ประกาศรายชื่อผู้โชคดี คลับการ์ด 500,000 แต้ม

18 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม “เอไอเอส ร่วมฉลองแผนกมือถือ ดิจิตอล เวิลด์ โฉมใหม่” 
รางวัลแต้มคลับการ์ด 500,000 แต้ม 10 รางวัล ทุกสัปดาห์


สัปดาห์ที่ 1: ประจำวันที่ 5 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561  
 
ลำดับ หมายเลขบัตรคลับการ์ด ชื่อ - สกุล
1   6340091XXXXXXX0199   วัลลภ จั่นวิลัย
2   6340091XXXXXXX1352   ยุพา อร่ามศรี
3   6340091XXXXXXX6199   บุญช่วย ชากุทน
4   6340091XXXXXXX3738   เวียน เข็มทอง
5   6340091XXXXXXX7512   มาลีวัลย์ ติธรรม
6   6340091XXXXXXX6523   พรชนก ศิริชนะ
7   6340091XXXXXXX5030   บุณทาริก มาลัย
8   6340091XXXXXXX6855   อุมาพร ฉิมรัมย์
9   6340091XXXXXXX2179   สุรชัย พิมพ์อนุสรณ์
10   6340091XXXXXXX3859   จุฑามาศ ไทรงาม
 
สัปดาห์ที่ 2: ประจำวันที่ 13 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561
 
ลำดับ หมายเลขบัตรคลับการ์ด ชื่อ - สกุล
1   6340091XXXXXXX8623   สมภพ กนกพิทยาทร
2   6340091XXXXXXX2299   ณัฐริตรา ปัทมโกมล
3   6340091XXXXXXX4216   อุษณีย์ เมืองชู
4   6340091XXXXXXX6713   นิรุตน์ ผาอิฐดี
5   6340091XXXXXXX2903   วารี ตุ้มนิลกาล
  6340091XXXXXXX3066   จินตนา ใจสงัด
7   6340091XXXXXXX1018   กรณฐพงค์ โพธิ์แก้ว
8   6340091XXXXXXX3800   ธีรวัต เขียวพุต
9   6340091XXXXXXX1755   สมชาย ตาลปึก
10   6340091XXXXXXX5716   สุรพัฒน์ ประเสริฐศรีศักดิ์

 สัปดาห์ที่ 3: ประจำวันที่ 20 ต.ค. 2561 - 26 ต.ค. 2561
 
ลำดับ หมายเลขบัตรคลับการ์ด ชื่อ - สกุล
1   6340091XXXXXXX4799   ทักศินา อยู่พูล
2   6340091XXXXXXX4715   สุทธิศักดิ์ ศักดิ์ศรี
3   6340091XXXXXXX1931   เยี่ยม บุบผากอง
4   6340091XXXXXXX2895   จรุวรรณ บุญเหมาะ
5   6340091XXXXXXX9327   อุบล สิทธิเสือ
6   6340091XXXXXXX3635   กนกวรรณ ชลชาญ
7   6340091XXXXXXX1330   ทองคำ คำนวน
8   6340091XXXXXXX6738   พันธ์ทิพย์ แสงกะหนึก
9   6340091XXXXXXX5081   เสกสรรค์ ตรีวงษ์
10   6340091XXXXXXX2518   จิราวรรณ ดวงสุวรรณ์

 สัปดาห์ที่ 4: ประจำวันที่ 27 ต.ค. 2561 - 2 พ.ย. 2561
 
ลำดับ หมายเลขบัตรคลับการ์ด ชื่อ - สกุล
1   6340091XXXXXXX5980   เลิศศักดิ์ พิบูลย์ทรัพย์สิน
2   6340091XXXXXXX7885   รัชนี ปุ้มกระโทก
3   6340091XXXXXXX7807   ชนะพล ค้าทันเจริญ
4   6340091XXXXXXX3461   สายฝน โอกาศ
5   6340091XXXXXXX5190   ลลิดา แสงกุหลาบ
6   6340091XXXXXXX4913   Deepak Sawant
7   6340091XXXXXXX1111   สุภาวดี พรมแพง
8   6340091XXXXXXX9081   พีรพัฒน์ ทองมลีวรรณ
9   6340091XXXXXXX3772   นุชนาฏ แก้วไฟ
10   6340091XXXXXXX4083   ราณพ ห่วงสมบัติเจริญ

 สัปดาห์ที่ 5: ประจำวันที่ 3 พ.ย. 2561 - 9 พ.ย. 2561
 
ลำดับ หมายเลขบัตรคลับการ์ด ชื่อ - สกุล
1   6340091XXXXXXX5211   ประมูล คำคง
2   6340091XXXXXXX2920   ศิรพงษ์ พลเทพ
3   6340091XXXXXXX2424   เกษร สร้างเขตร
4   6340091XXXXXXX0612   ธัญญมัย เนตรทอง
5   6340091XXXXXXX6539   ธีระพงษ์ ชีพรหม
6   6340091XXXXXXX3284   วันทกานต์ ปลัดท้าม
7   6340091XXXXXXX1210   กมนรัตน์ บุญปลูก
8   6340091XXXXXXX5428   Usawadee Tupwat
9   6340091XXXXXXX5558   วลัยพร ทวีทรัพย์
10   6340091XXXXXXX8751   เรืองอุไร บุญเลิศ

สัปดาห์ที่ 6: ประจำวันที่ 10 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561  
 
ลำดับ หมายเลขบัตรคลับการ์ด ชื่อ - สกุล
1   6340091XXXXXXX7124   นารี ลุงจง
2   6340091XXXXXXX9274   ปนัดดา บุญเสริม
3   6340091XXXXXXX8604   ธนู ตรียินดี
4   6340091XXXXXXX3345   พุทธิตา วิมลวรรณ์
5   6340091XXXXXXX4241   จงใจ หาไชย
6   6340091XXXXXXX4959   เฉลิมพร บุญเจ็น
7   6340091XXXXXXX8976   โสภิณ ถ่านสีหามาตย์
8   6340091XXXXXXX1979   ศิริกัญญา วงษ์ศักดิ์
9   6340091XXXXXXX5833   สมัคร แดงตาโคตร
10   6340091XXXXXXX4795   วสันต์ แสงโก๊ะ

สัปดาห์ที่ 7: ประจำวันที่ 17 พ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561
 
ลำดับ หมายเลขบัตรคลับการ์ด ชื่อ - สกุล
1   6340091XXXXXXX0592   ธัญสุดา นนทพรม
2   6340091XXXXXXX3647   ธนาธิป คงบำรุง
3   6340091XXXXXXX1573   ศิริพร พัฒนธนาวิสุทธิ์
4   6340091XXXXXXX7627   นพภาภรณ์ เจียะรัตน์
5   6340091XXXXXXX0863   สุวรรณา โกรัมย์
6   6340091XXXXXXX4799   พรรณี อ่อนพน้อม
7   6340091XXXXXXX2146   ปิยพงษ์ เพชรจรัสชัย
8   6340091XXXXXXX2034   จันทิมา ดวนพล
9   6340091XXXXXXX8923   วัฒจันทร์ อุ่นเรือนใจ
10   6340091XXXXXXX8827   ผุสดี ทองแดง

สัปดาห์ที่ 8: ประจำวันที่ 24 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
 
ลำดับ หมายเลขบัตรคลับการ์ด ชื่อ - สกุล
1   6340091XXXXXXX9006   จุรีพร บัวลอย
2   6340091XXXXXXX6154   คำปอน กมลพันธ์
3   6340091XXXXXXX0359   อรัญญา อุดมญาติ
4   6340091XXXXXXX0991   ณิชารีย์ แป้นตระกูล
5   6340091XXXXXXX0448   ดาราณี เพ็งผล
6   6340091XXXXXXX2574   พรรณภา อินทนิน
7   6340091XXXXXXX9190   นัดเดือน สวรรณยาตระกูล
8   6340091XXXXXXX0236   สงกรานต์ สายตรง
9   6340091XXXXXXX8111   พิมพ์ใจ พลเดชา
10   6340091XXXXXXX8741   ทรงภพ พิมพัฒน์ 
 
เงื่อนไขการรับแต้มคลับการ์ดพิเศษ มีดังนี้
 
1. คะแนนคลับการ์ด 500,000 แต้ม จะมีการจับรางวัลทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 10 รางวัล โดยจะมีการประกาศผลให้กับลูกค้าทราบ ทาง website https://www.tescolotus.com/news/digitalworld  และคะแนนจะเข้าในบัตรคลับการ์ดของลูกค้าอัตโนมัติภายใน 10 วันทำการ หลังวันประกาศผล
หมายเหตุ บริษัทจะผู้รับผิดชอบในส่วนของ 5% Withholding tax ให้กับลูกค้า 
View2.3K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย