ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แฟชั่นเซลล์ ช้อปเดือด ลุ้นรางวัลร้อนแรง

13 กุมภาพันธ์ 2561
ใบเสร็จ MC Jean ลุ้นจี้ทองคำ จำนวน 25 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 11,000 บาท
 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 สมบัติ คำบุรี
2 จริยา ปราบราม
3 วันทด ฉัตรแก้ว
4 ปนัดดา ทีจันทึก
5 ปราณี คำเลิศ
6 ยุทธนา สุขสราญ
7 สุวิทย์ ศรีภิรมย์
8 เบญจมาศ หงษาวงค์
9 สิริยากร ชินวงศ์
10 กวิณกานต์ ดวงจำปา
11 รัชดา จันหลวง
12 อาภาพร แดงเพรียว
13 ศรศิลป์ ปราณโรค
14 นุศรา ชุบศรี
15 ธวัชชัย เทียนไชย
16 ชิวหมิง ล้อมวงษ์
17 พัชนีย์ ประทุมรัตน์
18 กุลชาต วงศ์ศรีลา
19 กนกนาถ นามิวัน
20 ชนาพร วงศา
21 วชิราภรณ์ บุญเทียม
22 จิรสุดา เสน่ห์พุด
23 ปราณี ขามเทศ
24 นพดล บัวบาน
25 สินธุรา บรรจง


ใบเสร็จ Top Charoen ลุ้นรถจักรยานยนต์ จำนวน 8 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 52,000 บาท
 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ภิญญดา อุ่นศิลป์
2 ภาณุมาศ พรมงู
3 ณัฐกฤต ทมแป
4 พูลสุข นามทอง
5 แสงจันทร์ สมบูรณ์
6 บัวเข็ม ชอุ่มพฤกษ์
7 นวพร สมบุญมี
8 สิรินุต นาเมืองรักษ์


ใบเสร็จ KT Optic ลุ้นไอโฟน 8plus 64 GB จำนวน 12 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 32,500 บาท
 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 บังเอิญ เจียรวุฑฒิ
2 อัญชลี จุรุฑา
3 วนิดา เลิศเวช
4 ตะวัน จันทพันธ์
5 ณนนท์ ทองมา
6 กนกพร คำภักดี
7 เจริญขวัญ เพ็ญนวลออง
8 ธัชพล กิ่งก้าน
9 ศักรินทร์ จันทร์นวล
10 วิรัตน์ สะวาพงษ์
11 ศราวุธ ระโหฐาน
12 ไพศาล ชูสังข์ 

หมายเหตุ
1. ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
2. ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-5800 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)และ ยืนยันการรับรางวัล
3. ณ วันรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง
View171

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย