ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ฉลองครบรอบ 3 ปี

6 ตุลาคม 2560
รางวัลที่ 1  ล่องเรือแหลมฉบัง-ภูเก็ต 1 รางวัล 2 ที่นั่ง
 
ลำดับ ชื่อ นามสกุล ใบเสร็จจากร้านค้า
1 ณัฐภัสสร ก่อพงษ์พูลสิน ฟูจิ


รางวัลที่ 2  ผ้าห่มหางนางเงือก 300 รางวัล
 
ลำดับ ชื่อ นามสกุล ใบเสร็จจากร้านค้า
1 เกศินี จันทรเกตุ Oriental Princess
2 เกษม พ่วงเพ็ชร์ ชาบูชิ
3 เกษม ตันคณารัตน์ ฟูจิ
4 เขมิกา สีประจิม MK
5 เจนจิรา สุภวิทยา Nikuya
6 เชษฐ สุทรหงวง MC Jean
7 เนาวรัตน์ เฟื่องชุ่ม MK
8 เปรมใจ สิงห์สัตย์ MC Jean
9 เผชิญ ปานย้อย Yyes Roche
10 เพียงพา หวานเพลิน MC Jean
11 เสาวลักษณ์ ผ่องบุรุษย์ แว่นท๊อปเจริญ
12 เอกพจน์ ขุนศักดิ์ MC Jean
13 เอกพจน์ ธงสิน ชาบูชิ
14 แพรวพรรณ คุ้มวัน booth
15 แพรวา ด๊อกแม รองเท้า
16 แววมณี คุทธา ฟูจิ
17 โชติกา สุทาวงษ์ Bar B Q Plaza
18 โสภณ ภูษณะมงคล แว่นท๊อปเจริญ
19 ไผทสันติ ซุ่นศรี Bata
20 ไพฑูรย์ สรติพงศ์ Nikuya
21 กชมน สุภาภรณ์ ฟูจิ
22 กนกเกล้า สว่างศรี MK
23 กนกวรรณ วนะรุจิ Bar B Q Plaza
24 กนกวรรณ คำแก้ว Nikuya
25 กมลทิพย์ สุขสอาด Bar B Q Plaza
26 กรรณิการ์ ก้อนทอง Bar B Q Plaza
27 กฤษณชัย ธิติจรัสโรจน์ Bar B Q Plaza
28 กฤษณา อุดมเชียร KT Optic
29 กฤษปกรณ์ สายยืนยง AIS
30 กลยา สุขสอาด ฟูจิ
31 กัญญา วรรณวงษ์ MC Jean
32 กาญจนพร พิรุณกาญจน์ Nikuya
33 กิตติพงศ์ ลีลาวานิชกุล MK
34 กิตติยา ดินอะ Bar B Q Plaza
35 ขวัญฤทัย ลิ้มกุล Miyazaki
36 คณินทร ศรจังหวัด The Pizza
37 จงกล สนธิไชย MK
38 จสรุวรรณ บุญญาพงษ์พันธ์ Yamaha
39 จันทนา สิทธิชัย เทเลวิช
40 จันทร์แรม เรือนกปัน Bata
41 จันทรา จันสาร เทเลวิช
42 จำรุณ พูลเกิด MC Jean
43 จิตรภาณุ ณัฐชยา TRUE
44 จิตวดี ลัทธิ์โสภณกุล Yamaha
45 จินตนา อัมพุประพภา MK
46 จิราพร มูลบรรจง ชาบูชิ
47 จิราภรณ์ กันพงษ์ Nikuya
48 จุฑาทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา Watson
49 จุฑารัตน์ บุญประเดิม ฟูจิ
50 ชนัดดา ชูช่างไม้ ชาบูชิ
51 ชนิตยา สิงหมากหม้อ แว่นท๊อปเจริญ
52 ชนิตา บุญวานิช แว่นตา
53 ชวดล เอี่ยมสอาด Nikuya
54 ชวลิต พิชยานนท์ ยาโยอิ
55 ชาลินี อมาตยกุล ชาบูชิ
56 ญาณวรุตม์ บุญเช้า MK
57 ฐิตารัตน์ แขขุนทด Bata
58 ณฐชนก มุทุตานนท์ S&P
59 ณะชารัตน์ สุขพละ แว่นท๊อปเจริญ
60 ณัฐนิชา พินทุโยธิน yves rocher
61 ณัฐพล ลัทธิโสภณกุล Yamaha
62 ณัฐภรันย์ สุคันธปรีย์ Sabina
63 ณัฐวดี แซ่เฮ้ง MK
64 ณัฐวุฒิ หลักเพ็ชร แว่นท๊อปเจริญ
65 ณัฐสิชฌ์ แทนคำ TRUE
66 ณิชมณ แพดิษฐ์ Beauty Buffet
67 ด.ช.ณัฐชนน พุทธมหกานนท์ Bar B Q Plaza
68 ด.ช.ภัฏ วิกูรสุชยา MK
69 ด.ช.ลัญชกร ปิดทอง AIIZ
70 ด.ช.วรัชญ์ จำนงค์ยุทธ์ MK
71 ด.ญ.นันทรัตน์ ศรีมาก ยาโยอิ
72 ด.ญ.พิณนภา พุ่มแจ่ม AIS
73 ด.ญ.วรัทยา สุขเพ็ชร์ MK
74 ด.ญ.วรางคณา อังคณา Nikuya
75 ด.ญ.ออมม์ทอง เจียมจรัสโชค Bar B Q Plaza
76 ด.ญ.อินทิรา ทองชู สปอร์ตโดม
77 ดชติกุล ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา MC Jean
78 ดญ.ปุณณกานต์ ศรีสนิท MK
79 ดวงเดือน บุอ่อน MC Jean
80 ดวงทิพย์ สวนหนองถุง MC Jean
81 ดวงนภา อินทรพยุง MK
82 ดวงพร นาดี Bar B Q Plaza
83 ดวงพร ทองประกาศิต ฟูจิ
84 ดาราวดี ชมประเสริฐ ฟูจิ
85 ดิษฐวัฒน์ ดุรงค์กนกพินธ์ ฟูจิ
86 ทรงวิช คงคล้าย AIIZ
87 ทวีวัฒน์ อัครเสรี Bar B Q Plaza
88 ทศพร นาดี ยาโยอิ
89 ทัยทิพย์ ตรังวณิชย์ Banana
90 ทัศ์พล ตั้งพิพัฒน์พงศ์ Bar B Q Plaza
91 ทินมาศ ปราโมทย์วัชราพร Watson
92 ทิพรดา คามพิมาย Stamp
93 ทิพวรรณ ภักดี Nikuya
94 ทิราภรณ์ ทองนุช Time Center
95 ธงชัย คุ้มวัน Bar B Q Plaza
96 ธนกฤต อนันตรกิจไพบูลย์ Jaymart
97 ธนกิจ ศิลธรรม TRUE
98 ธนวรรณ จ่างมณี Bar B Q Plaza
99 ธนัญญภรณ์ อุดมเจริญสุข MK
100 ธวัชชัย ตั้งวินิจฉัย Nikuya
101 ธิดาพร กมลรติโชติ MK
102 ธีระยุทธ์ เสมสมบูรณ์ MK
103 ธีระศักดิ์ สุกมลมิตร MC Jean
104 นงเยาว์ รัตนพัลลภ MK
105 นพมาศ วิจิตรยืนยง ฟูจิ
106 นภัสสร ชุ่มเชื้อ MK
107 นรัตชัย เก่งงาน Heavy
108 นฤมล สาคร Bar B Q Plaza
109 น้อมจิต ศิริประเสริฐ แว่นท๊อปเจริญ
110 นัธทวัฒ์ อินสาด MK
111 นันท์นภัส อินสาด Booth
112 นารา จงทวีลาภ Yyes Roche
113 นิตยา ธนอุเทน KT Optic
114 นิภา รัศมี ดาร์เต้
115 นิภาริน สุ่มสม MC Jean
116 นิรมล วจิตจามีคร ตำมั่ว
117 นิรมล คาดง บิวตี้ คอมมูนิตี้
118 นิรุตต์ ภวงแก้ว AIIZ
119 นิศานต์ ปวุฒิยาพงศ์ Cute Press
120 นิศารัตน์ บัวเหม Watson
121 นุชนาฏ ชูจินดา Dtac
122 บวรรัตน์ วิริยะวงศ์ ฟูจิ
123 บุญเลิศ บุญเขียว แว่นท๊อปเจริญ
124 ปฐมพงษ์ รัตนกุล Stamp
125 ปณิฏฐา เพ็ชร์อินทรื บิวตี้ คอมมูนิตี้
126 ปทุมพร จบดี Yamaha
127 ประเสริฐ เพชรเอือง MC Jean
128 ประทีป โสมทองหลาง MC Jean
129 ประภาพร แช่บู่ บิวตี้ คอมมูนิตี้
130 ประภาพรรณ จีนมา MC Jean
131 ประภาพรรณ บุตรแก้ว MC Jean
132 ประวรดา โภชนจันทรื ฟูจิ
133 ปราโมท์ วิจิตรชาญ samsung
134 ปริญญา มโนปภาพินท์ Bar B Q Plaza
135 ปริภัทร์ ตู้ไพห์ Bar B Q Plaza
136 ปรีชา ธงสี Oriental Princess
137 ปรีชา เสกสุวรรณ ฟูจิ
138 ปสาสนี มาลากุล ณ อยุธยา Miyazaki
139 ปัญญา พันเนตร ซานตาเฟ่ต์
140 ปาริชาติ สกุลวรักษ์ The Pizza
141 ปิยตา พรมณะ OPPO
142 พงษ์เทพ นาให้ผล Gateaux
143 พรเทพ สมบูรณ์พันธ์ booth
144 พรทิวา ไวทพินท์ MC Jean
145 พรพรหม เอื้อวรีกุล ฟูจิ
146 พรสวรรค์ ปลอดโปร่ง Bata
147 พรสวรรค์ วิไลเลิศ ภูฟ้า
148 พลอย ภูษณะมงคล แว่นท๊อปเจริญ
149 พัชรา ธีรนุลักษณ์ ฟูจิ
150 พัชริดา เดชชะ Bar B Q Plaza
151 พันธ์พศิน ชินธนากรภัทร์ The Pizza
152 พิชยา ดำเนินสวัสดิ์ ฟูจิ
153 พิทยา สิริโพธิ์ไพศาล MK
154 พิมลวรรณ เลี่ยมนุช Nikuya
155 พุฒิพงค์ กหุ่นโตภาพ Bata
156 ภัทรธีนันท์ ตรีวิวรรธณ์ Nikuya
157 ภัทรภร น้อยหนัน MC Jean
158 ภัทริยา เชิญรุ่งโรจน์ MC Jean
159 ภัสสร ต่ายจันทร์ MC Jean
160 ภากมล ฐานธรรม บิวตี้ คอมมูนิตี้
161 ภาสกร ภาคภูมิ MK
162 มณเฑียร กลิ่นหอม MC Jean
163 มณีรัตนื พงษะบุตร MK
164 มณีวัลย์ เครือวัลย์ ฟูจิ
165 มยุก ทองไทย ฟูจิ
166 มรัญญา ทองแท้ Bar B Q Plaza
167 มัทนะ อารยเมธี MK
168 มาริริน แสงศรี The Pizza
169 มาริษา สุริยาวงษ์ Beauty Buffet
170 มาลัย ทองสุต Banana
171 มาลิน คำเหลา จัสปาย
172 มาลิวรรณ ทองสุต Banana
173 มุทิตา จันคำกูต บ.ดีเอ็นเอ
174 ยงยุทธ จึงนาศร Nikuya
175 ยรรยง มีเสม YKT
176 ยุพาพร ขวัญอยู่เย็น MK
177 ยุพิน เกษตรศิลป์ชัย Watson
178 รณชัย สุระคำ แว่นท๊อปเจริญ
179 รพีพรรณ วิชัยดิษฐ์ ยาโยอิ
180 ระวี ทวีผล Bar B Q Plaza
181 รักษ์ธรรม รักศรีอักษร Nikuya
182 รัญชิดา โมราเพ็ญ AIIZ
183 รุ่งทิพย์ ถือแก้ว MK
184 รุ่งนภา เมืองเดช MC Jean
185 รุ่งนภา ทรายทอง Oriental Princess
186 รุจิเนตร นิรุตติธาดา S&P
187 ฤทัยชนก มุสตฟาดี OPPO
188 ลภัสวีณ์ พงศ์ติวัฒนากุล Nikuya
189 ลัดดา แจ้งทองหลาง Stamp Mobile zone
190 ลัดดาวัลย์ ชาติชวลิตสกุล MC Jean
191 ลีนา เพียรสุสม Booth
192 วงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์ MC Jean
193 วทัญญู สุขบางชาติ Cute Press
194 วรพล พ่วงแก้ว MC Jean
195 วรพล อุดมสกุล Nikuya
196 วรรณารัตน์ เจียมจรัสโชค Jaymart
197 วรรณารัตน์ ศิริไสย์ Nikuya
198 วรรณี ชนะทร Bata
199 วรรณี แซ่เบ๊ ภูฟ้า
200 วรัญญา วิสาวะโท Bata
201 วราภรณ์ เกิดปั่น MK
202 วราภรณ์ อัครคุณานนท์ The Pizza
203 วัชราภรณ์ วงษา Banana
204 วัลชลี ปวุฒิยาพงศ์ Cute Press
205 วัลลภ ใจชอบ MK
206 วาที่ ร.ต.บุญเลิศ สนใจแท้ MC Jean
207 วารยา สุทธิกาวิกุล Bar B Q Plaza
208 วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ ฟูจิ
209 วาสนา พินทุโยธิน Yyes Roche
210 วาสินี กุลอนรรมพันธุ์ Bar B Q Plaza
211 วิชุดา พลพรพิสิฐ ฟูจิ
212 วิภา เฟื่องฟูพิทักษ์ The Pizza
213 วิมลสิริ บัวเงิน ฟูจิ
214 วิสุทธิ์ สุวินัยชูกิจ S&P
215 วีณา กลิ่นชาวนา Watson
216 วีระชัย เทพรักษ์ MC Jean
217 ศรินรัตน์ อัครวิรักธรรม MC Jean
218 ศรีสุรางค์ เดชวิถี MC Jean
219 ศิริพงษ์ นามค้า อโชร่า
220 ศิริพร สมดวงดี Dtac
221 ศิริพร สายวารี MC Jean
222 ศิริพร ตันศิริไพบูลย์ S&P
223 ศิริวรรณ แซ่ตั้ง ชาบูชิ
224 ศุถกร บุญสว่าง Bar B Q Plaza
225 สนธยา เฟืองนาค KT Optic
226 สมเกรียติ ชัยมูล Booth
227 สมเกรียติ เคราวิไล ฟูจิ
228 สมชัย พสิกุล ภูฟ้า
229 สมบูรณ์ มูลประทีป TG Phone
230 สมพร ขืนเขียว MC Jean
231 สมยศ  บุญยรัตพันธ์ แว่นท๊อปเจริญ
232 สมลักษณ์ หงษ์ศรีทอง S&P
233 สัมพันธ์ เอมแจ้ง แว่นท๊อปเจริญ
234 สาคร บางนางเกร็ง แว่นท๊อปเจริญ
235 สายชล อุ่นสุข MC Jean
236 สิงห์ แตงมณี Miyazaki
237 สิทธิ์พันธ์ พงษ์ธนาวุฒิกรณ์ booth
238 สิริขวัญ สนธิภักดี Watson
239 สิรินาถ ปราบพาล booth
240 สุกัญญา ธรรมวงศ์ บิวตี้ คอมมูนิตี้
241 สุคนธมาศ เปล่งปลั่ง Nikuya
242 สุชาดา แสงสุวรรณ์ Jaymart
243 สุชาดา ใจรักสมรักษ์ The Pizza
244 สุชารัตน์ ชิดเชื้อวงษ์ ฟูจิ
245 สุญาณี บ่างพัฒนาศิริ The Pizza Hut
246 สุดสาคร ทะนงค์ AIS
247 สุทธิพงศ์ จันทร์โชติ Nikuya
248 สุนทรี โพไพจิตร MC Jean
249 สุนันท์ นิมมา ร้านทองเยาวราช
250 สุนีย์ โรจน์กิจปัญญากุล TG Phone
251 สุพงษ์ แจ่มแสง MK
252 สุพจน์ พลอยทวีชัย The Pizza
253 สุพินดา อัมพุประพภา แว่นท๊อปเจริญ
254 สุภาพร สามารถ Bar B Q Plaza
255 สุภาพร ร้อยเพีย Nikuya
256 สุมัตตรา บุญประเสริฐ Bata
257 สุมาลัย โรจน์กิจปัญญากุล TG Phone
258 สุรชาติ ทิพย์ธารทอง MK
259 สุรวัฒน์  ภัครกาญจน์กุล เทเลวิช
260 สุรวีย์ สุขรัก MK
261 สุรวุฒิ ศุภเกษม Nikuya
262 สุระสิทธิ์ มโนปภาพินท์ MK
263 สุริน คงคะสินธุ์ MC Jean
264 สุริยา ฤทธิ์มาก MC Jean
265 สุรีย์ สุทาพจน์ MC Jean
266 สุรีย์ ใจศิล ภูฟ้า
267 สุวรรณา สมพงษ์ ฟูจิ
268 สุวรรณี พึ่งพระจิตร์ Oriental Princess
269 สุวรรณี โชติสกุลบุญภาวิไล แว่นท๊อปเจริญ
270 หนึ่งฤทัย จุลโรจน์ TRUE
271 อนงค์ภัทร์ ศรีวิโรจน์ TRUE
272 อภินันท์ อมรพัฒน์โสภณ Bar B Q Plaza
273 อภิรดา นับทองคำ Bar B Q Plaza
274 อภิรักษ์ ชิณณะพงศ์ MC Jean
275 อภิสิทธิ์ สุขนาบูรณ์ TRUE
276 อภิสิทธิ์ สุขนาจรณ์ TRUE
277 อมรรัตน์ ชูทอง ดาร์เต้
278 อมรรัตน์ หลงเดช บจ.ยูนิคเทรดดิ้ง จำกัด
279 อมรรัตน์ สวัสดิ์ทวีกุล ฟูจิ
280 อรชพรพรรณ เจียมจรัสโชค MK
281 อรญา เฮงประกอบ MK
282 อรทัย เงินใหญ่ Bar B Q Plaza
283 อรทัย จันทร์แรม KT Optic
284 อรรถชัย ปวนะลิขิกร tawin
285 อรอนงค์ ทรวงชมทรัพย์ ฟูจิ
286 อลงกรณ์ เตบินใจ KT Optic
287 อ้อมทิพย์ ปลื้มจิตร MK
288 อัครดิษฐ์ ศิริวงศ์นภา The Pizza
289 อังคณา สุทธาสา Yyes Roche
290 อัฉราพร วรุณวงศ์ชัย Watson
291 อัญชลี ภาคนะภา Heavy
292 อัญชลี แววศรีเพสค OPPO
293 อาณัติ แซ่อึ๊ง Nikuya
294 อาภรณ์ ลุนศ์แกวงศ์ เทเลวิช
295 อาภาพร ตั้งกมลสุข The Pizza Com
296 อำนนท์ ไตรกิตยานุกูล ฟูจิ
297 อำพวา อาจชมพู Bar B Q Plaza
298 อิทธิกล รุ่งเรือง samsung
299 อุรวี ศรีเพ็ญ แว่นท๊อปเจริญ
300 อุรัสนีย์ ปวีณพงษ์พัฒน์ MK

รายละเอียดลูกค้าที่ได้รับรางวัลล่องเรือสำราญแหลมฉบัง-ภูเก็ต 1 รางวัล 2 ที่นั่ง (ลัคกี้วันจะติดต่อลูกค้าไปเอง)
1. ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล 
2. ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-5915800 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.)และ ยืนยันการรับรางวัล
3. ณ วันรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง

รายละเอียดผู้โชคดีรับผ้าห่มหางนางเงือก 300 รางวัล
1. แสดงบัตรประชาชนของผู้โชคดี
2. รับผ้าห่มหางนางเงือก ณ Information บริเวณหน้าร้าน MC Donald 
3. วัน-เวลา รับผ้าห่มหางนางเงือก วันที่ 10 - 31 ต.ค. 60 เวลา 12.00 – 18.00 น.
4. เกินจากวันที่กำหนดรับผ้าห่มหางนางเงือก บริษัทขอตัดสิทธิ์ เพื่อนำรายชื่อลูกค้าสำรองมารับแทน

หมายเหตุ  
กรณีรับผ้าห่มหางนางเงือกแทนผู้โชคดี
1. แสดงสำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดี และ หนังสือมอบอำนาจ
2. แสดงบัตรประชาชนของผู้รับผ้าห่มหางนางเงือก
View788

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย