ลุ้นเที่ยวไต้หวัน เพียงซื้อสินค้าครบ 250 บาทขึ้นไป

10 ตุลาคม 2562
ชื่อรายการ: ฉลองสนุก สุขกระเป๋า ลุ้นเที่ยวไต้หวัน 
ช้อปในโซนพลาซ่า 250 บาทขึ้นไป ลุ้นตะลุยกินชานมไข่มุก ปล่อยโคมขงหมิง เฉลิมฉลองปีใหม่ 

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม: 20 พฤศจิกายน 2562 – 20 ธันวาคม 2562 

สาขาที่ร่วมรายการ: Hypermarket ทุกสาขา (ทั้งหมด 216 สาขา) 

ร้านค้าที่ร่วมกิจกรรม: ร้านค้าเช่าทุกร้านค้าในเทสโก้ โลตัส ที่สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ 

วิธีการร่วมรายการ:  
 • กิจกรรมนี้สำหรับลูกค้าเทสโก้ โลตัส ที่ซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ ของร้านค้าที่เช่าพื้นที่ที่ร่วมรายการ (ยกเว้นพื้นที่ขายของเทสโก้ โลตัส ศูนย์อาหาร การจ่ายค่าบริการโทรศัพท์และสาธารณูปโภค) ภายในเทสโก้ โลตัส ทุกสาขาที่ร่วมรายการ (“ร้านค้า”) โดยสามารถรวมใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในวันเดียวกัน ตั้งแต่ 250 บาทขึ้นไป (ราคาสุทธิ) จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล โดยเขียน ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์หลังใบเสร็จ หย่อนใส่กล่องรับชิ้นส่วน ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อลุ้นรางวัล ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ไต้หวัน พร้อมแพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน  ตะลุยกินชานมไข่มุก พร้อมที่พักและอาหาร 5 วัน 3 คืน จำนวน 38 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 51,980 บาท รวมทั้งสิ้น 1,975,240 บาท  เดินทางระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2563 โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางดังกล่าว 
 • เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 – 20 ธันวาคม 2562 จับรางวัล วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.ณ เทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์ เลขที่ 37/112 หมู่ที่ 8 ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบลตลาดขวัญ นนทบุรี 11000 และประกาศผลผ่านทาง www.tescolotus.com ในวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น.  
 • ใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าที่นำมาร่วมกิจกรรม สงวนสิทธิ์เฉพาะจากร้านค้าเช่าในพื้นที่เทสโก้ โลตัส ที่สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้เท่านั้น  
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรมนี้เท่านั้น 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ร้านค้าในช่วงเวลากิจกรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น 
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องมีหนังสือเดินทางอายุคงเหลือ 6 เดือนขึ้นไป และจะต้องเดินทางได้ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น 
 • รางวัลไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว และขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถจำหน่าย แลก เปลี่ยน หรือคืนรางวัลเป็นเงินสดได้ 
 • ผู้โชคดีสามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ โดยจะต้องทำหนังสือมอบฉันทะ กรอกรายละเอียดในใบมอบฉันทะให้ครบถ้วน แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและส่งกลับมาที่อีเมลแอดเดรส luckyonegroups@gmail.com ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563 
 • เมื่อผู้ได้รับรางวัลยืนยันรับสิทธิ์การรับรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวและยืนยันรายชื่อผู้ติดตามแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่ากรณีใดๆ จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในรางวัลนั้นทันที ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลยังคงต้องรับผิดชอบในภาษีที่เกิดขึ้นจากการได้รับรางวัลดังกล่าว 
 • บริษัทฯ จะรับผิดชอบในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโปรแกรมท่องเที่ยว (ซึ่งเป็นไปตามที่ได้กำหนด) ไว้เท่านั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวในครั้งนี้ รวมถึงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทางให้กับผู้ได้รับรางวัลและผู้ติดตาม ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลและผู้ติดตามมีหนังสือเดินทางอยู่แล้ว อายุของหนังสือเดินทาง ณ วันที่ออกเดินทางจะต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดจากมูลค่าของรางวัล รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ค่าอาหาร ค่าประกันภัย ค่าสัมภาระเช็คอิน ค่าเลือกที่นั่ง (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 
 • ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลหรือผู้ติดตามไม่สามารถออกหนังสือเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัล และ/หรือ ผู้ติดตามถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทั้งนี้ กรณีที่ถูกปฏิเสธการเข้าเมืองและมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับก่อนกำหนด ผู้ได้รับรางวัล และ/หรือ ผู้ติดตามจะเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมในการเลื่อนตั๋วเครื่องบิน หรือ ออกตั๋วเครื่องบินใหม่ด้วยตัวเอง 
 • ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลหรือผู้ติดตามได้ซื้อสินค้าและนำเข้ามายังประเทศไทย ผู้ได้รับรางวัลหรือผู้ติดตามจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีศุลกากรเอง (ถ้ามี) 
 • ในกรณีผู้ได้รับรางวัลหรือผู้ติดตามได้นำสัมภาระของตนขึ้นเครื่องบินโดยสารเกินกว่าอัตราที่สายการบินนั้น ๆ กำหนด ผู้ได้รับรางวัลหรือผู้ติดตามต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนเกินที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง 
 • พนักงาน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“บริษัทฯ”) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัสรีเทลโกรท พนักงานร้านค้าในพื้นที่เช่าทุกร้านที่อยู่ในเทสโก้ โลตัส และพนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้  
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัล หรือเรียกร้องมูลค่ารางวัลที่ได้รับไปหากตรวจพบในภายหลังว่ามีการทำผิดกติกาการร่วมกิจกรรม หรือเกิดการทุจริตจากการได้รับรางวัล 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
 • ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทาง www.tescolotus.com หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-9800 (ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00น.) 
 
 
 
View1.2K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย