วิธีการร่วมกิจกรรม

 1. 1. ดาวน์โหลดเทสโก้ โลตัส โมบายล์ แอปพลิเคชั่น ผ่าน App Store หรือ Google Play Store
 2. 2. เมื่อมาที่เทสโก้ โลตัส สาขาใดก็ได้เปิด Bluetooth ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลเคชั่นไปที่มือถือของคุณ
 3. 3. กดที่เมนู “ลุ้นช้อปฟรี”
 4. 4. ลงทะเบียนกรอกหมายเลขคลับการ์ด, เลขที่ใบเสร็จ, เบอร์โทรศัพท์มือถือ และสาขาที่ซื้อ และกดส่ง
 5. 5. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกคลับการ์ดและซื้อสินค้าที่เทสโก้โลตัส*ณ สาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป

ของรางวัล

 1. บัตรของขวัญ (Gift Card) มูลค่าเท่ากับใบเสร็จที่ชนะรางวัล มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท

ช่วงเวลากิจกรรมในแต่ละวัน

สาขาที่ร่วมรายการ

 1. เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ยกเว้น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. 1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกคลับการ์ดที่ซื้อสินค้าพร้อมบัตรคลับการ์ด ที่เทสโก้ โลตัสทุกสาขา ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลดทุกประเภทและไม่รวมยอดซื้อสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ดังต่อไปนี้ สินค้าประเภทสุรา บุหรี่ บัตรเติมเงิน บัตรของขวัญ เวชภัณฑ์ นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็ก (สูตร 1 และ2) เครื่องดื่มชูกำลัง ผงชูรส กาแฟเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่ บริการชำระบิลและค่าธรรมเนียม บริการไปรษณีย์ ศูนย์อาหาร และสินค้า/ร้านค้าในบริเวณพื้นที่เช่า)
 2. 2. ใบเสร็จที่ใช้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นใบเสร็จที่ซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 10 ส.ค.- 14 ส.ค. 2560 เท่านั้น
 3. 3. จับรางวัลทุกชั่วโมงในวันที่ 10 ส.ค.- 14 ส.ค. 2560 เวลา 11.30 – 20.30 น. ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
 4. 4. บริษัทฯ จะทำการดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์หมายเลขบัตรคลับการ์ด และเลขที่ใบเสร็จ นำมาจับรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดต่อไป
 5. 5. ประกาศผลหมายเลขคลับการ์ด และเลขที่ใบเสร็จ ของผู้โชคดีผ่านหน้าจุดประกาศผลที่สาขา ในวันที่ 10 ส.ค. – 14 ส.ค. 2560 เวลา 11.30-20.30 น.
 6. 6. สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขคลับการ์ดต่อ 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ชั่วโมง
 7. 7. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง  3 รางวัลต่อวัน
 8. 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจับรางวัลสำรองไว้ในกรณีที่ คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับรางวัลไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 9. 9. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้
 10. 10. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับของรางวัลที่จุดประชาสัมพันธ์ ที่เทสโก้​โลตัส ณ สาขาที่ระบุในใบเสร็จรับเงินที่ได้รับรางวัล (สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ได้รับรางวัลที่กดเลขที่ใบเสร็จถูกต้อง เท่านั้น) และจะต้องติดต่อขอรับรางวัลภายในได้วันที่ 16 ส.ค. 2560 หากไม่มีผู้มาขอรับของรางวัลภายในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว
 11. 11. บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับหรือเรียกคืนการมองรางวัล ในกรณีบริษัทฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด และ/หรือใบเสร็จเกิดจากการทำซ้ำ ฉีกขาด บริษัทฯ จะถือว่าเป็นโมฆะ และจะทำการติดต่อผู้มีรายชื่อสำรองถัดไป
 12. 12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 13. 13. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและใบเสร็จรับเงิน มาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล 
 14. 14. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อย และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 15. 15. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 16. 16. บริษัทฯ ยึดถือข้อมูลที่อยู่ในระบบเป็นสำคัญ กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน 
 17. 17. พนักงานของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงครอบครัว (พ่อ แม่  สามี ภรรยา และบุตร) ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
 18. 18. ใบอนุญาต เลขที่ นบ 00181.1/10417 ออก ณ อำเภอเมืองนนทบุรี