ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมลุ้นรับคะแนนเอสโซ่สไมล์ส เพื่อเติมน้ำมันฟรีที่เอสโซ่มูลค่า 800 บาท

26 กรกฎาคม 2560
คลับการ์ดเติมน้ำมันให้ฟรี กับเอสโซ่สไมล์ส
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับรางวัล 4,000 คะแนนเอสโซ่สไมล์ส เพื่อเติมน้ำมันฟรีที่เอสโซ่ มูลค่า 800 บาท
 
สัปดาห์ที่ 6: ประจำวันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2560
 
ตารางรายชื่อผู้โชคดี:

 
ลำดับที่ หมายเลขบัตรคลับการ์ด ชื่อ นามสกุล
1 6340091XXXXXXX5900 เกวลิน วัฒนานนท์
2 6340091XXXXXXX8572 เกียรติศักดิ์ โพธิ์รุ่งเรือง
3 6340091XXXXXXX5028 เจริญ จันทร์ไทย
4 6340091XXXXXXX0845 เนติมา ปานสวน
5 6340091XXXXXXX5660 เบญญา ภัทรเจริญโสภณ
6 6340091XXXXXXX6733 เพชรศร ปะกิริโย
7 6340091XXXXXXX1578 เรวดี บุญเปกข์ตระกูล
8 6340091XXXXXXX7656 เลอศักดิ์ สุวรรณสุขุม
9 6340091XXXXXXX6467 เลียม ทับทิมแท้
10 6340091XXXXXXX3093 เอกชัย ศรสุราชธีดร
11 6340091XXXXXXX2593 เอื้อมพร นิมิตรพรชัย
12 6340091XXXXXXX7776 เอื้ออาภรณ์ ศรขำ
13 6340091XXXXXXX4647 โชติก์ บุนนาค
14 6340091XXXXXXX2645 โศรดา ฟักสุข
15 6340091XXXXXXX1219 กชภัส วุฒิกรภาสกุล
16 6340091XXXXXXX6766 กฤติกา กสิโรจน์
17 6340091XXXXXXX6094 กัลยาณี ยีหวังกอง
18 6340091XXXXXXX3619 กาญจนา สินทวี
19 6340091XXXXXXX6113 กาญจนา ติยะภูมิ
20 6340091XXXXXXX1882 กาญจนา ศรีปราชวิทยา
21 6340091XXXXXXX1103 กิตณา แมคึเน็น
22 6340091XXXXXXX9913 กิตติชัย กันไชยคำ
23 6340091XXXXXXX6365 กิตติยา จันทรวรรณ
24 6340091XXXXXXX0545 กุลภัสสร์ สาธร
25 6340091XXXXXXX1832 ขวัญใจ เรืองสุวรรณ
26 6340091XXXXXXX9138 ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา
27 6340091XXXXXXX1315 ขวัญชัย โพธิ์สุข
28 6340091XXXXXXX9819 คณพร จันทรรัตน์
29 6340091XXXXXXX6221 คนึง อ่อนเจริญ
30 6340091XXXXXXX1089 จ.ส.ต.หญิง นิชรา ศรีพรหม
31 6340091XXXXXXX8584 จันทร์ธิมา สุวรรณโคตร
32 6340091XXXXXXX5004 จันทรา บัวเพชร
33 6340091XXXXXXX5818 จำลอง คิดโสดา
34 6340091XXXXXXX6503 จิตรลัดดา เดวีเลาะ
35 6340091XXXXXXX0026 จิตาภา โพธิ์ทอง
36 6340091XXXXXXX4964 จิรวัฒน์ บุญสวน
37 6340091XXXXXXX8377 จิรวัฒน์ กรเกษม
38 6340091XXXXXXX1779 จิราภรณ์ เสตะพันธ์
39 6340091XXXXXXX1302 จีภลักษ์ ชุมสีทา
40 6340091XXXXXXX0240 จุฑารัตน์ รักสุวรรณ์
41 6340091XXXXXXX8301 ชยณัฎฐ์ ร่มโพธิ์ธารทอง
42 6340091XXXXXXX6298 ชยานนท์ ธีระเจตกูล
43 6340091XXXXXXX8813 ชัยยา ศีรสุภา
44 6340091XXXXXXX0573 ณัฐชนันท์ สิทธิเสนา
45 6340091XXXXXXX9172 ณิชานาฏ จิโรจน์กุล
46 6340091XXXXXXX2768 ดวงรัตน์ ประสงค์ทรัพย์
47 6340091XXXXXXX9982 ทักษพร สมณียาม
48 6340091XXXXXXX6729 ทัศนีย์ จำนงค์ลักษณ์
49 6340091XXXXXXX1646 ทิพวรรณ สืบสาย
50 6340091XXXXXXX2442 ธนกร แข็งแรง
51 6340091XXXXXXX8084 ธนดล ก่อกุลดิลก
52 6340091XXXXXXX5400 ธนูศิลป์ หินแก้ว
53 6340091XXXXXXX9676 ธรรมจักร เกียรติขจรไพศาล
54 6340091XXXXXXX0190 ธีรารัตน์ แทนขำ
55 6340091XXXXXXX2867 นงนุช อินทร์จันทร์
56 6340091XXXXXXX3814 นภจร อิศรางกูร ณ อยุธยา
57 6340091XXXXXXX4587 นวพร คงสมบุตร
58 6340091XXXXXXX8371 นวินดา เอียดลัง
59 6340091XXXXXXX5815 น้องศุกร์ ยอดแก้ว
60 6340091XXXXXXX1618 นัฐพล สมบุญ
61 6340091XXXXXXX1755 นิพนธ์ วิศุภกาญจน์
62 6340091XXXXXXX5382 นิภาพร โต๊ะอิ๊
63 6340091XXXXXXX9665 นุจรินทร์ พลหงษ์
64 6340091XXXXXXX1245 นุชนาจ บุญแต้ม
65 6340091XXXXXXX8566 นุชนาถ บุญประวงค์
66 6340091XXXXXXX2351 บำรุงรัตน์ เมืองคำ
67 6340091XXXXXXX6570 บุญญาดา สิมสาร
68 6340091XXXXXXX5925 บุญทัน ภูขมัง
69 6340091XXXXXXX8562 ปกรณ์ พึ่งวรอาสน์
70 6340091XXXXXXX5109 ปรมาภรณ์ หวังผล
71 6340091XXXXXXX5147 ประไพ จันเทียน
72 6340091XXXXXXX9717 ประทิน ปรานศิลป์
73 6340091XXXXXXX9424 ประนอม มอนเก่า
74 6340091XXXXXXX9512 ประภา สัทธยาสัย
75 6340091XXXXXXX7643 ประภาวดี ธรรมชัยประการ
76 6340091XXXXXXX3328 ปริญญา เหลืองนฤมิตชัย
77 6340091XXXXXXX0385 ปริศนา นิ่มกระโทก
78 6340091XXXXXXX7686 ปรีชา บุญเอม
79 6340091XXXXXXX6939 ปรียานุช นิ่มสกุลจันทร์
80 6340091XXXXXXX0475 ปวริศา เกตุศิริ
81 6340091XXXXXXX9149 ปวิณา กาติ๊บ
82 6340091XXXXXXX5057 ปวีณา ภูผาจง
83 6340091XXXXXXX5412 ปิ่น วิโสรัมย์
84 6340091XXXXXXX4418 ปิยะนุช นกแก้ว
85 6340091XXXXXXX9862 ปีญาวัลย์ เยาดำ
86 6340091XXXXXXX0477 พรรษธร ประสิทธิ์วิเศษ
87 6340091XXXXXXX9614 พรริสา ทองปรอน
88 6340091XXXXXXX8932 พรลภัส งาเสือ
89 6340091XXXXXXX6874 พัชรพร สุดขำ
90 6340091XXXXXXX9644 พัชรินทร์ ยาวิชัย
91 6340091XXXXXXX3602 พินัดดา รัฐปัตย์
92 6340091XXXXXXX8788 พิสิษฐ์ เตชโชคอำนวยพร
93 6340091XXXXXXX3517 พีรพันธ์ แสงมณี
94 6340091XXXXXXX5477 พุทธะ เบ็ญจมาลา
95 6340091XXXXXXX2922 พุทธิดา ลุนสูงยาง
96 6340091XXXXXXX4704 ภรชณาดา ธนาแจ่มแจ้ง
97 6340091XXXXXXX5738 ภานนท์ ปลาบู่ทอง
98 6340091XXXXXXX9435 มณฑา ปิ่นทอง
99 6340091XXXXXXX8605 มยุริญ จันไชยศรี
100 6340091XXXXXXX7978 มานพ ทองอินทร์
101 6340091XXXXXXX1057 มานิตดา น้ำทิพย์
102 6340091XXXXXXX3020 มาริษา วรไวย
103 6340091XXXXXXX1157 มาลี ชาญพาณิชย์พรกิจ
104 6340091XXXXXXX5018 มาศ งามวิลัย
105 6340091XXXXXXX1316 ยวนฤทัย พรมทา
106 6340091XXXXXXX6958 รังสรรค์ สมานทอง
107 6340091XXXXXXX7069 รามศักดิ์ เกษต้น
108 6340091XXXXXXX3536 รุ่งโรจน์ กิติมา
109 6340091XXXXXXX3241 รุ่งนภา เสนามี
110 6340091XXXXXXX4521 ละออ ฉิมวารี
111 6340091XXXXXXX8193 วรรณิษา คงสุขศรี
112 6340091XXXXXXX5244 วรวุฒิ ลีศิริสุขเกษม
113 6340091XXXXXXX4130 วรุณา หงษ์หาร
114 6340091XXXXXXX4704 วสุ ตั้งเจริญสุข
115 6340091XXXXXXX4043 วัชรศักดิ์ เดชาเสถียร
116 6340091XXXXXXX0918 วัณณิตา พรหมจันทร์
117 6340091XXXXXXX7755 วันชัย บุญตาม
118 6340091XXXXXXX2065 วันวิสา จ่าอยู่
119 6340091XXXXXXX0116 วาทินี นิเคราะห์งาน
120 6340091XXXXXXX3004 วารินทร์ สวยสอาด
121 6340091XXXXXXX7957 วารีย์ บุญสม
122 6340091XXXXXXX1150 วาสนา ตันติวุธ
123 6340091XXXXXXX1323 วิไลวรรณ  
124 6340091XXXXXXX8484 วิชชานันท์ ผ่องศรี
125 6340091XXXXXXX5344 วิชัย กันยาเลิศ
126 6340091XXXXXXX0645 วิบูลย์ เติมจารุพันธ์
127 6340091XXXXXXX7568 วิรัฎดา สกุลเพ็ชร
128 6340091XXXXXXX0412 วิลาสินี สิถิรบุตร
129 6340091XXXXXXX6478 วีระชัย สุวรรณ
130 6340091XXXXXXX3945 ศราเพ็ญ ทรัพย์ประสม
131 6340091XXXXXXX7267 ศรีผ่อง จิตตะเม็ง
132 6340091XXXXXXX8405 ศรีสมบัติ วานิช
133 6340091XXXXXXX0894 ศิขริน สกุลพิพัฒน์
134 6340091XXXXXXX8240 ศิรมาส อุดมกิตติพร
135 6340091XXXXXXX6636 ศิริวรรณ เต็มเปี่ยม
136 6340091XXXXXXX2007 ศุภพรรณ แสงสุริยศิลป์
137 6340091XXXXXXX2413 ศุภีลักษณ์ เพียรรุ่งเรืองชัย
138 6340091XXXXXXX8118 ษัษธร ลลิตโรจน์วงศ์
139 6340091XXXXXXX5164 สมคิด โพธิบุตร
140 6340091XXXXXXX4369 สมจิตร เลิศศรี
141 6340091XXXXXXX7628 สมชัย ว่องยุทธนานนท์
142 6340091XXXXXXX3949 สมชาย จันทร์กลัด
143 6340091XXXXXXX2491 สมถวิล เสาศิริ
144 6340091XXXXXXX8311 สมร ชาวดร
145 6340091XXXXXXX5235 สันติ แก้วกงพาน
146 6340091XXXXXXX0315 สารัชรินทร์ ทรนงค์เสฎฐี
147 6340091XXXXXXX2705 สิริภา ดิษฐลักษณ์
148 6340091XXXXXXX2595 สิริมา พรประสิทธ์
149 6340091XXXXXXX1740 สุกัญญา เหลืองจิตวัฒนา
150 6340091XXXXXXX4754 สุชาติ พุทธไพบูลย์
151 6340091XXXXXXX7029 สุดารัตน์ วงศ์ประทุม
152 6340091XXXXXXX8470 สุทิน นวลคล้าย
153 6340091XXXXXXX1216 สุนิสา เบ้าชัย
154 6340091XXXXXXX0098 สุพลชัย แซ่ตั้ง
155 6340091XXXXXXX6361 สุพิศ เชื้อลี
156 6340091XXXXXXX4852 สุภาดา นาทุ่งหมื่น
157 6340091XXXXXXX2689 สุภาพร แก้วบุรงค์
158 6340091XXXXXXX5859 สุมาลัย บรรลือ
159 6340091XXXXXXX5100 สุรไกร สารสมัคร
160 6340091XXXXXXX7819 สุรสิทธิ์ วัฒนตฤณากุล
161 6340091XXXXXXX7964 สุวรรณี สุดโทสา
162 6340091XXXXXXX7998 สุวิชาธินี สายสุวรรณ์
163 6340091XXXXXXX5073 หนึ่งฤทัย แย้มในสัทธิ์
164 6340091XXXXXXX2520 อดิศร อ่ำสม
165 6340091XXXXXXX8061 อนงค์ลักษณ์ ทิทา
166 6340091XXXXXXX2371 อภิจิตร พุทธิผล
167 6340091XXXXXXX5901 อภิญญา ปะริน
168 6340091XXXXXXX4054 อภิสิทธิ์ ปู่สันเทียะ
169 6340091XXXXXXX9769 อรุณ บุตรดาวงษ์
170 6340091XXXXXXX2517 อรุณทิพย์ อภิชาติวิสุทธิ์
171 6340091XXXXXXX9247 อรุณศรี พงษ์พาลี
172 6340091XXXXXXX2589 อัครนันท์ พิพัฒน์ก้องกิจ
173 6340091XXXXXXX5928 อัจฉรา สีดี
174 6340091XXXXXXX1131 อัจฉรา มีเดช
175 6340091XXXXXXX8287 อัจฉราวรรณ กล้าหาญ
176 6340091XXXXXXX0617 อัมพา สีมา
177 6340091XXXXXXX8417 อัมพิกา แพงหนู
178 6340091XXXXXXX0287 อาฟีฟ๊ะห์ ยูโซะ
179 6340091XXXXXXX9126 อารยา ตรีบุญนิธิ
180 6340091XXXXXXX8277 อำไพ ขวัญปัญญา
181 6340091XXXXXXX9297 อำนวย การสมเพียร
182 6340091XXXXXXX7150 อำนวย เหล็กสูงเนิน
183 6340091XXXXXXX8829 อำนาจ ตั้งพูนสิน
184 6340091XXXXXXX3562 อำภา อึ้งเจริญทรัพย์
185 6340091XXXXXXX1537 อิสระพงษ์ ศรีบุญเรือง
186 6340091XXXXXXX9823 อุไรวรรณ บุญมาศ
187 6340091XXXXXXX7809 อุไล วรชินา
188 6340091XXXXXXX1875 อุดมพร พรหมมาสุข
189 6340091XXXXXXX5413 อุษา เถินหิตย์
190 6340091XXXXXXX0074 Dong Huang
191 6340091XXXXXXX3693 สมาชิกคลับการ์ดใหม่ กรุณาติดต่อ 02-591-9800 เพื่อยืนยันการเป็นสมาชิก ภายใน 3 ส.ค. 60
192 6340091XXXXXXX8517
193 6340091XXXXXXX0915
194 6340091XXXXXXX0403
195 6340091XXXXXXX3356
196 6340091XXXXXXX4296
197 6340091XXXXXXX0145
198 6340091XXXXXXX6257
199 6340091XXXXXXX1764
200 6340091XXXXXXX3028

หมายเหตุ : ผู้โชคดีกรุณาติดต่อกลับที่บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด(บริษัทตัวแทน) โทร 02-591-9800 ภายในวันที่ 3 ส.ค. 60 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 
 
พบกับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย ผ่านแอปคลับการ์ด

View284

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย