ช้อปคุ้มลุ้นเที่ยวหรูกับ เทสโก้ โลตัส นั่งรถไฟชุดเกียรติยศเฟิร์สคลาส สู่ทะเลหัวหิน

27 สิงหาคม 2562
ชื่อรายการ: ช้อปคุ้มลุ้นเที่ยวหรูกับ เทสโก้ โลตัส นั่งรถไฟชุดเกียรติยศเฟิร์สคลาส สู่ทะเลหัวหิน

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม: 1 กันยายน 2562 – 30 กันยายน 2562

สาขาที่ร่วมรายการ: Hypermarket ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาพิจิตร)

วิธีการร่วมรายการ:
 • กิจกรรมนี้สำหรับลูกค้าเทสโก้ โลตัส ที่ซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ ของร้านค้าที่เช่าพื้นที่ที่ร่วมรายการ (ยกเว้นพื้นที่ขายของเทสโก้ โลตัส ศูนย์อาหาร การจ่ายค่าบริการโทรศัพท์และสาธารณูปโภค) ภายในเทสโก้ โลตัส ทุกสาขา (“ร้านค้า”) โดยสามารถรวมใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในวันเดียวกัน ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป (ราคาสุทธิ) จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล เขียน ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์หลังใบเสร็จ หย่อนใส่กล่องรับชิ้นส่วน ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อลุ้นรางวัล
  • รางวัลที่ 1)  แพ็กเกจท่องเที่ยวกรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมที่พักและอาหาร 2 วัน 1 คืน โดยนั่งรถชุดเกียรติยศรถไฟ SRT Prestige  จำนวน 30 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 33,000 บาท รวมทั้งสิ้น 990,000 บาท  เดินทางระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางดังกล่าว
  • รางวัลที่ 2) ทองคำแท่งหนัก 1 บาท จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 20,800 บาท รวมทั้งสิ้น 41,600 บาท  (*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562)
 • เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 30 กันยายน 2562 จับรางวัล วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 และประกาศผลผ่านทาง www.tescolotus.com ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.
 • ใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าที่นำมาร่วมกิจกรรม สงวนสิทธิ์เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.tescolotus.com
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล (ที่มีมูลค่าสูงสุด) ตลอดระยะเวลากิจกรรมนี้เท่านั้น
 • -บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ร้านค้าเช่าในช่วงเวลากิจกรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544
 • รางวัลไม่สามารถจำหน่าย แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ผู้โชคดีสามารถโอนสิทธิ์ (เฉพาะแพ็กเกจท่องเที่ยว) ให้บุคคลอื่นได้ โดยจะต้องทำหนังสือมอบฉันทะ กรอกรายละเอียดในใบมอบฉันทะให้ครบถ้วน แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและส่งกลับมาที่อีเมลแอดเดรส luckyonegroups@gmail.com ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2562
 • เมื่อผู้ได้รับรางวัลยืนยันรับสิทธิ์การรับรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวและยืนยันรายชื่อผู้ติดตามแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่ากรณีใดๆ จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในรางวัลนั้นทันที ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลยังคงต้องรับผิดชอบในภาษีที่เกิดขึ้นจากการได้รับรางวัลดังกล่าว
 • พนักงาน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“บริษัทฯ”) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัสรีเทล โกรท พนักงานร้านค้าในพื้นที่เช่าทุกร้านที่อยู่ในเทสโก้ โลตัส และพนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัล หรือเรียกร้องมูลค่ารางวัลที่ได้รับไปหากตรวจพบในภายหลังว่ามีการทำผิดกติกาการร่วมกิจกรรม หรือเกิดการทุจริตจากการได้รับรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทาง www.tescolotus.com หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-9800 (ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00น.)

ร้านค้าที่ร่วมกิจกรรม:
 
ร้านค้าที่ร่วมกิจกรรม
1 KFC
2 Dairy Queen
3 Top Charoen
4 SE-ED Book
5 Play Land, Kidzoona
6 Swensen's
7 S&P
8 Mc Jeans
9 Dunkin' Donuts
10 Nut Candy
11 Major Cineplex
12 The Pizza Company
13 KT OPTIC
14 Mister Donut
15 Fuji Restaurant
16 HACHIBAN
17 Mc Donald's
18 Chester's Grill
19 Auntie Anne's
20 Shabushi
21 Mr. DIY
22 D'ARTE Shoes & Bags
23 BATA
24 Lee
25 Yamazaki
26 Anello
27 Nai-In Book
28 Pizza Hut
29 Potato Corner
30 Belinee's
31 Moshi Moshi
32 Starbuck
33 Sukishi
34 Sri Fah
35 HOT POT DAIDOMON
36 Bread Talk
37 Wacoal Studio
38 Wrangler
39 Optical 88
40 Madame Marco
41 OfficeMate
42 Sport Town, PAN Shop
43 Hor Van
View4K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย