กิจกรรม ชิงทุนการศึกษา

12 เมษายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีคลิกที่นี่

กิจกรรม  ชิงทุนการศึกษา
ชิงรางวัลทุนการศึกษาทุกสัปดาห์ รวม 500 รางวัล มูลค่ารวมมากกว่า 5 ล้านบาท

ระยะเวลาจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2559

เงื่อนไขการร่วมรายการ

1). เมื่อซื้อสินค้าที่มียอดรวม(หลังหักส่วนลด) ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป/ 1 ใบเสร็จ* คู่บัตรคลับการ์ด 
 *ใบเสร็จที่ซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2559 และไม่รวมยอดการซื้อสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาสูบ, บัตรของขวัญ, บัตรโทรศัพท์, การจ่ายชำระบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ และสินค้าผ่อนชำระต่างๆ 
2). กด *460*4* ตามด้วยเลขท้ายใบเสร็จ 15 หลัก เช่น *460*4*002301520113051# กดโทรออก (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ทุกเครือข่าย) รับสิทธิ์ชิงรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จ และขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้เฉพาะผู้โชคดีที่เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัลเท่านั้น  
3). จับรางวัลที่ เทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์ ภายในเวลา 12.00น. ตามแต่ละรอบดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 26 เม.ย. 2559 (ใบเสร็จส่งมาวันที่ 18 – 24 เม.ย. 2559) จำนวน 125 รางวัล
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 พ.ค. 2559 (ใบเสร็จที่ส่งมาวันที่ 25 เม.ย. – 1 พ.ค. 2559) จำนวน 125 รางวัล
ครั้งที่ 3 วันที่ 10 พ.ค. 2559 (ใบเสร็จที่ส่งมาวันที่ 2 – 8 พ.ค. 2559) จำนวน 125 รางวัล
ครั้งที่ 4 วันที่ 17 พ.ค. 2559 (ใบเสร็จที่ส่งมาวันที่ 9 – 15 พ.ค. 2559) จำนวน 125 รางวัล
4). ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง www.facebook.com/TescoLotus วันที่  28 เม.ย/ 5พ.ค./ 12พ.ค. และ 19 พ.ค. 2559 ตามลำดับ 
5). ตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขของกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TescoLotus และ www.tescolutus.com/BTS2016
รายละเอียดของรางวัล
 
รางวัล: *ทุนการศึกษา (ทองคำ) มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท อ้างอิงราคาทองคำ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 จำนวนรวม 500 รางวัล มูลค่ารวมมากกว่า 5,000,000 บาท

เงื่อนไขการจับรางวัล 

1.  รายการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสมนาคุณให้แก่ลูกค้าผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้าในพื้นที่ขายภายในร้านเทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นเทสโก้ โลตัสเอ็กซ์เพรส) เพียงซื้อสินค้า ภายในวันที่ 18 เม.ย – 15 พ.ค. 2559 มูลค่าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ต่อ1 ใบเสร็จ คู่บัตรคลับการ์ด สามารถร่วมรายการโดย กด *460*4* ตามด้วยเลขท้ายใบเสร็จ 15 หลัก # กดโทรออก เช่น *460*4*002301520113051# กดโทรออก (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ทุกเครือข่ายทั่วประเทศ) รับ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จ และขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้เฉพาะผู้โชคดีที่เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัลเท่านั้น  
2. ผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น ถือเป็นผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการในครั้งนี้ โดยผู้ร่วมรายการจะได้รับสิทธิ์ชิงรับรางวัล 1 สิทธิ์ ถือเป็น 1 คูปอง โดยบริษัทฯ จะทำการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ มาทำการจับรางวัล ณ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์  ภายในเวลา 12.00น. ตามแต่ละรอบดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 26 เม.ย. 2559 (ใบเสร็จที่ส่งมาวันที่ 18 – 24 เม.ย. 2559) จำนวน 125 รางวัล
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 พ.ค. 2559 (ใบเสร็จที่ส่งมาวันที่ 25 เม.ย. – 1 พ.ค. 2559) จำนวน 125 รางวัล
ครั้งที่ 3 วันที่ 10 พ.ค. 2559 (ใบเสร็จที่ส่งมาวันที่ 2 – 8 พ.ค. 2559) จำนวน 125 รางวัล
ครั้งที่ 4 วันที่ 17 พ.ค. 2559 (ใบเสร็จที่ส่งมาวันที่ 9 – 15 พ.ค. 2559) จำนวน 125 รางวัล
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจับรางวัลสำรองไว้ในกรณีที่ คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับรางวัลไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้
4. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตาม คำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544
5. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัทตัวแทนดำเนินการ (บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด) โทร 02-591-9800 ในการแจ้งให้ทราบผลของผู้ที่ได้รับรางวัลและเพื่อยืนยันการรับรางวัลต่อไป  
6. บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับหรือเรียกคืนการมองรางวัล ในกรณีบริษัทฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด และ/หรือใบเสร็จเกิดจากการทำซ้ำ ฉีกขาด บริษัทฯ จะถือว่าเป็นโมฆะ และจะทำการติดต่อผู้มีรายชื่อสำรองถัดไป  
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
8. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อขอรับของรางวัลที่ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เลขที่ 629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. หรือตัวแทนของบริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หากไม่มีผู้มาขอรับของรางวัลภายในกำหนด ถือว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว 
9. พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานในนามบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
10. ของรางวัลในรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินสดได้ และผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้ ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น
11. คำตัดสินของคณะกรรมการที่บริษัทฯแต่งตั้งขึ้นถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกราย ถือว่าได้ตกลงและยอมรับข้อกำหนดตามกฎกติกาและเงื่อนไขของการเข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วทุกประการ
13. สอบถามเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.tescolotus.com/BTS2016
View296

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย