ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจาก กิจกรรมลุ้นโชคทอง สำหรับการจ่ายบิล เติมเงิน และส่งพัสดุ

25 กันยายน 2562
ประกาศรายชื่อสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมลุ้นโชคทอง
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562

ซึ่งมีการจับรางวัลไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน  2562 ที่เทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศน์ (บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด  เลขที่ 37/112 หมู่ที่ 8  ถนนรัตนาธิเบศน์  ตำบลตลาดขวัญ นนทบุรี  11000)

รางวัลสำหรับผู้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 19,900บาท รวมมูลค่า 99,500 บาท
 1. คุณ สบี หิงงาม
 2. คุณ มัชชุรีย์ มูลสวัสดิ์
 3. คุณ เสือน บัวประโคน
 4. คุณ สอิ้ง หลอดคำ
 5. คุณ เพ็ญนภา แก้วนิ่ม

รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน  5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 9,950 บาท รวมมูลค่า 49,750 บาท
 1. คุณ ขันแก้ว เพชรปานกัน
 2. คุณ พรสวรรณ์ บุษบงค์
 3. คุณ วิชิต จำปาทอง
 4. คุณ สาธร เทพมาตร
 5. คุณ จรุน ดีศรี

รางวัลที่ 3 ทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน  5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 4,975 บาท รวมมูลค่า 24,875 บาท
 1. คุณ พงศกร ยังพลับ
 2. คุณ เด่น ร่มเย็น
 3. คุณ จุฑารัตน์ จิตต์ซื่อ
 4. คุณ ทองเพียน เย็นสำราญ
 5. คุณ ปณิธาน จักรโนวรรณ
รวมจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 15 รางวัล มูลค่ารวมกว่า  150,000 บาท*ราคาทอง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

รางวัลสำหรับการจ่ายบิล เติมเงิน ส่งพัสดุ
รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 5 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 99,500บาท รวมมูลค่า 99,500 บาท
 1. คุณ สุภัทรา ญานะ

รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 19,900 บาท รวมมูลค่า 398,000 บาท
 1. คุณ ดารารัตน์ ยิ้มเยื้อน
 2. คุณ เสาวลักษณ์ ชวนานุรักษ์
 3. คุณ จารุวรรณ เกื้อทาน
 4. คุณ จันทิรา รัดเร็ว
 5. คุณ สมบัติ ควานหลวง
 6. คุณ ประเสริฐ ธารารัตน์พิสัย
 7. คุณ รินลดา ศรีเสมอ
 8. คุณ พูลศรี จันทรเสนา
 9. คุณ นัทธยา เติมจิรกุล
 10. คุณ ประจักษ์ ปงกันมูล
 11. คุณ สายัน บุญประเสริฐ
 12. คุณ น้ำอ้อย บัวศรี
 13. คุณ รุจิรา ตรีอภิวันท์
 14. คุณ สุขใจ อนุพัฒน์
 15. คุณ วาสนา สมหาญวงศ์
 16. คุณ นิภา ธิดา
 17. คุณ บุญยิ่ง ชูแก้ว
 18. คุณ วีรภัทร จันทร์ผ่อง
 19. คุณ วิภารัตน์ ถือผล
 20. คุณ อภิชาติ อมรเวชยกุล

รางวัลที่ 3 ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน  30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 9,950 บาท รวมมูลค่า 298,500 บาท
 1. คุณ รุ่ง โยยิ่ง
 2. คุณ สุภาวดี กริ่งอุทา
 3. คุณ กัญญา สากร
 4. คุณ นนทพงษ์ เต่สกุล
 5. คุณ พชรพล เหล่าอินทร์
 6. คุณ ปิติสาร สาพิมลาด
 7. คุณ ธัญญวินทร์ จิรวัฒนาวงษ์
 8. คุณ รัศมี แซ่เล้า
 9. คุณ ศรัณยู ชูพินิจ
 10. คุณ ปพิชญา บุญชู
 11. คุณ ชาตยา อนันต์ธราทรัพย์
 12. คุณ สุพิน โสปันหริ
 13. คุณ มนัสนันท์ นิ่มทองเกตุ
 14. คุณ พีรดนย์ สุวรรณสมพงษ์
 15. คุณ ทองม้วน พุทธโฆษ์
 16. คุณ วันอุษา พิมพ์พันธ์
 17. คุณ บุญเรียม ไม้จันทร์
 18. คุณ จิรัชยา กลับใหม่
 19. คุณ สุดารัตน์ กองเพชร
 20. คุณ นรินทร์ ขาวเจริญ
 21. คุณ วิชล ศรีมาเล้าเต่า
 22. คุณ อุลัยวรรณ สมัครการ
 23. คุณ สมคิด เสาไทยสงค์
 24. คุณ หญิง
 25. คุณ อรุณี โพธิ์พระ
 26. คุณ ภัทรมน ผาสุขวงษ์
 27. คุณ วิรุฬห์ กมลรัตนา
 28. คุณ กรรณิการ์ ปัจฉิมะ
 29. คุณ กมล อาวัชนากร
 30. คุณ รัตนา วงค์เขียว

รางวัลที่ 4 ทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน  49 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 4,975 บาท รวมมูลค่า 243,775 บาท
 1. คุณ ณัฐวุฒิ ฉัตรตระกูล
 2. คุณ ภัสสร ทุนผล
 3. คุณ ทนัย กิขุนทด
 4. คุณ อารยา สงวนวารี
 5. คุณ ปรียานุช ทีระบุตร
 6. คุณ รินนา นวลจันทร์
 7. คุณ วิเชียร ทองนอก
 8. คุณ อรวรรณ อักษรสวัสดิ์
 9. คุณ อาทิมา วิเชียรชาติ
 10. คุณ วชิราภรณ์ วชิรชัยพัฒน์
 11. คุณ ณัชฐปกรณ์ เชียงประทุม
 12. คุณ วีระพล เศรษฐเสถียร
 13. คุณ จีราพร วงศ์จันทบาล
 14. คุณ ชลีพร อินทร์รอด
 15. คุณ วารุณี ศิริรัตน์
 16. คุณ เหน่ง แซ่หว่อง
 17. คุณ วาปี ผิวฝาด
 18. คุณ นพดล อินทรทัต
 19. คุณ พิสิทธิ์ บุญออน
 20. คุณ สมศักดิ์ ยุทธมงคล
 21. คุณ แสงทิพย์ ทองสงฆ์
 22. คุณ สุมณฑา ทองขาว
 23. คุณ วิมลรัตน์ แสงสีดา
 24. คุณ เนียม รักษางาม
 25. คุณ สนอง จันทวี
 26. คุณ สุวัฒนา ศรีภิรมย์
 27. คุณ อมรา นามวงษ์
 28. คุณ มลิวัลย์ จิระพัฒนพงศ์
 29. คุณ วราพล นพเกตุ
 30. คุณ สุวรรณา วงศ์ศุภเลิศ
 31. คุณ ทิพย์กวิน จุ้ยชุมแสง
 32. คุณ จันจุรีย์ สันป่าแก้ว
 33. คุณ แคทลียา โพธิ์คำภก
 34. คุณ ขวัญกมล พวงมาลัย
 35. คุณ สุนทร ถาสอสุด
 36. คุณ โชติรัตน์ แสงมณี
 37. คุณ สวาท ทิมแท้
 38. คุณ ชวลิต โปรยประสิทธิ์วัฒ
 39. คุณ คาน อาจอำนวย
 40. คุณ สมคิด คำพลอย
 41. คุณ สังวาลย์ อุตโม
 42. คุณ สมจิตร โชตินอก
 43. คุณ เมธิญา รักหน้า
 44. คุณ ณัฐฏพัชร ศรีวิไล
 45. คุณ ชนากานต์ แก้วจอมแพง
 46. คุณ ถวิล ธุสาวรรณ์
 47. คุณ ศักดิ์เหล่าภาคม์ ใจแก้วแดง
 48. คุณ เฉลียว ทองคำ
 49. คุณ สมจิตร ดิษฐราชา

รวมจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 100 รางวัล มูลค่ารวมกว่า  1,000,000 บาท
(ราคาทอง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562)

เทสโก้ โลตัส (บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ) ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการสละสิทธิ์
ของผู้โชคดี กรณีไม่ได้รับการยืนยันกลับภายในวันที่  15 ตุลาคม 2562
และ ผู้โชคดี สามารถติดต่อ เพื่อยืนยันรับรางวัลได้ที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด
โทร 02-5919800 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.


แจกรางวัล :   วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ เทสโก้ โลตัส เอ็กซตร้า พระราม4 เวลา 14.00น.
View2.6K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย