ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แฟชั่น แว่นตา ยีนส์ (ทัวร์เกาหลี)

25 มกราคม 2562
รางวัล แพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวเกาหลี และ Exclusive กับศิลปินวงเกาหลี ไป - กลับ กรุงเทพฯ - เกาหลี จำนวน 2 ที่นั่ง 3 วัน 2 คืน จำนวน 12 รางวัล
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบเสร็จ ร้านค้า รางวัลที่ได้รับ
1 รังสิยา หมื่นวิจิตร 1296933 KT Optic เกาหลี
2 ปัญจพร แย้มขจร 1S003A1801786 MC Jeans เกาหลี
3 ศศิพิพล แก้วทวีทรัพย์ 1S213A1800813 MC Jeans เกาหลี
4 ชนิกานต์ วัชรัมพร 1S289A1900273 MC Jeans เกาหลี
5 มยุรี เปรมชัย 1S274A1900098 MC Jeans เกาหลี
6 อ๊อฟ อ้นองอาจ 1S040A1801212 MC Jeans เกาหลี
7 ทศพล อาจฤทธิ์ 1S068A1800978 MC Jeans เกาหลี
8 สมศรี คงพระบาท 1S040A1800948 MC Jeans เกาหลี
9 ภาสกร มะโนสิม 000040 ร้านท็อปเจริญ เกาหลี
10 ภูริช บัวปลอด 000005 ร้านท็อปเจริญ เกาหลี
11 ศิลามณี สุวรรณ 083-1-04136 ร้านท็อปเจริญ เกาหลี
12 พชรศศิ ช่างพิมพ์ 000011 ร้านท็อปเจริญ เกาหลี

หมายเหตุ : สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลท่องเที่ยวทัวร์เกาหลี
1. ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
2. ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-5800 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.) และยืนยันการรับรางวัล ภายใน 5 วัน หลังการประกาศรางวัล 
3. หากเกินวันที่กำหนดทางคณะกรรมการจะเลือกรายชื่อสำรองขึ้นมารับรางวัลทันที
4. ณ วันรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง และสำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
5. ผู้โชคดีจะต้องนำสำเนาหนังสือเดินทางมา 1 ฉบับ และต้องมีอายุการใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน 
6. กำหนดการเดินทาง คืนวันที่ 14 ก.พ. 62 กลับถึงประเทศไทย เช้า วันที่ 18 ก.พ. 62
7. รับรางวัลวันที่ 1 ก.พ. 62 ณ เทสโก้ โลตัส สาขาบางกะปิ เวลา 14.00 น.
 
รางวัล สร้อยคอทองคำ 1 สลึง มูลค่า 5,200 บาท จำนวน 30 รางวัล
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบเสร็จ ร้านค้า รางวัลที่ได้รับ
1 อภิรดี สีลา 1S049A1800866 MC Jeans ทองคำ
2 ทิพวัลย์ แดงแรก 1S016A1801329 MC Jeans ทองคำ
3 วสันต์ ฟองมะลิ 1S040A1800965 MC Jeans ทองคำ
4 วิเชษฐ์ ชัยยา 1S086A1800846 MC Jeans ทองคำ
5 พิมพ์วิมล ธรรมิกพงษ์ 1S003A1801325 MC Jeans ทองคำ
6 ศรินธรา ตันพิทักษ์พงษ์ 1S018A1800954 MC Jeans ทองคำ
7 ภรณ์สุดา เบ้าสาลี 1S029A1900128 MC Jeans ทองคำ
8 ดวงฤทัย โยมไธสง 1S134A1900043 MC Jeans ทองคำ
9 ชลวิภา ดาวัลย์ 1S068A1800725 MC Jeans ทองคำ
10 สุดารัตน์ เทียบน้ำอ่าง 1S114A1900237 MC Jeans ทองคำ
11 ประนิดา ดวงพาเพ็ง 1S206A1900095 MC Jeans ทองคำ
12 วรพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา 1S206A1900018 MC Jeans ทองคำ
13 ฐิติมา เกตุสุวรรณ์ 1S167A1801549 MC Jeans ทองคำ
14 ณัฐกานต์ รุ่งเรือง 1S291A1801163 MC Jeans ทองคำ
15 สมรักษ์ โคตะบิน 1S206A1802012 MC Jeans ทองคำ
16 ไอลดา อภิรักษ์วรชัย 1S206A1801639 MC Jeans ทองคำ
17 อุดมศักดิ์ ปุสวัสดิ์ 1S049A1801070 MC Jeans ทองคำ
18 เบญจลักษณ์ นิจสุชัด 1S048A1801430 MC Jeans ทองคำ
19 สุภาวดี เกษมสุข 1S067A1900115 MC Jeans ทองคำ
20 ธนวัฒน์ ไตรรงค์ 1S067A1801867 MC Jeans ทองคำ
21 อรุณ ทำดี 1S213A1800741 MC Jeans ทองคำ
22 ญาดา อยู่อ่อน 1S008A1900144 MC Jeans ทองคำ
23 สำเนา พัฒนะกุล 1316044 KT Optic ทองคำ
24 ชฎาพร โพธิ์เหลา 1351068 KT Optic ทองคำ
25 พลอยนภัส เธียรเลิศคณากร 000010 ร้านท็อปเจริญ ทองคำ
26 มนัสพงษ์ สังเขป 013-2-00637 ร้านท็อปเจริญ ทองคำ
27 สุภาพร ลึกล้ำ 000019 ร้านท็อปเจริญ ทองคำ
28 สมชัย สมบัติบริบูรณ์ 000010 ร้านท็อปเจริญ ทองคำ
29 อรุณรัตน์ รองเมือง 000015 ร้านท็อปเจริญ ทองคำ
30 รัตฑกานต์ ศรีสกุลพิสุทธิ์ 000020 ร้านท็อปเจริญ ทองคำ

หมายเหตุ
1. ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
2. ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-5800 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.) และยืนยันการรับรางวัล ภายใน 5 วัน หลังการประกาศรางวัล
3. ณ วันรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง
4. รับรางวัลวันที่ 1 ก.พ. 62 ณ เทสโก้ โลตัส สาขาบางกะปิ เวลา 14.00 น.
View4K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย