ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายการ สิงหาพาแม่ช้อป ลุ้นพาแม่เที่ยว

11 กันยายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายการ สิงหาพาแม่ช้อป ลุ้นพาแม่เที่ยว

รางวัล แพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน จำนวน 20 รางวัล
 
ลำดับ  ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร
1 สกุลรัตน์ เรืองโกศล 081914xxxx
2 กัมพล แซ่เตียว 084882xxxx
3 บัวลอย คิโนชิตะ 098554xxxx
4 พณัฐสิทธิ์ ศรีรัตนวงศ์ 081936xxxx
5 กันต์สุดา กุลวงศ์ 086224xxxx
6 ศุภกร เขียวคำปัน 095463xxxx
7 นิชิมา สุภาพวานิช 086788xxxx
8 ธนภัทร์ คงวิวัฒนากุล 095560xxxx
9 เกตุ สารสุวรรณ์ 086131xxxx
10 อภิสรา แซ่คู 086401xxxx
11 สาทิตย์ สาหร่ายสลับ 081802xxxx
12 อลิษา ม่วงคำพร 085438xxxx
13 ปิ่นอนงค์ สุขเสงี่ยม 087610xxxx
14 ชนินทร์ ขวัญแพ 087755xxxx
15 ดวงใจ ฮังนนท์ 095053xxxx
16 สุกัญญา กฤตยาทินรักษ์ 097232xxxx
17 ยุศลา บัวทรัพย์ 081554xxxx
18 อนุสรา นาวงษ์ 092267xxxx
19 วิชชุลดา ศักดิ์เจริญ 089251xxxx
20 อรรถพล พะนิรัมย์ 093469xxxx
 
หมายเหตุ
1. ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
2. ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-5800  (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.) และยืนยันการรับรางวัล ภายใน 7 วัน หลังการประกาศรางวัล
3. ณ วันรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง
View801

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย