ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีจากรายการจับฉลาก J2G Mother Theme

28 สิงหาคม 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีจากรายการจับฉลาก J2G Mother Theme​

ครั้งที่ 1 : วันที่ 1-7 สิงหาคม 2562​

ขอให้ผู้โชคดีติดต่อรับรางวัล และ/หรือ สอบถามรายละเอียดกับทางบริษัท ลัคกี้วัน
เบอร์ติดต่อ 02-591-9800 กด 3

รางวัลที่ 1)   iPad ครั้งละ 13 รางวัล รวม 50 รางวัล ๆละ 12,000 บาท รวมมูลค่า 600,000 บาท 
 ​
ลำดับ Clubcard ชื่อ นามสกุล
1 6340091001XXXX0624 กฤษฎา พึ่งกลาง
2 6340091001XXXX8913 เทวิตร์ นภีรงค์
3 6340091001XXXX7630 พิชญ์สินีกรณ์ ธรศรี
4 6340091001XXXX9524 ขจรเดช พิมพ์ดีด
5 6340091001XXXX5755 มัฎชุกาน ไบรอันท์
6 6340091001XXXX1852 ธวัชชัย บำรุงราษฎร์
7 6340091009XXXX0875 ชญาณดา ศิเจริญ
8 6340091001XXXX1860 เพียงตะวัน ทนไทย
9 6340091000XXXX9160 สุรินทร์ ยิ้มเรือง
10 6340091000XXXX4130 ณัชชาพัฒน์ คำขันธ์
11 6340091001XXXX3689 วิชญาดา ประชุมของ
12 6340091001XXXX7456 พัลลภ สอาดศรี
13 6340091001XXXX9093 สุระชัย แสงทอง

รางวัลที่ 2)   บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส ครั้งละ 40 รางวัล ๆละ 3,000 บาท รวม 160 รางวัล รวมมูลค่า 480,000 บาท 
 
ลำดับ Clubcard ชื่อ นามสกุล
1 6340091001XXXX2887 ดาวเรือง กองมะเริง
2 6340091009XXXX9046 อมรศรี เล่งน้อย
3 6340091002XXXX6263 ตัสนิ่ม หูเขียว
4 6340091009XXXX8912 นฤมล กันยานะ
5 6340091001XXXX1972 กมลพรรณ ทันใจ
6 6340091001XXXX8736 สิทธิชัย กิตติพานิชกุล
7 6340091000XXXX1577 ชูชาติ เนินสลุง
8 6340091009XXXX4457 วิดา เจียมโมปกรณ์
9 6340091001XXXX3914 กนกวรรณ สระทองพิมพ์
10 6340091001XXXX6998 อรุชิดา คุนาวงษ์
11 6340091001XXXX7371 สุทธิพร มีสาย
12 6340091001XXXX9877 ชาตรี เอี่ยมละออ
13 6340091009XXXX2493 หอมหวล ปัตนี
14 6340091001XXXX3668 นิตยา แสงรี
15 6340091002XXXX0676 ฉัตรพงศ์ ธีรรัตนกุล
16 6340091009XXXX9979 ศิริรักษ์ กิ่งทอง
17 6340091000XXXX0298 สมคิด เข็มทอง
18 6340091002XXXX3028 สร้อยสุฎา เครืออยู่
19 6340091001XXXX7890 สุพรรณี สุตะคาน
20 6340091001XXXX5536 สุนันทน์ เครือฉิม
21 6340091000XXXX8048 เอกลักษณ์ อยู่เจริญ
22 6340091001XXXX6121 สุภาณี สินเจริญ
23 6340091009XXXX3116 ทัศนีย์ นิยมทรัพย์
24 6340091001XXXX2276 กิตยากร สุปินะ
25 6340091001XXXX9127 รสสุคนธ์ คนแรง
26 6340091009XXXX9620 ปริยดา เพียรหาดี
27 6340091000XXXX4427 ศุภรัฐ พิศาลบุตร
28 6340091001XXXX6845 ยุวนันท์ นาถาบำรุง
29 6340091001XXXX7355 อุทัยวรรณ ศรีละพุด
30 6340091001XXXX8261 เพ็ชร แสนศรี
31 6340091000XXXX5311 ดอกอ้อ พลอยตะขบ
32 6340091000XXXX3059 กฤษณา พงษ์ศร
33 6340091001XXXX7418 ชัยยศ ห้องสำราญ
34 6340091001XXXX9518 เอกกมล วาศวิท
35 6340091001XXXX4288 กมลชนก เปียนขุนทด
36 6340091001XXXX1083 อภิสรา เจียมทอง
37 6340091001XXXX8083 วีระชน กล้าเกิด
38 6340091001XXXX6090 เบ็ญจวรรณ์ อัศดาไพศาลทวีสุข
39 6340091000XXXX3431 สาวิกา คำพา
40 6340091001XXXX1945 เสาวลักษณ์ ศรีเครือคง
 
ครั้งที่ 2 : วันที่ 8-14 สิงหาคม 2562
 
ขอให้ผู้โชคดีติดต่อรับรางวัล และ/หรือ สอบถามรายละเอียดกับทางบริษัท ลัคกี้วัน
เบอร์ติดต่อ 02-591-9800 กด 3

รางวัลที่ 1)   iPad ครั้งละ 12 รางวัล รวม 50 รางวัล ๆละ 12,000 บาท รวมมูลค่า 600,000 บาท   ​

 
ลำดับ Clubcard ชื่อ นามสกุล
1 6340091000XXXX6062 ไพฑูรย์ รอดวินิจ
2 6340091001XXXX6805 เสาวนีย์ เกาทัณฑ์
3 6340091009XXXX2180 สุพัตรา จันทรธิบดี
4 6340091000XXXX0014 จุฑารัตน์ วนิชกุล
5 6340091002XXXX2217 รุ่งฤดี แจ่มใส
6 6340091001XXXX1145 พรพรรณ เสพธรรม
7 6340091000XXXX0800 อภิสรา สิงห์หิรัญนุสรณ์
8 6340091000XXXX1717 สุฑามาส แซ่ตั้ง
9 6340091000XXXX1765 วิชาญ นวลสกุล
10 6340091001XXXX6367 วัลภา จันนาหว้า
11 6340091009XXXX4150 ปิยะพร ยอดพุทธ
12 6340091001XXXX1513 ศศินนท์ ไพศาลพันธุ์

รางวัลที่ 2)   บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส ครั้งละ 40 รางวัล ๆละ 3,000 บาท รวม 160 รางวัล รวมมูลค่า 480,000 บาท 
 
ลำดับ Clubcard ชื่อ นามสกุล
1 6340091001XXXX2684 วัศพล เพชรเนียม
2 6340091009XXXX7219 ภาณุพงศ์ ใจห้าว
3 6340091001XXXX1658 นคร มาชะศรี
4 6340091000XXXX4696 สุรินทร์ บุญปกครอง
5 6340091001XXXX4777 นพภัสสร นรากร
6 6340091009XXXX4517 ณิชชนาฎฐ์ ภานุพัฒน์นิธิยา
7 6340091000XXXX7242 ศุกร์ศิริ วงศินภากาญจน์
8 6340091001XXXX0762 อุดมศักดิ์ กาวัช
9 6340091000XXXX9245 สมพร หัสกุล
10 6340091001XXXX4682 อุทัย ชำนาญ
11 6340091001XXXX4961 นฤพันธ์ มนตรีพิริยาภรณ์
12 6340091000XXXX8779 อำนวย สุขเต็ม
13 6340091000XXXX3468 ศิริกันยากร วิทย์ผาด
14 6340091001XXXX2987 Zhengcai Peng
15 6340091000XXXX1442 อารียา เตวุฒิพงศ์
16 6340091000XXXX3565 สาทิพย์ สีเขียว
17 6340091001XXXX8367 อรอนงค์ โนจิตร
18 6340091001XXXX3019 เอกชัย ใจทนนท์
19 6340091001XXXX1382 มลิวัลย์ พิกุลงาม
20 6340091009XXXX9556 เพชรสกานต์ สีสัง
21 6340091001XXXX5107 จิราพร วาที
22 6340091001XXXX9672 สมพร จันอุดม
23 6340091001XXXX0867 อาทิยา บัวกิ่ม
24 6340091001XXXX7207 อุไรรัก บุนนท์
25 6340091001XXXX3056 ผ่องพรรณ ผิวงาม
26 6340091009XXXX4169 อภิชาติ นาคสุข
27 6340091000XXXX7065 พัชรินทร์ สุดสน
28 6340091001XXXX0733 สุมาลี ไปล่สารครบุรี
29 6340091000XXXX7440 วิทวัส ตะนาวศรี
30 6340091001XXXX0012 อุดม ไชยวงษ์
31 6340091009XXXX4315 กฤษณ อ่วมสะอาด
32 6340091009XXXX8841 นิคม โพธิ์คำ
33 6340091001XXXX4866 สุพัตรา พลหาญ
34 6340091001XXXX2545 สุนิษา บุญเกิด
35 6340091000XXXX9481 กฤษณา แซ่ฮ่อง
36 6340091000XXXX0603 สุวิมล กองสุดตา
37 6340091001XXXX7150 ธีรณิศ มุกดาพร
38 6340091001XXXX4575 Bun Thai
39 6340091001XXXX6965 สมบัตร บัวเมือง
40 6340091001XXXX2253 ประสพ อินทร์พันธ์

ครั้งที่ 3  : วันที่ 15-21 สิงหาคม 2562
 
ขอให้ผู้โชคดีติดต่อรับรางวัล และ/หรือ สอบถามรายละเอียดกับทางบริษัท ลัคกี้วัน
เบอร์ติดต่อ 02-591-9800 กด 3

รางวัลที่ 1) Ipad มูลค่า 12,000 บาท จำนวน 13 รางวัล
 
ลำดับ ครั้งที่ Clubcard ชื่อ นามสกุล
1 3 6340091001XXXX2615 ชลิต โอฬารวรวุฒิ
2 3 6340091001XXXX4347 สาธิต ชุมอรฐาย์
3 3 6340091001XXXX6050 จันทิรา ไชยเสน
4 3 6340091001XXXX6618 ฐิติชญา พงษ์ไทย
5 3 6340091001XXXX1365 จิรนันท์ อินทรีย์
6 3 6340091000XXXX3033 ศศิธร ทองโสม
7 3 6340091001XXXX9363 Wu Zun Quan
8 3 6340091000XXXX2296 ศรีสมเดช อินทวงษ์
9 3 6340091000XXXX5116 จีรนันท์ บุญพิทักษ์
10 3 6340091001XXXX8675 สุพัฒน์ กมลเดช
11 3 6340091001XXXX2798 สุภาภรณ์ สีน้ำอ้อม
12 3 6340091001XXXX1863 ถนิน ผลพูน
13 3 6340091001XXXX7472 สุรัสวดี วงศ์พานิช

รางวัลที่ 2) บัตรของขวัญ Gift Card จำนวน  40 รางวัล
 
ลำดับ ครั้งที่ Clubcard ชื่อ นามสกุล
1 3 6340091001XXXX9730 ฉัตรชัย ไขศรีแก้ว
2 3 6340091001XXXX3017 โอภาส รัตนกสิกร
3 3 6340091000XXXX0569 เกรียงศักดิ์ จังสิริมงคล
4 3 6340091001XXXX2536 จตุรพร กุลแอะ
5 3 6340091001XXXX0552 เกศรา เต็มจตุพร
6 3 6340091001XXXX6608 ทนงค์ บ้างสกุล
7 3 6340091001XXXX4789 วรัญญา พลชัย
8 3 6340091001XXXX3459 ลดาวัลย์ เสนาวงษ์
9 3 6340091009XXXX9378 สุชาติ ลือเกียรติศักดิ์
10 3 6340091001XXXX2056 จิตตรา อินต๊ะ
11 3 6340091001XXXX5100 ปนัดดา ภากระจ่าง
12 3 6340091001XXXX4444 บัวลอย สุวรรณจันทร์
13 3 6340091000XXXX2896 เกศรินทร์ มาลาศรี
14 3 6340091000XXXX3604 อุมาภรณ์ วิชัยบุญ
15 3 6340091001XXXX9158 นุชนาฎ เป็นสุข
16 3 6340091009XXXX7366 ศรณ์นพัทธ์ ประเสริฐสม
17 3 6340091000XXXX0194 พศุตม์ สมร
18 3 6340091001XXXX6147 จิรวรรณ ทวีทรัพย์
19 3 6340091000XXXX9675 เกศสินี พานสำฤทธิ์
20 3 6340091009XXXX2732 สุภาวดี สีเง้อ
21 3 6340091009XXXX6970 ผุสดี ฝึกดี
22 3 6340091001XXXX3099 เฟื่องยศ เสาวภาคย์ไพบูลย์
23 3 6340091001XXXX0110 ต้อย โบรเทอร์
24 3 6340091001XXXX4998 เพ็ญศิริ คำแก้ว
25 3 6340091001XXXX5433 วชิรวิทย์ แซ่ลี
26 3 6340091000XXXX8665 เพ็ญนภา พิทักษ์ชัยอนันต์
27 3 6340091000XXXX7119 ศรีสมร จันเทวี
28 3 6340091000XXXX9780 สุรีย์พร ชรากามุด
29 3 6340091000XXXX6204 พันธ์ทิพย์ พรรษา
30 3 6340091000XXXX3199 วรากร พงค์สุพรรณ์
31 3 6340091000XXXX9010 อารีย์ จำเริญ
32 3 6340091000XXXX7808 นพวรรณ รักเชื้อ
33 3 6340091001XXXX9181 ชนิดา คำบอนพิทักษ์
34 3 6340091009XXXX5275 เฉลิมชนม์ มากเกษร
35 3 6340091000XXXX8227 ธัญญรัตน์ จิตต์ภัทราวัฒน์
36 3 6340091001XXXX2863 ธีรยศถ์ ก้องสมุท
37 3 6340091001XXXX7591 สุชาดา ลาดนอก
38 3 6340091001XXXX5047 สุทธิบุปผา ศรีชัยชนะ
39 3 6340091009XXXX5678 สมนึก โพธินาม
40 3 6340091009XXXX3524 ประภัสสร ปานอ่อน
View571

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย