ประกาศผู้โชคดี กิจกรรม ลุ้นโชคทองกับคลับการ์ด รอบวันที่ 16 กันยายน 2563

17 กันยายน 2563
ผู้โชคดี รอบวันที่ 16 กันยายน 63
ลำดับ
หมายเลขคลับการ์ด
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทร
ที่อยู่ในจังหวัด
1 6340091009XXXX6292 กมลวรรณ สุภาพจน์ 0982XXX834 ปทุมธานี
2 6340091009XXXX6490 กฤษณะ มหามิตร 0923XXX197 พระนครศรีอยุธยา
3 6340091002XXXX2841 กัญญาภัค เกิดกระโทก 0649XXX691 พระนครศรีอยุธยา
4 6340091000XXXX3001 กันต์ธีร์ ดูแก้ว 0961XXX362 กรุงเทพ
5 6340091001XXXX0757 กิตติศักดิ์ รัตนคำ 0805XXX215 สงขลา
6 6340091000XXXX4099 กุญช์ญาณ์ วิทยาอารีย์กุล 0875XXX979 กรุงเทพ
7 6340091001XXXX9149 แก้วเกร็ดฟ้า ตั้งสุภากง 0896XXX050 กรุงเทพ
8 6340091000XXXX3699 ขจร มากรอด 0860XXX734 นนทบุรี
9 6340091001XXXX5025 ขวัญชัย วรากรสิริ 0808XXX898 เชียงราย
10 6340091001XXXX1320 จักรี สุนทรารักษ์ 0895XXX752 อุบลราชธานี
11 6340091000XXXX6815 จิรพันธุ์ วิทยพาณิชยกุล 0833XXX998 ราชบุรี
12 6340091009XXXX7557 ชัชวาล อุดมโภชน์ 0816XXX115 สมุทรสาคร
13 6340091001XXXX5884 ดวงพร สิงห์เจริญ 0840XXX539 กรุงเทพ
14 6340091001XXXX8589 เดือน ธรรมชาติ 0814XXX910 ตราด
15 6340091001XXXX9478 ถาวัลย์ ประสารสี 0860XXX984 กรุงเทพ
16 6340091001XXXX3597 ทวีสิน ภูอุทา 0870XXX500 กรุงเทพ
17 6340091001XXXX1750 ธนวัฒน์ บุญมา 0962XXX062 อุทัยธานี
18 6340091001XXXX6631 ธนัชชา พลใจหาญ 0861XXX468 ระยอง
19 6340091001XXXX3415 นงนภัส ชาญชัย 0816XXX315 กรุงเทพ
20 6340091001XXXX2729 นราภัทร เทพรักษ์ 0945XXX549 ภูเก็ต
21 6340091001XXXX0877 นวพร ตะพัง 0996XXX223 กรุงเทพ
22 6340091001XXXX8449 นันทิดา กัญยะคำ 0648XXX086 นครปฐม
23 6340091000XXXX0274 นิภาพร ไพศาล 0844XXX749 กรุงเทพ
24 6340091000XXXX9187 บัญชา จงทรัพย์เจริญ 0896XXX864 กรุงเทพ
25 6340091001XXXX0660 บุญมา ปิ่นทอง 0821XXX638 อุทัยธานี
26 6340091002XXXX3381 ปฐมพร คำพรหม 0909XXX892 เชียงราย
27 6340091001XXXX6284 ประกอบ สีหรั่ง 0863XXX973 สุพรรณบุรี
28 6340091000XXXX7263 ประสิทธิ์ ปูไผ่ 0870XXX628 สมุทรปราการ
29 6340091000XXXX4485 ปิยะ ปาลวิริยะโชติ 0879XXX748 เชียงใหม่
30 6340091001XXXX3625 พงศกร ภูก้านก่อง 0924XXX883 กาฬสินธุ์
31 6340091000XXXX8943 พจน์ เนียมพุ่มพวง 0818XXX152 อุตรดิตถ์
32 6340091001XXXX6312 พนาวรรณ์ แสบงบาล 0814XXX494 มุกดาหาร
33 6340091009XXXX8126 พรรทอง หัวไผ่ 0922XXX470 อุดรธานี
34 6340091001XXXX7729 พลลพ ฉ่ำเมืองปักษ์ 0927XXX902 นครศรีธรรมราช
35 6340091000XXXX9160 พิมพ์ใจ อาษา 0869XXX204 เชียงใหม่
36 6340091000XXXX3011 พิมพ์ภินันท์ พงษ์ประภาส 0858XXX521 นครปฐม
37 6340091009XXXX3845 เพ็ญสุภา ทะนะปราบ 0827XXX231 พะเยา
38 6340091001XXXX3341 ภัทรดนัย โภคาพานิช 0887XXX740 อุดรธานี
39 6340091001XXXX0477 ภาคินี ชูเสน่ห์ 0626XXX235 ภูเก็ต
40 6340091001XXXX9844 มะยุรี ยะตั๋น 0833XXX731 น่าน
41 6340091000XXXX6585 มัทนา ด้วงทอง 0835XXX659 พัทลุง
42 6340091000XXXX9221 มินตรา บุราณ 0880XXX286 ยโสธร
43 6340091001XXXX6371 เมษา ศรัทธาพันธ์ 0800XXX420 กรุงเทพ
44 6340091001XXXX2371 ยุนี บุ้งทอง 0615XXX216 อุบลราชธานี
45 6340091001XXXX9176 รังสรรค์ ทนุพงษ์ 0843XXX273 ตราด
46 6340091000XXXX8210 ฤทัย กิจรักษา 0805XXX057 สมุทรปราการ
47 6340091001XXXX1872 ลัดดา ยอดเพ็ชร 0877XXX103 สมุทรปราการ
48 6340091001XXXX9703 เลี้ยง พลสิงห์ 0884XXX894 นครสวรรค์
49 6340091000XXXX2596 วชิรา เนตยารักษ์ 0855XXX490 สมุทรสาคร
50 6340091000XXXX4164 วนันทยา ผ่องศรี 0861XXX745 สระแก้ว
51 6340091001XXXX7402 วรรณภา โยตะสิงห์ 0870XXX483 หนองคาย
52 6340091000XXXX8015 วรรณิศา ไสลรัตน์ 0825XXX130 ปทุมธานี
53 6340091000XXXX7995 วรวิทย์ ศิวะโมกข์ลัคณา 0818XXX104 กรุงเทพ
54 6340091000XXXX4365 วรารัตน์ นันต๊ะ 0903XXX290 เชียงใหม่
55 6340091000XXXX5077 วสันต์ ชุ่มใจ 0811XXX099 พระนครศรีอยุธยา
56 6340091000XXXX4907 วัทธญา ฤกษ์ดี 0804XXX498 สมุทรสาคร
57 6340091009XXXX1424 วาสนา สันประภา 0849XXX242 สมุทรปราการ
58 6340091001XXXX4213 วิทวัส โปษยะจินดา 0896XXX805 กรุงเทพ
59 6340091001XXXX1930 วิริยะ โตสมบุญ 0814XXX150 ระยอง
60 6340091001XXXX1624 วุฒิจักร นนทะเลิน 0883XXX601 ขอนแก่น
61 6340091070XXXX2252 ศมณี เดชบุรัมย์ 0639XXX729 มหาสารคาม
62 6340091000XXXX1534 ศริชัย จันทร์ศรี 0848XXX854 สระบุรี
63 6340091001XXXX6027 ศศิโฉม เอี่ยมศรี 0897XXX650 นครสวรรค์
64 6340091001XXXX2739 ศศิธร ปะนัดตัง 0983XXX895 มหาสารคาม
65 6340091001XXXX0651 ศิริพร ชะดาวุฒิ 0948XXX263 เชียงใหม่
66 6340091001XXXX1201 ศิริพรรณ เหมทานนท์ 0847XXX542 กระบี่
67 6340091001XXXX6575 ศิริภัณฑ์ สุทธิจิตติจล 0812XXX140 ชลบุรี
68 6340091001XXXX2250 สมคิด หมอนิล 0833XXX450 ราชบุรี
69 6340091000XXXX8392 สราวุฒิ คำโสภา 0824XXX962 สมุทรปราการ
70 6340091000XXXX2994 สวิท เรืองนิมิตร 0859XXX014 สระบุรี
71 6340091000XXXX8019 สายสวาท ขมวิลัย 0867XXX546 กรุงเทพ
72 6340091001XXXX4481 สินีนาฎ พังไธสง 0930XXX295 ศรีสะเกษ
73 6340091001XXXX8730 สุดเฉลียง จันทรทิน 0813XXX493 ยโสธร
74 6340091001XXXX6391 สุปรียา พันธ์สำโรง 0647XXX446 สงขลา
75 6340091001XXXX5177 สุพรรษา ยาโน 0897XXX645 เชียงใหม่
76 6340091001XXXX6122 สุพรรษา รัตนมงคล 0917XXX001 กรุงเทพ
77 6340091001XXXX5747 สุพัตรา เยีนภิญโญ 0910XXX894 กรุงเทพ
78 6340091001XXXX1232 สุพิศ ฉัตรวิจิตร 0838XXX062 กรุงเทพ
79 6340091001XXXX8774 สุมาตย์ เพียรชัย 0872XXX991 มหาสารคาม
80 6340091001XXXX6679 สุรัตรดา แพเจริญ 0836XXX855 ประจวบคีรีขันธ์
81 6340091000XXXX6954 สุรีรัตน์ วัฒนธีระ 0817XXX663 ขอนแก่น
82 6340091001XXXX5351 เสริมสุข ภู่คง 0873XXX061 สุราษฎร์ธานี
83 6340091070XXXX5354 แสงเดือน ขัติยศ 0863XXX285 พะเยา
84 6340091001XXXX2472 หนูแดง จงใคร่กลาง 0808XXX483 กรุงเทพ
85 6340091001XXXX8110 หายาตี บือเฮง 0968XXX005 สงขลา
86 6340091001XXXX8594 อนุกูล รอดสาคร 0867XXX233 กรุงเทพ
87 6340091001XXXX8843 อนุพันธ์ กุญเพชร 0625XXX644 กรุงเทพ
88 6340091001XXXX1040 อภิณห์พร โกชุม 0895XXX135 เชียงใหม่
89 6340091001XXXX5315 อภิรักษ์ ธำรงสกุลเดช 0957XXX377 สมุทรปราการ
90 6340091001XXXX1865 อรุณ สัมมะโย 0935XXX779 หนองคาย
91 6340091001XXXX8193 อังคณา ปิณษีร์ 0860XXX372 กรุงเทพ
92 6340091000XXXX1100 อังคณา ปานามา 0899XXX839 ฉะเชิงเทรา
93 6340091001XXXX2389 อังคะณา มาปะเต 0844XXX449 ร้อยเอ็ด
94 6340091000XXXX5568 อังศณา มธุรส 0804XXX415 พะเยา
95 6340091001XXXX8896 อาชาพงศ์ อุปมา 0928XXX057 กรุงเทพ
96 6340091000XXXX2139 อารีย์ ศรีสุนทรพาณิชย์ 0992XXX951 กรุงเทพ
97 6340091070XXXX1013 อำนวย สายสุจริต 0979XXX726 ชลบุรี
98 6340091001XXXX0222 อุราภรณ์ อักขระ 0810XXX230 สมุทรปราการ
99 6340091000XXXX6915 เอกพจน์ โกมิตร์ 0821XXX278 เชียงใหม่
100 6340091009XXXX9608 เอมมิกา ภู่นาค 0935XXX794 เลย
 
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด โทร 02-950-2932
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางเพื่อมารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 30 วันทำการหลังจากที่บริษัทติดต่อกลับ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าว
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544
  • สามารถดูรายละเอียดการร่วมสนุกและรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tescolotus.com/ccgoldlucky
View1.7K

Copied