ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี ครั้งที่ 2 โครงการ Journey To Genius

24 กันยายน 2561
ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี ครั้งที่ 2 โครงการ Journey To Genius
(จับรางวัล วันที่ 19  กันยายน 2561 เวลา 14.00น. )

 
 รางวัลที่ 1 ทองรูปพรรณ หนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 26,836 บาท จำนวน 10 รางวัล
 
1. คุณชลธิชา  ศรีอ่ำ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx598
2. คุณสุพัชธิดา  เมืองมาเครือ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx305
3. คุณหอมไกร  บุตรสาร หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx296
4. คุณมะลิ   แก้ววิลัย  หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx417
5. คุณอรรัฐา  วิจิตรบรรจง หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx737
6. คุณวารุณี  ธนสถาพร  หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx775
7. คุณรุ่งอรุณ   ครุฑวิชิต หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx708
8. คุณสาวิตรี   ศรีจันทร์ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx651
9. คุณบังอร   แสงทวี หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx282
10. คุณนิตยา   แสนจังหรีด หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx506
 

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส  มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 50 รางวัล
 
1. คุณวันเพ็ญ   คล่องดี หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx329
2. คุณชนากานต์   มรเกาะ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx847
3. คุณบุญช่วย   ธิโนชัย หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx638
4. คุณลัดดา   ชาญเชี่ยว หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx220
5. คุณราตรี   สินอ้วน หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx399
6. คุณธนภรณ์ ชาสุรีย์ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx381
7. คุณราตรี   คล้ายสิทธิ์ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx199
8. คุณกมลวรรณ   นวลแสง หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx926
9. คุณณัฐพร   ไชยสาร หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx334
10. คุณศิริพร  ชัยน้ำอ้อม หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx866
11. คุณประธาน   ปัญจอานนท์ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx811
12. คุณนริศรา   บัวทองหลาง หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx564
13. คุณจีรภา   แสนสกุล หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx115
14. คุณสาริกา   เดชฐานะบวร หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx633
15. คุณกมลศรี   ไทยแย้ม หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx524
16. คุณฉัตรชัย  ตั้งวศินกุล หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx785
17. คุณปัทมา   อาจวิชัย  หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx778
18. คุณไพฑูรย์   อัศวโสวรรณ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx122
19. คุณนิด   แซ่จี้ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx325
20. คุณภคพร   ตติยางกูร หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx270
21. คุณฤดีรัตน์   จุฬารักษ์ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx069
22. คุณจันสี  สร้อยมี หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx312
23. คุณเพลินพิศ   กาญจนากร หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx339
24. คุณทนงศักดิ์   ธรรมโชติ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx731
25. คุณกริชฏิญาธรณ์   อุปพงษ์ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx101
26. คุณเจริญจิตต์   บุญสม หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx192
27. คุณสุวิทย์   พุ่มนวน หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx807
28. คุณปรีชา   จงอ่อน หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx276
29. คุณมนูญ  จ้อยสาคู หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx782
30. คุณสมศรี   กุลทอง หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx752
31. คุณปานทิพย์   เศษมา หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx487
32. คุณกฤษณา  ศรียะนัย หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx111
33. คุณสุวรรณา   แก้วชาวัง หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx108
34. คุณสันติ   เหล่าวีระธรรม หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx373
35. คุณวรเทพ   ทองประดับ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx914
36. คุณสุชิน  สีสวย หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx298
37. คุณจัญลักษณ์   นันทพรหม หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx046
38. คุณกัญญา  เดินริบรัมย์ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx123
39. คุณสงวนวงศ์   เอช เอ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx536
40. คุณพนาไพร   อุ่นวิเศษ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx599
41. คุณสิริพร   แสงทอง หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx525
42. คุณภัทรอรุณ   นาคดี หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx653
43. คุณยุทธพงษ์   เจริญกุล หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx135
44. คุณชนิกา  สินธุวงษ์ภูษา หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx273
45. คุณพันธุ์ทิพย์   อันประเสริฐพร หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx499
46. คุณวิรันชิยา   ปิยะเลิศ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx830
47. คุณแพรวพรรณ   เค้าแคน หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx527
48. คุณอำนาจ   เรืองรวินันท์ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx178
49. คุณอุทัย   เกาะแก้ว หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx347
50. คุณกมลรัตน์  นพวิญญวงศ์ หมายเลขบัตรคลับการ์ด  6340091xxxxxxx822
View1K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย