ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี ครั้งที่ 1 โครงการ Journey To Genius

11 กันยายน 2561
ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี ครั้งที่ 1 โครงการ Journey To Genius เทสโก้ โลตัส เราใส่ใจ ทุกความรัก เพื่อการเติบโต
(จับรางวัล วันที่ 5 กันยายน 2561 )

 
รางวัลที่ 1 ทองรูปพรรณ หนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 26,836 บาท จำนวน 10 รางวัล
 
1. คุณวินัย   พรถึง หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx0688
2. คุณวาสนา   สว่างศรี หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx5048
3. คุณผุสดี   พยอม หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx4226
4. คุณฉัตรดนัย   สุภาลัย หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx3861
5. คุณนิตยา   พิลึก หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx4809
6. คุณศศิธร   วงศ์วัฒนไมตรี หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx1636
7. คุณสุนันทา   พันธี หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx6137
8. คุณวีรวรรณ   จักราช หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx3512
9. คุณเกศรา  ประชาตรี หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx2370
10. คุณกุลชาติ   มรรคาสกุล หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx2006

 
รางวัลที่ 2 บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส (สำหรับซื้อสินค้าที่ เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด) มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 50 รางวัล
 
1. คุณพรรณิภา   ผดุงจิตต์ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx5783
2. คุณคุณราวรรณ์   สมใจ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx3633
3. คุณละมัย   ขายม หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx6440
4. คุณกัลยาณี   จันทรังษี หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx6257
5. คุณพิมพ์ใจ   รัศมี หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx9161
6. คุณนิคม   กุลเพชรเจริญธร หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx7365
7. คุณมณฑกานต์   สายสอน หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx1800
8. คุณปัญญา   ลักใส หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx9515
9. คุณภารณี   วิพัฒนานันทกุล หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx1378
10. คุณยุทธสาส์น   บรรณกิจ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx2319
11. คุณสุกัญญา   ปัญญาอิสระ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx7911
12. คุณวารุณี   นามโพธ์ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx3306
13. คุณอารีย์   บุญเชิด หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx5756
14. คุณอรุณี   ศรีจันทร์ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx5602
15. คุณสุพรรณี   เสมเลื่อน หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx2131
16. คุณสุนิตรา   แซ่นิ้ม หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx2994
17. คุณอรอนงค์   เอี่ยมรัก หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx9114
18. คุณจงพิชญ์   พลายโถ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx4289
19. คุณสุภาวดี   เพ็ชรทอง หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx5110
20. คุณชนันพัฒน์   เมฆทอง หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx2011
21. คุณปารย์รพี   แสนคำ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx8608
22. คุณนราธิป   น้อยฉิม หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx1783
23. คุณพิมพร   ฤทธิ์งาม หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx8752
24. คุณจุรินทร์   ศรเพลิง หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx7187
25. คุณณัฐวรา   สุขประเสริฐ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx5401
26. คุณฐิติกานต์   ฉัตรศิริยิ่งยง หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx9680
27. คุณปราณี  ชวนชื่น หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx5682
28. คุณวลัยพร   โหติ่ง หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx7415
29. คุณสายสุนี   ตองคำ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx7410
30. คุณยุรฉัตร์   สวัสดี หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx4308
31. คุณกัลยภา   นามแสงกาง หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx0620
32. คุณเยาวรัตน์   แซ่ตั้ง หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx3767
33. คุณสุธิญา   เรือนโต หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx3784
34. คุณรัตวรรณี   พ่อศรีชา หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx4964
35. คุณทัศนีย์   ศรีขวัญใจ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx8245
36. คุณทิพาพร   พงศ์เศวต หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx3636
37. คุณพัฏชา   เจียมทอง หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx2235
38. คุณวัฒนา   ชาจันทร์ทึก หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx9484
39. คุณสุริพัน   แป้นเจริญ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx3641
40. คุณกัมพล   บุญภา หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx1792
41. คุณวาสนา   สงมา หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx6405
42. คุณปวีณา   ก้องสนาม หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx7645
43. คุณอัจฉรา   ประเสริฐ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx6500
44. คุณกาญจนา   สามารถ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx7962
45. คุณศิริพร   ตั้งประเสริฐกุล หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx2773
46. คุณบุญลอย   ชูสวัสดิ์ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx1442
47. คุณสุกัญญา   สวัสดิ์ชิตัง หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx9715
48. คุณประสิทธิ์   ฤาชา หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx3383
49. คุณกัลยาณี   สาทิพจันทร์ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx2895
50. คุณสุเมธ   ศรัณยาพงศ์พันธ์ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx0479
View661

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย