กติกา
1. ดาวน์โหลด Tesco Lotus Mobile Application ที่ http://thtes.co/2k6AtUu
2. กดเข้าสู่ระบบด้วย Facebook และไปที่เมนู “คลับการ์ด”
3. เพิ่ม Clubcard ลงไป โดยการพิมพ์เบอร์โทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขบัตรคลับการ์ด และยืนยันด้วย OTP
 
การตัดสิน:  คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกผู้ชนะจากการจับฉลาก
 
รางวัล:     Samsung Galaxy Note 8 64 GB สีดำ จำนวนทั้งหมด 2 รางวัล 
               Tesco Lotus Gift Card มูลค่า 1,000 บาท จำนวนทั้งหมด 200 รางวัล

เวลาร่วมสนุก: 30 มกราคม – 8 มีนาคม 2561

ประกาศผล:
• รอบที่ 1:  15 กุมภาพันธ์ 2561 (แจก Gift Card 1,000 บาท 40 รางวัล)
• รอบที่ 2:  22 กุมภาพันธ์ 2561 (แจก Samsung Note 8 1 รางวัล และ Gift Card 1,000 บาท 40 รางวัล)
• รอบที่ 3:  1 มีนาคม 2561 (แจก Gift Card 1,000 บาท 40 รางวัล)
• รอบที่ 4:  8 มีนาคม 2561 (แจก Gift Card 1,000 บาท 40 รางวัล)
• รอบที่ 5:  15 มีนาคม 2561 (แจก Samsung Note 8 1 รางวัล และ Gift Card 1,000 บาท 40 รางวัล)
 
• ประกาศผ่าน Tesco Lotus Facebook Page

หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณารางวัล 1 รางวัล ต่อ 1 ท่านตลอดระยะเวลากิจกรรม 
2. ผู้โชคดีจะต้องส่งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรมาที่ inbox ของเพจ เพื่อแจ้งยืนยันรับของรางวัลภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
3. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ ขายต่อ เปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสด หรืออย่างอื่นได้
4. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณารางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของรางวัล และ/หรือ แลกเปลี่ยนของรางวัลเป็นอย่างอื่น และ/หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6. ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้ภายใน 90 วัน หลังจากวันสิ้นสุดให้ยืนยันชื่อ-ที่อยู่
7. พนักงานของเทสโก้ โลตัส และเอเจนซี่ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบทางแฟนเพจเทสโก้โลตัส
10. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎ และข้อตกลงของกิจกรรม และ/หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไปและมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
11. ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา
12. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่าย ของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต
13. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องจากปัญหาของระบบหรือเทคนิค และบุคคลที่สาม
14. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 

Basic rules
  • Download Tesco Lotus Mobile Application ที่ http://thtes.co/2k6AtUu
  • Log in using Facebook and go to “Clubcard” menu
  • Add your Clubcard by enter your registered mobile number or Clubcard number, then verify with OTP
 
Prizes:  2 x Samsung Galaxy Note 8 64 GB Black
             200 x Tesco Lotus Gift Card 1,000 Baht
 
Campaign period: 30 January – 8 March 2018

Announcement
 
• Round 1:  15 February 2018 (40 x 1,000 Baht Gift Card)
• Round 2:  22 February 2018 (1 x Samsung Note 8 and 40 x 1,000 Baht Gift Card)
• Round 3:  1 March 2018 (40 x 1,000 Baht Gift Card)
• Round 4:  8 March 2018 (40 x 1,000 Baht Gift Card)
• Round 5:  15 March 2018 (1 x Samsung Note 8 and 40 x 1,000 Baht Gift Card)
 
• Announce prize winners on Tesco Lotus Facebook Page
 

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย