เงื่อนไข
 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่โลตัส ภายในระยะเวลารายการมอบสิทธิประโยชน์ เท่านั้น โดยต้องใช้จ่ายตามจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทฯ กำหนด ดังต่อไปนี้: ใช้จ่ายที่โลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ต ขั้นต่ำ 300 บาท ต่อรายการ, ใช้จ่ายที่โลตัสเอ็กซ์เพรส /โกเฟรช /ตลาด ขั้นต่ำ 150 บาท ต่อรายการ หรือ ที่ศูนย์อาหารโลตัส ขั้นต่ำ 50 บาท ต่อรายการ
 3. รับสิทธิ์เปิดถุง Lotus’s Lucky Bag 1 ถุง ต่อรายการ โดยจำกัดสิทธิ์สูงสุด 2 ถุง ต่อวัน รวมสูงสุด 10 ถุง ต่อเดือน ต่อหมายเลขบัตรประชาชน
 4. วิธีการใช้สิทธิ์เปิดถุง Lotus’s Lucky Bag ทำได้โดยการสแกน QR Code บนสื่อประชาสัมพันธ์ Lotus’s Lucky Bag ที่โลตัสทุกสาขา เพื่อใช้สิทธิ์เปิดถุง Lotus’s Lucky Bag โดยสิทธิ์เปิดถุงแต่ละสิทธิ์จะหมดอายุภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับสิทธิ์ หากไม่ใช้สิทธิ์เปิดถุงภายในระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ (*ระบบจะทำการรีเซ็ตสิทธิ์เปิดถุงทุกวัน เวลา 00.01 น. ซึ่งถ้าหากได้รับสิทธิ์เปิดถุง ในช่วงเวลา 23:01 น. ถึง 00:00 น. สิทธิ์เปิดถุงจะถูกนับเป็นสิทธิ์ของวันที่ได้รับถุง และจะต้องทำการสแกนถุงเพื่อรับสิทธิ์ ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนที่ระบบจะทำการรีเซ็ตสิทธิ์ใหม่)
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 7. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือ ดำเนินการอื่นใด หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
 8. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 9. บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลที่เกิน 1,000 บาท ดังนั้น ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ต้องชำระเงินใดๆ เพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ ทั้งสิ้น
 10. ผู้ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง มาที่ Email : TMN_Lotus_Luckybag@ascendcorp.com ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท เพื่อดำเนินการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3 ) ทั้งนี้ หากผู้ได้รับรางวัลไม่นำส่งเอกสารตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะทำการดึงเงินคืน และ/หรือ ทางผู้ได้รับรางวัลต้องทำหน้าที่ดำเนินเรื่องยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเอง
 11. เพิ่มเติม โทร. 1240
image

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย