ลุ้นโชค ทอง รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ทุกๆ การจ่ายบิล เติมเงิน ส่งพัสดุ และรับคูปองเงินสดท้ายใบเสร็จ 10 บาท

15 กรกฎาคม 2562
ลุ้นโชคทองรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท 
ทุกๆ การจ่ายบิล เติมเงิน ส่งพัสดุ 
และรับคูปองเงินสดท้ายใบเสร็จ 10 บาท
 
ระยะเวลาในการร่วมรายการ :  1กรกฎาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562
 
วิธีการร่วมรายการ   
 • เมื่อชำระค่าบริการต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ชำระบิลบริการกลุ่มนี้ ได้ 1 คูปองท้ายบิล
 1. ชำระบิล
 2. เติมเงินใดๆ มูลค่าตั้งแต่ 100 รับ 1 สิทธิ์
ชำระบิลบริการกลุ่มนี้ ได้ 2คูปองท้ายบิล
 1. ส่งพัสดุ โดย บริการไปรษณีย์ไทย 
 • ผู้ร่วมรายการ จะต้องกรอกชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ บนคูปองท้ายใบเสร็จให้ชัดเจน ตัดคูปองที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และหย่อนคูปองในกล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดบริการลูกค้า
 
รายละเอียดของรางวัล ดังนี้ 
รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 5 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 99,500บาท รวมมูลค่า 99,500 บาท
รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 19,900 บาท รวมมูลค่า 398,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน  30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 9,950 บาท รวมมูลค่า 298,500 บาท
รางวัลที่ 4 ทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน  49 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 4,975 บาท รวมมูลค่า 243,775 บาท
รวมจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 100 รางวัล มูลค่ารวมกว่า  1,000,000 บาท*ราคาทอง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
 
ชำระบิลบริการกลุ่มนี้ ได้ 1คูปอง
 1. จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ** รางวัลของกลุ่มนี้ เป็นทองคำ มูลค่า 150,000 บาท
รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 19,900บาท รวมมูลค่า 99,500 บาท
รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน  3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 9,950 บาท รวมมูลค่า 29,850 บาท
รางวัลที่ 3 ทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน  5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 4,975 บาท รวมมูลค่า 24,875 บาท
รวมจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 13 รางวัล มูลค่ารวมกว่า  150,000 บาท*ราคาทอง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
 
 
เงื่อนไขการร่วมรายการ
 1. ผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นถือเป็นผู้ร่วมรายการชิงรางวัลในครั้งนี้ โดยจะต้องชำระบิลที่เทสโก้ โลตัส ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้ง กรอกชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ไว้บนคูปองท้ายใบเสร็จ และหย่อนในกล่องรับชิ้นส่วนในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น   
 2. บริษัทฯ จะนำใบเสร็จและคูปองชิงโชคมาทำการจับรางวัล ณ วัน-เวลาที่บริษัทฯ กำหนด
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจับรางวัลสำรองสำหรับกรณีที่ผู้โชคดีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้  
 4. ผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลตลอดรายการเท่านั้น 
 5. ผู้โชคดีต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล (ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544) 
 6. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่น เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้โชคดี
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับแลกคืน เปลี่ยนมือ โอน หรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสด และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนที่ตรงตามที่ระบุในคูปองเท่านั้น
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 9. บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ติดต่อผู้โชคดีให้มารับรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ หรือภายใน 7 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยผู้โชคดีที่ติดต่อขอรับรางวัลจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน  มาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับ หรือไม่สามารถติดต่อได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้โชคดีรายนั้นสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าวและมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป
 10. พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ หรือบริษัทฯที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้  
 11. คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 12. สอบถามเพิ่มเติมที่บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-9800 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.) 
 
**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมรายการได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขวิธีการเล่นชิงของรางวัล 
และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**
 
กำหนดจับรางวัลวันที่ 19กันยายน  2562 ที่เทสโก้ โลตัส สาขา รัตนาธิเบศน์ (บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด  เลขที่ 37/112 หมู่ที่ 8  ถนนรัตนาธิเบศน์  ตำบลตลาดขวัญ นนทบุรี  11000)  เวลา 10.30 น.   
ประกาศผลรางวัล: วันที่ 26กันยายน  2562 ผ่านทาง www.tescolotus.com/news
View2.5K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย