ประกาศผู้โชคดี กิจกรรม ลุ้นโชคทองกับคลับการ์ด รอบวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

7 กรกฎาคม 2563
ผู้โชคดี รอบวันที่ 1 กรกฎาคม 63
ลำดับ
หมายเลขคลับการ์ด
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทร
ที่อยู่ในจังหวัด
1 6340091009-XXXX-6284 AUDOMSAK SUNGKHAO 0640-XXX-013 ลำปาง
2 6340091009-XXXX-3803 Paradise Bunditkul 0945-XXX-416 กรุงเทพ
3 6340091002-XXXX-1187 Samuel Balaoro 0627-XXX-820 กรุงเทพ
4 6340091009-XXXX-7363 กนกพร หงษ์สอง 0867-XXX-055 กรุงเทพ
5 6340091001-XXXX-2779 กัลยารัตน์ เรือนอินทร์ 0848-XXX-743 ระยอง
6 6340091000-XXXX-0815 กุลนาถ มังสา 0813-XXX-259 สงขลา
7 6340091001-XXXX-2268 ขวัญยืน ทองขาว 0874-XXX-739 ชลบุรี
8 6340091000-XXXX-9532 คมศร สิงหนายก 0818-XXX-187 เชียงใหม่
9 6340091000-XXXX-7770 จันทร์เพ็ญ ปราบหงษ์ 0810-XXX-915 แพร่
10 6340091000-XXXX-7435 จารึก นิลมาท 0950-XXX-321 สงขลา
11 6340091001-XXXX-1682 จิรศักดิ์ บุญงาม 0893-XXX-737 สระบุรี
12 6340091001-XXXX-9286 จิราพร ทองศิริ 0887-XXX-404 นครศรีธรรมราช
13 6340091009-XXXX-0368 จุมพล นิคมรักษ์ 0822-XXX-577 ระยอง
14 6340091001-XXXX-8196 เจริญพร คุณทะวงษ์ 0816-XXX-088 ขอนแก่น
15 6340091001-XXXX-6763 ชลิตา ห้องแซง 0983-XXX-929 ยโสธร
16 6340091000-XXXX-1396 ชุมพร หุมอาจ 0836-XXX-368 นครปฐม
17 6340091001-XXXX-9180 ณัฐธิดา ขาวประทุม 0613-XXX-289 มหาสารคาม
18 6340091000-XXXX-0863 ณัฐริชาษ์ ใจกว้าง 0866-XXX-280 สิงห์บุรี
19 6340091000-XXXX-6448 ดรุณี โสสีสุข 0827-XXX-691 มหาสารคาม
20 6340091001-XXXX-6840 ดวงเดือน พันธุ์วิมลศรี 0814-XXX-382 สมุทรปราการ
21 6340091001-XXXX-1617 ทิพย์ปภาพร รัตนมณีศิริกุล 0896-XXX-291 ภูเก็ต
22 6340091001-XXXX-1674 ทิพย์วรรณ รัตนมูล 0801-XXX-633 ตาก
23 6340091001-XXXX-8064 ธนวัฒน์ เติบสุนทร 0864-XXX-418 ฉะเชิงเทรา
24 6340091009-XXXX-0008 ธัญญ์ชยา แก้วบัว 0886-XXX-221 ชลบุรี
25 6340091009-XXXX-6702 ธารทิพย์ ทัศคร 0615-XXX-698 อุดรธานี
26 6340091000-XXXX-0311 ธิราพร สิทธิ 0802-XXX-046 กรุงเทพ
27 6340091000-XXXX-5376 นฤเทพ เชาวเลิศ 0814-XXX-665 กรุงเทพ
28 6340091000-XXXX-2293 นวนันท์ มาพุทซา 0861-XXX-152 นครราชสีมา
29 6340091000-XXXX-3346 นวรัตต์ ประสงค์กิจ 0916-XXX-629 ชลบุรี
30 6340091001-XXXX-4269 นวลนารถ พุทธชาติ 0845-XXX-198 ชลบุรี
31 6340091001-XXXX-5988 นัทนรินทร์ เชาวนสุนทรพงษ์ 0917-XXX-595 ชัยภูมิ
32 6340091002-XXXX-5088 นันทวุฒิ สุดรักษา 0990-XXX-909 ฉะเชิงเทรา
33 6340091009-XXXX-3844 นิจศรา จบสัญจร 0993-XXX-966 บุรีรัมย์
34 6340091000-XXXX-3723 นิภณ พรมมี 0851-XXX-772 กรุงเทพ
35 6340091001-XXXX-1691 นิยม แก้วผม 0810-XXX-738 อุตรดิตถ์
36 6340091000-XXXX-7741 นิสา คำสิงห์นอก 0848-XXX-482 ชลบุรี
37 6340091000-XXXX-6941 นิสาชล ชิ้นสุวรรณ 0876-XXX-429 นนทบุรี
38 6340091000-XXXX-8771 บัวทอง มะลิสา 0856-XXX-143 กรุงเทพ
39 6340091001-XXXX-7523 บำรุง ประจำแถว 0920-XXX-379 ชลบุรี
40 6340091001-XXXX-3166 บุญมี จันทโคตร 0806-XXX-466 นนทบุรี
41 6340091000-XXXX-2941 บุบผา พรมมีดี 0833-XXX-413 ชุมพร
42 6340091001-XXXX-9561 ปรีชา ศรีใส 0819-XXX-289 ชัยภูมิ
43 6340091001-XXXX-0864 ปรียาภัทร สุวรรณสุข 0834-XXX-224 มหาสารคาม
44 6340091001-XXXX-9941 ปัทมา เผือกดี 0830-XXX-438 สระแก้ว
45 6340091001-XXXX-7000 ปานทิพย์ บุญเฟรือง 0844-XXX-081 ศรีสะเกษ
46 6340091009-XXXX-9754 พนิดา ลมเชย 0926-XXX-405 ปทุมธานี
47 6340091001-XXXX-8920 พนิตนันท์ จรรยาวรานกุล 0992-XXX-009 แม่ฮ่องสอน
48 6340091000-XXXX-3345 พรชนก มาลาสาย 0813-XXX-631 กรุงเทพ
49 6340091001-XXXX-3564 พรณิชา นันตะนะ 0955-XXX-981 สุโขทัย
50 6340091001-XXXX-5160 พรทิพย์ จันใส 0850-XXX-830 พะเยา
51 6340091001-XXXX-7741 พรรณพร ศรีสังข์ 0850-XXX-233 อุดรธานี
52 6340091001-XXXX-6687 พัชรินทร์ ศรีอภิดิ 0982-XXX-610 สมุทรปราการ
53 6340091001-XXXX-2552 พิชญา กัลยาบุตร 0863-XXX-671 กรุงเทพ
54 6340091001-XXXX-0905 พิราวัลย์ จันทรงกุล 0901-XXX-620 มหาสารคาม
55 6340091001-XXXX-9696 ภัทรนิษฐ์ พรมเสน 0979-XXX-947 เชียงใหม่
56 6340091009-XXXX-0197 ภัทรภรณ์ เกตุปาน 0640-XXX-206 พิษณุโลก
57 6340091009-XXXX-0668 มณทิชา ใจอารีย์ 0982-XXX-816 กรุงเทพ
58 6340091009-XXXX-6197 มาโนช เติมพิทยาไพสิฐ 0813-XXX-554 นครปฐม
59 6340091001-XXXX-5009 รจนา วาทะธีระกุล 0909-XXX-039 พิษณุโลก
60 6340091001-XXXX-0114 รณชัย รุ่งเรือง 0930-XXX-644 กรุงเทพ
61 6340091001-XXXX-9192 รัชดาภรณ์ แสวงพันธ์ 0944-XXX-972 นนทบุรี
62 6340091001-XXXX-1724 รัตติกาล กันจันทร์ 0806-XXX-418 เชียงใหม่
63 6340091000-XXXX-7459 รัตนา คณีกุล 0848-XXX-209 สมุทรปราการ
64 6340091001-XXXX-5499 รัตนาวดี จุฬานันทวัฒนา 0891-XXX-882 กรุงเทพ
65 6340091001-XXXX-6453 ลำเพย งามสม 0822-XXX-593 พิจิตร
66 6340091000-XXXX-8836 เลิศลักษณ์ เมฆฉาย 0862-XXX-639 นครสวรรค์
67 6340091009-XXXX-2517 วราวุฒิ แสนแก้ว 0641-XXX-809 กรุงเทพ
68 6340091001-XXXX-3809 วัชรัศนิ์ พฤษติยะพฤกษ์ 0863-XXX-644 อุบลราชธานี
69 6340091001-XXXX-5620 วิรัตน์ โฉมยา 0992-XXX-533 เพชรบูรณ์
70 6340091000-XXXX-9176 วิรัตน์ จำปาหอม 0863-XXX-391 กรุงเทพ
71 6340091000-XXXX-7377 วิลาวัณย์ บุตรทา 0806-XXX-509 สระบุรี
72 6340091001-XXXX-0055 วีรพงศ์ อยู่ในวงศ์ 0909-XXX-251 พิษณุโลก
73 6340091001-XXXX-0325 แว่น ชาสีโห 0807-XXX-426 สกลนคร
74 6340091000-XXXX-0040 ศรีไพร ลากใหญ่ 0878-XXX-952 กรุงเทพ
75 6340091001-XXXX-4114 ศรุต สิทธคุณานนท์ 0897-XXX-292 กรุงเทพ
76 6340091001-XXXX-7383 ศศิณา คงเนียม 0616-XXX-320 พิจิตร
77 6340091009-XXXX-8057 ศิริรัตน์ คำพันธ์ 0614-XXX-297 สมุทรปราการ
78 6340091000-XXXX-7959 ศิริรัตน์ เอกลักษณ์โพธิ์ 0866-XXX-384 นนทบุรี
79 6340091001-XXXX-1595 ศิริลักษณ์ ณ สงขลา 0636-XXX-611 เชียงใหม่
80 6340091002-XXXX-8074 ศุภชัย รั้งกระโทก 0803-XXX-762 นครราชสีมา
81 6340091001-XXXX-8305 สว่างวรรณ มงคล 0965-XXX-789 นครราชสีมา
82 6340091000-XXXX-0914 สุจรรญาพร บุญโญ 0894-XXX-092 นนทบุรี
83 6340091000-XXXX-8626 สุชาดาลักษณ์ อนุพันธุ์ 0650-XXX-949 นครปฐม
84 6340091009-XXXX-3231 สุดารัตน์ สุทธิประภา 0642-XXX-989 ชลบุรี
85 6340091001-XXXX-2589 สุนันท์ มากไธสง 0615-XXX-701 สุราษฎร์ธานี
86 6340091009-XXXX-8750 สุนันทา สิริสมบรูณ์พัภ 0945-XXX-565 นนทบุรี
87 6340091001-XXXX-4360 สุภาพิศ พึ่งพวาย 0894-XXX-591 ชลบุรี
88 6340091001-XXXX-1361 สุรีย์ฉาย เกษมสุข 0943-XXX-455 อุบลราชธานี
89 6340091000-XXXX-1454 สุรีรัตน์ ไกรวิลาศ 0899-XXX-147 ประจวบคีรีขันธ์
90 6340091000-XXXX-8027 แสงเดือน คงสมฤทธิ์ 0866-XXX-690 สระบุรี
91 6340091009-XXXX-2077 หรอเปียฮะ หมีนปาน 0810-XXX-940 พัทลุง
92 6340091009-XXXX-9798 อนุสรา หงษ์ใจ 0622-XXX-840 แพร่
93 6340091001-XXXX-9958 อรยา อิ่มจาด 0979-XXX-164 นครสวรรค์
94 6340091009-XXXX-8057 อรุณรุ่ง อินทนิล 0853-XXX-407 นนทบุรี
95 6340091001-XXXX-1779 อ่อง ลุงตอ 0867-XXX-562 กรุงเทพ
96 6340091000-XXXX-3817 อัญชลี คงสนทนา 0816-XXX-542 กรุงเทพ
97 6340091001-XXXX-8010 อานนท์ บุญพินิจ 0973-XXX-046 มหาสารคาม
98 6340091001-XXXX-5340 อารยา คงคาพันธ์ 0945-XXX-856 อุบลราชธานี
99 6340091001-XXXX-2584 อารีรัตน์ เหมยต่อม 0867-XXX-633 เชียงราย
100 6340091001-XXXX-6009 อำนวย จันทร์เรียน 0857-XXX-583 ลำปาง
 
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด โทร 02-950-2932
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางเพื่อมารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 30 วันทำการหลังจากที่บริษัทติดต่อกลับ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าว
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544
  • สามารถดูรายละเอียดการร่วมสนุกและรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tescolotus.com/ccgoldlucky
View3K

Copied