ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับคะแนน BIG Point 1,000 คะแนน

24 มกราคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 50 ท่าน รับคะแนน BIG Point 1,000 คะแนน
จากกิจกรรมช้อปคุ้มค่า บินฟินกว่า โอนแต้มคลับการ์ด รับคะแนน BIG Point สองเท่า!!
 
รายชื่อผู้โชคดี 
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล
1 เทิดศักดิ์ ประถมวงศ์
2 รติศิลป์ ภูมณีรัตนกุล
3 ศิริรัตน์ แก้วคาม
4 อรสา ยาวิชัย
5 ธนภัทร วิสุทธากุล
6 สมบัติ หาญชาญเลิศ
7 ณัฐกานต์ พุ่มนิคม
8 อภิวัฒน์ จิรเจริญ
9 วรณัน กุลชานิภาสิริ
10 ปรียา พลบำรุง
11 ขนิษฐา ด้วงไพร
12 Rajendr Komolkiti
13 อัมไพวรรณ แวงดงบัง
14 ณัฐวานิช ฟูกูอิ
15 ยุลี จันทร์กระจ่าง
16 นัฐวรรณ ทองระยา
17 เมธินีย์ ชอุ่มพล
18 วีรวรรณ กิตติศิลปกรชัย
19 นพรัตน์ ปันธิ
20 จักรกฤษ ปินตาวะนา
21 อุทราภรณ์ คงประเสริฐ
22 อรวรรณ ตะโกดี
23 สายันต์ แสนศรี
24 สายพิณ ฉายารัตนศิลป์
25 เกียรติคุณ กิตติเดชากร
26 จุฑามาศ ใจดี
27 ทิชา แสงเดช
28 กัญญาวีร์ ก่อเกียรติวนิช
29 ทิพย์ลาวัลย์ พระไตรยะ
30 วราภรณ์ นารถนรกิจ
31 สราวรรณ์ ชัยรงณ์
32 ณัฏฐาบงกช ศรีทองแท้
33 โอภาส ตะเภาพงษ์
34 ธนวัฒน์ คำแก้ว
35 คณพล วิมาลา
36 Jaruwan Butsuwan
37 สุพรรณี โสบุญ
38 ขนิษฐา ด้วงไพร
39 บุษบา เหล่าบุญเสงี่ยม
40 อังสุมาลิน หงษ์คำมี
41 กนกวรรณ เดชวีรพานิชย์
42 ถนอมศักดิ์ เกิดโถ
43 ประจักษ์ อนันต์ประเสริฐ
44 ลินดา เข็มเพ็ชร
45 จุฑามาศ พรมลา
46 จิดาภา เกสินธิ์
47 Thanabat Hiranphechgoon
48 นัฎ พรหมพฤกษ์
49 อิสรา สกุลชัยโชติรส
50 ธนวัฒน์ คำแก้ว
 
เงื่อนไข:
1. คะแนนพิเศษ 1,000 BIG Points จะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิก BIG ภายใน 30 วัน หลังจากการโอนแต้มคลับการ์ด
2. การแลกคะแนน BIG Points เป็นตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าน้ำมัน ภาษีสนามบิน และภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่สายการบินกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ AirAsia BIG Call Center โทร 02-515-9999 กด 1 กด 3
3. ข้อกำหนด และเงื่อนไขการแลกคะแนน BIG Points เป็นบัตรโดยสารสายการบินแอร์เอเชีย เป็นไปตามที่ AirAsia BIG Loyalty กำหนด ซึ่งเทสโก้ โลตัส ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของการแลก จำหน่าย และบริการ

 
View651

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย