ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมช้อปคุ้มลุ้นเที่ยวหรูกับ เทสโก้ โลตัส นั่งรถไฟชุดเกียรติยศเฟิร์สคลาส สู่ทะเลหัวหิน

15 ตุลาคม 2562
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมช้อปคุ้มลุ้นเที่ยวหรูกับ เทสโก้ โลตัส นั่งรถไฟชุดเกียรติยศเฟิร์สคลาส สู่ทะเลหัวหิน

รางวัลที่ 1)  แพ็กเกจท่องเที่ยวกรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมที่พักและอาหาร 2 วัน 1 คืน โดยนั่งรถชุดเกียรติยศรถไฟ SRT Prestige  จำนวน 30 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 33,000 บาท รวมทั้งสิ้น 990,000 บาท  เดินทางระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางดังกล่าว

ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 30 รางวัล
 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 รณพร เกียรติวงศ์พัฒนา
2 พรชัย วิเศษ
3 ปริณ พินทุพันธุ์
4 วัฒจนารัตน์ บุญเนียม
5 พนมพร ยมเกิด
6 ปรตา วงศ์สว่าง
7 กัญญลักษณ์ ฤทธิเศรษฐวัฒน์
8 พิมพ์ชนก บุญนาค
9 พิเชษฐ์ เตยหอม
10 ภัญญาปัชญ์ อำไพ
11 ปพน นฤมลสิริ
12 ปฐมพงษ์ บูรณัติ
13 ปรารถนา ธรรมดุษฎี
14 ภัครัตน์กุล รัตน์ธนารักษ์
15 ถนอมรัตน์ ราชศิริ
16 จิตตนัน ขนิบทรเทพ
17 ศิริวรรณ ชื่นนางชี
18 วรรณธนา ตั้งเสวีพันธ์
19 ปัญญา ฉันทศักดา
20 วลิตา วิพัทนะพร
21 กรกนก จันทร์
22 อนุชิต สัมพันธ์นิรันดร
23 เฉลิมวงษ์ กีรานนท์
24 นงนุช พิสุทธิ์ศรีสกุล
25 พิพัฒน์พงศ์ โคศลยาดมวิทยา
26 ปิยะดา จันทร์แนม
27 ไพศาล อนันต์วรางกูล
28 ศิริพรรษา วงษาหล้า
29 สุวดี ด่านกลาง
30 วรพรรณ เพ็ญพานิชย์

รางวัลที่ 2) ทองคำแท่งหนัก 1 บาท จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 20,800 บาท รวมทั้งสิ้น 41,600 บาท  (*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562)

ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล
 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 คมสันต์ หมื่นกันยา
2 สุพัตตรา คุ้มทรัพย์
 
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544
  • รางวัลไม่สามารถจำหน่าย แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ผู้โชคดีสามารถโอนสิทธิ์ (เฉพาะแพ็กเกจท่องเที่ยว) ให้บุคคลอื่นได้ โดยจะต้องทำหนังสือมอบฉันทะ กรอกรายละเอียดในใบมอบฉันทะให้ครบถ้วน แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและส่งกลับมาที่อีเมลแอดเดรส luckyonegroups@gmail.com ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2562
  • เมื่อผู้ได้รับรางวัลยืนยันรับสิทธิ์การรับรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวและยืนยันรายชื่อผู้ติดตามแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่ากรณีใดๆ จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในรางวัลนั้นทันที ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลยังคงต้องรับผิดชอบในภาษีที่เกิดขึ้นจากการได้รับรางวัลดังกล่าว
  • ผู้โชคดีต้องติดต่อกลับมาที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-9800 (ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00น.) ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2562
View745

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย