กิจกรรมคุณแม่หลากสไตล์ช้อปถูกใจ พร้อมลุ้นโชคใหญ่กับ Tesco Lotus iBeacon ลุ้นรับ รถยนต์ Honda Jazz V+ มูลค่า 694,000 บาท ทุกวัน วันละ 1 รางวัล 28 รางวัล

21 กรกฎาคม 2560
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม: 27 ก.ค. 2560 เวลา 8.00 น. - 23 ส.ค. 2560 เวลา 22.00 น.  ( 28 วัน)

วิธีร่วมกิจกรรม
 1. ดาวน์โหลดเทสโก้ โลตัส โมบายล์ แอปพลิเคชั่น ผ่าน App Store หรือ Google Play Store
 2. มาที่เทสโก้ โลตัส สาขาใดก็ได้เปิด Bluetooth ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไปที่โทรศัพท์มือถือ 
 3. กดที่เมนู “ลุ้นรับ Honda Jazz ฟรี”
 4. ลงทะเบียนผ่านโมบายล์ แอปพลิเคชั่นโดยกรอกหมายเลขคลับการ์ด, เลขที่ใบเสร็จ, เลขที่ใบเสร็จร้านค่า, เบอร์โทรศัพท์มือถือ 
 5. สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกคลับการ์ดและซื้อสินค้าที่เทสโก้โลตัส*ณ สาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป

รางวัล
 1. รถยนต์ Honda Jazz V+ มูลค่า 694,000 บาท ทุกวัน วันละ 1 รางวัล 28 รางวัล รวมมูลค่า 19,432,000 บาท (สีรถตามบริษัทกำหนด)

สาขาที่ร่วมรายการ
 1. เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกคลับการ์ดที่ซื้อสินค้าพร้อมบัตรคลับการ์ด ที่เทสโก้ โลตัสทุกสาขา ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลดทุกประเภทและไม่รวมยอดซื้อสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ดังต่อไปนี้ สินค้าประเภทสุรา บุหรี่ บัตรเติมเงิน บัตรของขวัญ เวชภัณฑ์ นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็ก (สูตร 1 และ2) เครื่องดื่มชูกำลัง ผงชูรส กาแฟเบอร์ดี้ไอซ์คอฟฟี่ บริการชำระบิลและค่าธรรมเนียม บริการไปรษณีย์) 
 2. ใบเสร็จที่ใช้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นใบเสร็จที่ซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 27 ก.ค. - 23 ส.ค. 2560 ในช่วงเวลา 8.00 น. - 24.00 น. เท่านั้น 
 3. จับรางวัล ในวันที่ 28 ก.ค. – 24 ส.ค. 2560 ภายในเวลา 12.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 
 4. บริษัทฯ จะทำการดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์หมายเลขบัตรคลับการ์ด และเลขที่ใบเสร็จ นำมาจับรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดต่อไป 
 5. ประกาศผลหมายเลขคลับการ์ด และเลขที่ใบเสร็จ ของผู้โชคดีผ่านทาง www.facebook.com/tescolotus/ และ เว็บไซต์ www.tescolotus.com ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. - 24 ส.ค. 2560 ภายในเวลา 18.00 น. 
 6. สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขคลับการ์ด ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อวัน 
 7. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง  1 รางวัล ตลอดรายการ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจับรางวัลสำรองไว้ในกรณีที่ คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับรางวัลไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 9. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้
 10. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด เพื่อนัดหมายและรายละเอียดของการรับรางวัล ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อกลับมาที่บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-9800 ภายในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถติดต่อได้ และ/หรือไม่ติดต่อกลับ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จะถือว่าสละสิทธิ์ จากรางวัลดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดี สำรองถัดไป 
 11. ผู้ได้รับรางวัล รถยนต์ Honda Jazz ต้องชำระภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งของกรมสรรพากร และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัล ดังกล่าว อาทิเช่น ค่าจดทะเบียนรถยนต์ ค่าทำ พรบ.ประกันภัย และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับของรางวัล ผู้โชคดีจะต้องชำระด้วยตนเอง
 12. ผู้ได้รับรางวัล รถยนต์ Honda Jazz จะต้องนำหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบเสร็จรับเงินจากการร่วมรายการ มารับรางวัลด้วยตนเอง ในวันและเวลา ที่บริษัทฯ กำหนด 
 13. บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับหรือเรียกคืนการมองรางวัล ในกรณีบริษัทฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด และ/หรือใบเสร็จเกิดจากการทำซ้ำ ฉีกขาด บริษัทฯ จะถือว่าเป็นโมฆะ และจะทำการติดต่อผู้มีรายชื่อสำรองถัดไป
 14. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 15. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและใบเสร็จรับเงิน มาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล 
 16. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อย และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 17. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 18. บริษัทฯ ยึดถือข้อมูลที่อยู่ในระบบเป็นสำคัญ กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน 
 19. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของของรางวัล ตลอดจนข้อกำหนด และเงื่อนไขของผู้ผลิตหรือบริษัทที่จำหน่ายของรางวัลแต่ละรายการแต่อย่างใด หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือการใช้งาน ผู้โชคดีจะต้องติดต่อผู้ผลิตหรือบริษัทที่จำหน่ายโดยตรง
 20. พนักงานของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงครอบครัว (พ่อ แม่  สามี ภรรยา และบุตร) ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
 21. ใบอนุญาตเลขที่ 224/2560 – 251/2560
 22. ตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขของกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.tescolotus.com/mow17
View278

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย