“กินให้สุด แล้วไปสุขที่ญี่ปุ่น” กับศูนย์อาหาร เทสโก้ โลตัส

25 มิถุนายน 2562
จัดหนัก จัดใหญ่ ปีนี้ศูนย์อาหาร เทสโก้ โลตัส ใจดีพาลูกค้าบินฟรีไปญี่ปุ่น
 
เพียงคุณซื้อบัตรศูนย์อาหารชนิดไม่แลกคืน 1 ใบ มูลค่า 100 บาท รับทันที คูปองลุ้นโชค 1 ใบ
และพิเศษมากยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าคลับการ์ด รับเพิ่มทันที คูปองลุ้นโชคอีก 2 ใบ
 
กติกาพารับโชค
1.เขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ ให้ชัดเจน ลงบนคูปองลุ้นโชค
2.หย่อนคูปองลุ้นโชคลงกล่องรับชิ้นส่วน ณ เค้าเตอร์แคชเชียร์ ศูนย์อาหาร เทสโก้ โลตัส ที่ร่วมรายการ
 
เพียงแค่นี้ก็สามารถร่วมลุ้นทริบสุดฟิน “กินให้สุด แล้วไปสุขที่ญี่ปุ่น” ได้แล้ว
 
เริ่มส่งชิงโชคได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 62 - 31 ส.ค.62 ค่ะ
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 9 ก.ย. 62 เวลา 18.00 น. ผ่านทาง www.tescolotus.com หรือ www.facebook.com/TescoLotus/
 
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tescolotus.com
 
เงื่อนไขการจับรางวัล
 1. เมื่อซื้อบัตรศูนย์อาหารชนิดไม่แลกคืนมูลค่า 100 บาท (ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้) จะได้รับคูปองชิงโชค 1 ใบ พิเศษเพียงแสดงบัตรคลับการ์ด รับคูปองชิงโชคเพิ่มอีก 2 ใบรวมเป็น 3 ใบ เขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์  อีเมล และอื่นๆ ตามที่ระบุในคูปอง หย่อนใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ เคาน์เตอร์แคชเชียร์ศูนย์อาหารเทสโก้ โลตัส ทุกสาขาที่ร่วมรายการ เพื่อลุ้นรางวัล ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ พร้อมแพกเกจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น จำนวน 15 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)  รางวัลละ 60,000 บาท รวมทั้งสิ้น 900,000 บาท เดินทางระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2562 โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางดังกล่าว
 2. เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2562 จับรางวัล วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ เทสโก้โลตัส สาขา รัตนาธิเบศร์ เลขที่ 37/112 ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 และประกาศผลผ่านทาง www.tescolotus.com และ/หรือwww.facebook.com/tescolotus ในวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องมีหนังสือเดินทางอายุคงเหลือ 6 เดือนขึ้นไป  และจะต้องเดินทางได้ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น 
 5. รางวัลนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว และขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ คืน รางวัลเป็นเงินสดได้
 6. เมื่อผู้ได้รับรางวัลยืนยันรับสิทธิ์การรับรางวัลและยืนยันรายชื่อผู้ติดตามแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่ากรณีใดๆ จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิในรางวัลนั้นทันที ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลยังคงต้องรับผิดชอบในภาษีที่เกิดขึ้นจากการได้รับรางวัลดังกล่าว
 7. บริษัทจะรับผิดชอบในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโปรแกรมท่องเที่ยว (ซึ่งเป็นไปตามที่ได้กำหนด) ไว้เท่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวในครั้งนี้ รวมถึงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง ให้กับผู้ได้รับรางวัลและผู้ติดตาม ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ได้รับรางวัล และผู้ติดตามมีหนังสือเดินทางอยู่แล้ว อายุของหนังสือเดินทาง ณ วันที่ออกเดินทางจะต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 8. ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดจากมูลค่าของรางวัล รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ค่าอาหาร ค่าประกันภัย ค่าสัมภาระเช็คอิน ค่าเลือกที่นั่ง (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 9. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลหรือผู้ติดตามไม่สามารถออกหนังสือเดินทางได้ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล
 10. บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัล และ/หรือผู้ติดตามถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทั้งนี้ กรณีที่ถูกปฏิเสธการเข้าเมืองและมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับก่อนกำหนด ผู้ได้รับรางวัล และ/หรือ ผู้ติดตามจะเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมในการเลื่อนตั๋วเครื่องบิน หรือ ออกตั๋วเครื่องบินใหม่ด้วยตัวเอง
 11. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลหรือผู้ติดตามได้ซื้อสินค้าและนำเข้ามายังประเทศไทย ผู้ได้รับรางวัลหรือผู้ติดตามจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีศุลกากรเอง (ถ้ามี)
 12. ในกรณีผู้ได้รับรางวัลหรือผู้ติดตามได้นำสัมภาระของตนขึ้นเครื่องบินโดยสารเกินกว่าอัตราที่สายการบินนั้นๆ กำหนด ผู้ได้รับรางวัลหรือผู้ติดตามต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนเกินที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง
 13. พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทฯ ในเครือ หรือบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-5919800 กด 0 เวลา 09.00-17.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)  
 15. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สาขาที่ร่วมรายการ​
 
ลำดับ
สาขา
1 ซีคอน สแควร์
2 มหาชัย
3 ขอนแก่น
4 พัทยาใต้
5 สระบุรี
6 พิษณุโลก
7 สุพรรณบุรี (8)
8 นครศรีธรรมราช
9 พระราม 2 (6)
10 มีนบุรี
11 เชียงใหม่ หางดง
12 สุขาภิบาล 1 (6)
13 สุราษฎร์ธานี
14 อยุธยา
15 ฟอร์จูน ทาวน์
16 ศรีนครินทร์
17 ภูเก็ต
18 รามอินทรา (6)
19 บางแค
20 พระราม 4
21 แจ้งวัฒนะ
22 สุขุมวิท 50 (6)
23 หลักสี่
24 โคราช 1
25 ชลบุรี
26 อุบลราชธานี
27 รัตนาธิเบศร์
28 พระราม 3
29 อุดรธานี 1
30 ประชาชื่น (5)
31 หาดใหญ่ 1
32 บางนา ตราด
33 พัทยาเหนือ
34 เชียงใหม่ คำเที่ยง
35 ตรัง
36 บางปะกอก
37 รังสิต
38 บางกะปิ
39 ระยอง (4)
40 ลาดพร้าว
41 สมุย
42 กาญจนบุรี
43 นครปฐม
44 จันทบุรี
45 บางใหญ่
46 ราชบุรี
47 จรัญสนิทวงศ์
48 พระราม 1
49 รังสิต นครนายก
50 วังหิน
51 ปทุมธานี
52 ชัยภูมิ
53 บางพลี
54 หัวหิน
55 บ้านฟ้า ลำลูกกา
56 รังสิตคลอง 7
57 สามพราน
58 นวนคร
59 ซิตี้พาร์ค บางพลี
60 เชียงใหม่ ฝาง
61 นครชัยศรี (6)
62 กระบี่
63 บางปู
64 ปากช่อง
65 บางปะอิน
66 ปิ่นเกล้า
67 ศาลายา
68 บ้านฉาง
69 เสนา-อยุธยา
70 เพชรบูรณ์
71 สิงห์บุรี
72 ระนอง
73 ศรีสะเกษ
74 ทุ่งสง
75 บ้านโป่ง
76 ปราณบุรี
77 พัทลุง
78 แหลมฉบัง
79 ลำลูกกาคลอง 2
80 สมุย ละไม
81 อมตะนคร
82 อุดรธานี 2
83 อรัญประเทศ
84 สุขาภิบาล 3
85 ชุมพร
86 เลย2
87 บ่อวิน
88 ชุมแพ
89 กาฬสินธุ์
90 ตราด
91 หาดใหญ่ 2
92 ภูเก็ต ถลาง
93 ตาก
94 โคราช 2
95 ขอนแก่น 2
96 ท่ายาง เพชรบุรี
97 ร้อยเอ็ด
98 อุตรดิตถ์
99 ลำปาง
100 ชัยนาท
101 มุกดาหาร
102 น่าน
103 นครพนม
104 สมุทรสงคราม
105 สกลนคร
106 แม่สาย
107 สัตหีบ
108 สว่างแดนดิน
109 ท่าศาลา
110 ท่าบ่อ
111 เดชอุดม
112 แม่จัน
113 กันทรลักษ์
114 พนมสารคาม
115 เชียงคำ
116 กำแพงแสน
117 ธาตุพนม
118 หลังสวน
119 ขุขันธ์
120 อุทุมพรพิสัย
121 กระทุ่มแบน
122 หนองจอก
123 กระบินบุรี
124 ปราจีนบุรี
125 บ้านบึง
126 วารินชำราบ
127 นครอินทร์
128 กุมภวาปี:อุดรธานี
129 หนองบัวลําภู
130 พิษณุโลก:ธาตุทอง
131 แม่สอด
132 พัฒนาการ
133 นครสวรรค์
134 บางปะกง
135 เชียงของ
136 รวมโชค
137 ระยอง แกลง
138 เวียงสระ
139 บัวใหญ่
140 สงขลา
141 ฉลอง
142 หล่มสัก
143 โรจนะ
144 The Walk - นครสวรรค์
145 นครนายก
146 สมุทรสาคร
147 จนะ (สงขลา)
148 คลองหลวง
149 พิมาย
150 พยัคภูมิพิสัย
151 จอหอ
152 นางรอง
153 กุฉินารายณ์
154 ยโสธร
155 ปักธงชัย
156 ด่านขุนทด
157 ท่าหลวง พิจิตร
158 อู่ทอง สุพรรณบุรี
159 พนัสนิคม
160 บางกรวย-ไทรน้อย
161 พิบูลมังสาหาร
162 อู่ตะเภา
163 มาบตาพุต ระยอง
164 บ้านสวน ชลบุรี
165 จอมทอง เชียงใหม่
166 อ่างทอง
167 วาปีปทุม มหาสารคาม
View1.1K

Copied