มอบทุนการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยประจำปี 2562

6 กุมภาพันธ์ 2563
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติจึงมีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือ นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความเป็นผู้นำ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไปแล้ว โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในปีนี้เป็นปีที่ 18 และได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยไปแล้วเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,308 ทุน  โดยปีนี้มีทุนการศึกษาพร้อมฝึกงานสำหรับน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรวมทั้งสิ้นจำนวน 47 แห่ง

โดยได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
View1.9K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย