เหลือง
6 ณัฐพล ลิ้มอำไพ
7 ทิพยาภา กัญญาติ
8 ธนิกานต์ ชูทัย
9 ไสว ไผ่งาม
10 จิดาภา วิไชยแสง
11 ฐิติกรณ์ รักดี
12 อนันต์ อุไรโชติ
13 สุริยัน พุกอ้วน
14 ขวัญจิตต์ รุ่งโรจน์ยศกุล
15 อรอุมา แก้วทองคำ

 
Top Charoen : รถจักรยานยนต์ Yamaha Qbix มูลค่า 60,000 บาท จำนวน 7 รางวัล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ชุติเทพ เจริญยิ่ง
2 วิลาวรรณ์ กุลลา
3 วิไลวรรณ ชื่นชม
4 สมเกียรติ ศรีทอง
5 ยุทธพิชิต ไชยปรายอด
6 ปนัดดา ถิ่นพุทรา
7 อรทัย อนุจารีรัตน์

 
KT Optic : ทองคำแท่งหนัก 2 บาท จำนวน 10 รางวัล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 พงษ์พัฒน์ สมสะวิด
2 นราวดี ธนชัยโชติกร
3 เทพรัตน์ โรจนกุล
4 ปิติพล เอาอุรุ
5 ปถินไทย โตมร
6 กรองทอง โพธิ์ทอง
7 สุรณี บุญส่งศิริ
8 ภาณุมาศ สุคนธพันธุ์
9 เกสินี ศรีฟ้า
10 นรสิงห์ มีซื่อ
 
หมายเหตุ
1. ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
2. ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-5800 
(วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.) และยืนยันการรับรางวัล
3. ณ วันรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง

 
View818

Copied