ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ลุ้นโชคติดล้อ

18 กุมภาพันธ์ 2563
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล รับรางวัล ณ สาขา
1 อัจฉรา ศรีนกทอง มหาชัย
2 สุปราณี วงศาเที่ยม ขอนแก่น
3 ชานนท์ สังหา
4 สุเมษ ไพโรจน์ พัทยาใต้
5 ณัฐฑริกา ศรีดาชาติ สระบุรี
6 วิภารัตน์ สายสุวรรณ์
7 ดวงกมล คำไว พิษณุโลก
8 รัชนีวรรณ ประทัส
9 นฤมล เสือสกุล สุพรรณบุรี
10 ชญาณ์นันล์ สุวรรณดิษฐ์
11 เบญวพล สังข์ทอง นครศรีธรรมราช
12 ณัฐพัฒน์ ชูโชติ
13 พัชราภรณ์ เผือกศิริ พระราม 2
14 ทองพันธ์ บุญสอน
15 สุลกวรรณ ไทมีกลู มีนบุรี
16 สุทิวรรณ รัตนศิลสัจจา เชียงใหม่ หางดง
17 น้ำทิพย์ คล้ายประยูร สุขาภิบาล 1
18 วีรภัทร สินภักดี สุราษฎร์ธานี
19 ประภาศิริ สินทอง
20 วรรรพร พวงลำเขียก อยุธยา
21 อภิญญา มั่นใจ
22 กรกนก ศิริรักษ์ ศรีนครินทร์
23 ณภัทร ชูวรรณมาศ
24 ญาณวุฒิ ศิริจินดาพันธ์
25 ปรียาภรณ์ ยอดแก้ว ภูเก็ต
26 เสาวรส โรจนา
27 เพชร อุ่นแก้ว บางแค
28 ธวัลรัตน์ วงศืสุขเดชา พระราม 4
29 ธันธัช ธรรมสาธิต
30 ธนาดล บุยสือ แจ้งวัฒนะ
31 ณัฎฐกันย์ บุญเกิด สุขุมวิท 50
32 ณัฐลภัส ชมเชย หลักสี่
33 สุกานดา วรรณรักษาศักดิ์ โคราช 1
34 กัญญ์ภิสสร วรรณประเสริฐ ชลบุรี
35 ปิยะณัฐ แฝงพงศ์ อุบลราชธานี
36 วิภาพร มัยยะภักดี
37 ปริญญา บุญรอด รัตนาธิเบศร์
38 ภาวนา สุขเกษม
39 สุจริต อมาตองกุล
40 ศุภฤกษ์ กลิ่นกล้า พระราม 3
41 กัญญาภัค รุ่งภาชยกุล
42 สุรชัย สิรโฆษิต
43 จินตนา พลเยืยม
44 สุนิสา อุภัยพรหม อุดรธานี 1
45 ภควัฒน์ สร้อยสังวาลย์
46 รัตนาภรณ์ สุวรรณโก
47 พิพัฒน์ เจริญรักษ์ ประชาชื่น
48 รัชนี ร้อยศร
49 บุญอุ้ม แสงจันทร์ หาดใหญ่ 1
50 นลนารา บุญสุวรรณ
51 มัณฑิตา วิรยศิริ บางนา ตราด
52 จุฑามาศ สิริอษาเอียร พัทยาเหนือ
53 สุวรรณ สุดอุดม
54 กิตติพิชญ์ ดิษฐาน เชียงใหม่ คำเที่ยง
55 ปุญพิชชา ประพฤติ
56 ยุทธพงษ์ บุญเนตร
57 พรพรรณ บุญเดช ตรัง
58 ณัฐยาภรณ์ โพธิ์ขี บางปะกอก
59 ศิริพร มณีแสง
60 สนิษา เส็งเกี๋ยง รังสิต
61 เมทินี บุญรอด
62 รินรดา อาจสิทธิ์ บางกะปิ
63 พาขวัญ ฉิมภักดี
64 เพลงบิณ ยอดขุดดี
65 สุภาพ ชมานุช ระยอง
66 สุริยา ยอดยิ่ง
67 พรมณี จอดนอก
68 นุชนาภ ลาดพร้าว
69 กมลรัตน์ วาจาเพชร สมุย
70 ชลิตา บุตรคา
71 กันตินันท์ สุวรรณทร
72 วลัยรัตน์ เดวิลลา กาญจนบุรี
73 ถวัลย์ ชัยปรีก นครปฐม
74 รุจิภา เอกชน
75 ธันย์ชนก พุ่มพวง จันทบุรี
76 วุฒิภัทร์ ศรีปลัด
77 ภฤศญา นัชชาภิรมย์
78 รุ่งนภา คายเซ่า
79 อัญชลี ชลายนท์กาวิน บางใหญ่
80 วรภัทร จางค์ประดิษฐา
81 ราตรี โพธิ์ศรี
82 แพรขวัญ ศรีเกื้อกลิ่น ราชบุรี
83 อาริยา เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ จรัญสนิทวงศ์
84 พัทธกาณณ์ วุฒิเสน
85 พิชญาภา เหลืองอ่อน พระราม 1
86 กนิษฐ์ ภักดีศรีสวัสดิ์
87 พรทิพย์ รุ่งสมัย รังสิต นครนายก
88 รสสุคนธ์ วงศ์ษายะ
89 ไสว มุงสิน วังหิน
90 ชัยณรงค์ คงสถิตย์ ปทุมธานี
91 ศรินญา คงเกตุ
92 อนุชิต คิดประทุม ชัยภูมิ
93 จินตนา แตงกระโทก บางพลี
94 วารีรัตน์ เกษมระโนม์ บ้านฟ้า ลำลูกกา
95 กนกวรรณ ละลอกน้ำ ลพบุรี
96 นรมน ฉ่ำเฉลียง รังสิตคลอง 7
97 ก้องเกียรติ เทพสมุทร
98 วุฒิกร ชารัมย์ สามพราน
99 ประภาศิริ เหมือนเดิม นวนคร
100 พัณนิดา แก้วศรี
101 ชยธิดา อุทรา
102 รัชชานนท์ เขิมทิพย์ ซิตี้พาร์ค บางพลี
103 ปิ่นมนัศ ใจธรรม เชียงใหม่ ฝาง
104 วัลลภา ธิการาช
105 ยุพา ปัตตณี นครชัยศรี
106 กัญญารัตน์ วิโญเลิศตระกูล กระบี่
107 อัญธิกา เกกินะ
108 ศิริรัตน์ สุดเหล้า
109 อิทธิพัทธ์ ภูบัวดวง บางปู
110 อานันด์ อัมวะนันท์ ปากช่อง
111 สมใจ ศิลาพนัท
112 พรรณยร พงษ์อุดม บางปะอิน
113 สุพรรณี คล้ามณี ปิ่นเกล้า
114 สุภาภรณ์ จุกกระโทก ศาลายา
115 เนาวรัตน์ เนตรจินดา
116 อดิเรก บาทชารี บ้านฉาง
117 ไพรินทร์ เพิ่มทรัพย์ เสนา-อยุธยา
118 กรณัฐ วรเจริญ เพชรบูรณ์
119 วัฒนา มีไหว
120 ศศิวิภา สีตะรโส สิงห์บุรี
121 สุดารัตน์ มีคำ ระนอง
122 ณัฐวุฒิ ศิริภาณุรักษ์ ศรีสะเกษ
123 กาดาน จันนวล ทุ่งสง
124 อนุรักษ์ เกื้อเสนา
125 วิริยะ แพงคำ บ้านโป่ง
126 ทิพวรรณ ถ้วนคล้าย
127 มาริสา สังขละบริบูรณ์
128 ทิพย์วาร์ เดชธนู ปราณบุรี
129 ทัศนีย์ สามเสม
130 น้ำฝน แก้วรุ่ง พัทลุง
131 พงศธร อัคฮาดศรี แหลมฉบัง
132 ศักดิ์ศรี เกิดศิริ ลำลูกกาคลอง 2
133 วิภานท เวฬุวนารักษ์
134 มณัสนันฐ์ มีนุช สมุย ละไม
135 สมพงษ์ ทิวาวัลย์ อมตะนคร
136 วาสิตา ตู้สิมมา
137 ประภาพินธ์ ผิวทอง
138 พัฒนา เทศไทย อุดรธานี 2
139 บุศยา ใจชื่น
140 ปารีดี ทิ้งนุ้ย สตูล
141 ภาณุพงษ์ จันดี อรัญประเทศ
142 วนิดา วิทานันท์
143 บัญญพนต์ เทวบุญ ชุมพร
144 อภัสรา แสงสุวรรณ
145 ชวรัตน์ วิวัฒนพิทยาวุฒิ
146 จรุวรรณ พนมวรชัย เลย2
147 บุญญกิจ อินนอก บ่อวิน
148 พีรพัฒน์ กอสุข ชุมแพ
149 อุทัย ศรีสวัสดิ์
150 วิชระ นิ่มขำ กาฬสินธุ์
151 ปกรณ์ อินทสุวรรณ ตราด
152 กรรณิการ์ พวงจำปา
153 ทิวากร แซ่จู หาดใหญ่ 2
154 กิตติภูมิ ชลธาร ภูเก็ต ถลาง
155 ศิรสิทธิ์ มวลวงษ์
156 นิภา แซ่ว่าง ตาก
157 อุไรวรรณ สุขเดิม โคราช 2
158 ทัศมาลี แก้วเมือง ขอนแก่น 2
159 วิดารัตน์ ฉวีวงค์
160 สุทธิดา ลานบัว ท่ายาง เพชรบุรี
161 ชิติวุฒิ ม่วงแดง พล
162 ธวัชชัย มุกดา ตระการพืชผล
163 อิทธิพล มีแสง โคกสำโรง
164 ธีรภัทร์ เอนเกษร บ้านผือ
165 สิทธิชัย ทอดเสียง อุตรดิตถ์
166 นนท์วัฒน์ กอฝั้น แพร่
167 ขวัญดาว น้อยหวอง ชัยนาท
168 วีรวรรณ เนาวคำแพง มุกดาหาร
169 ณัฐชนน ปุย์ธรรมเม น่าน
170 นัฐพร สิมมา สุรินทร์
171 พีรวิชญ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ นครพนม
172 โกวิต หวิงปัต สมุทรสงคราม
173 สุนทร์จิรา สินทิพลา สกลนคร
174 หอมนวล หนานดี แม่สาย
175 วัชรพล บุญประเสริฐ
176 บัวบูชา มีหัวโทน พะเยา
177 วัชรวีร์ ธนัชพรนิวัตน์
178 มานพ ตรีเดชา สัตหีบ
179 ชิติมา ทองมูน สว่างแดนดิน
180 ปาลิตา สมัน ท่าศาลา
181 สุนิสา อ่อนทอง ท่าบ่อ
182 ช่อมาลี อาภรณ์ศรี เดชอุดม
183 สาวิกา ทองคำอวน
184 จิราภรณ์ เวชมาลี แม่จัน
185 อุดลเดช บางกุ้ง ศรีมหาโพธิ
186 มณีรัตน์ บุญชัย กันทรลักษ์
187 ไมมุนา นามอุทา
188 สิริพร สิรายพานิช สามชุก
189 อุษณีย์ วุฒิธิรากรณ์ พนมสารคาม
190 แสงคำ จันธิมา เชียงคำ
191 วรรณา สีนวน กำแพงแสน
192 วีรวิชญ์ ชลานันต์
193 นฤสรณ์ พรมน้อย ธาตุพนม
194 กิตติณัฎฐ์ ข้อติโก้ หลังสวน
195 ปทุมมาศ คชาเศรษฐ
196 สุพิกา อายุวงษ์ ขุขันธ์
197 ณัฐณิชา สีนวนจันทร์ อุทุมพรพิสัย
198 พิมพ์รภัส สังสีเหลือบ กระทุ่มแบน
199 อรชพร คุณธาราภรณ์ หนองจอก
200 อภัสรา ภูนิคม
201 ชาติชาย ศรีสุทาวดี ประจวบคีรีขันธ์
202 พิชานันท์ จันทร์ประเสริฐ ขานุวรลักษณ์:กำแพงเพชร
203 วรรณวิภา วงศ์พัฒน์รัตน์ บึงกาน:หนองคาย
204 วรวัฒน์ ฉายรัศมี กระบินบุรี
205 กิติญา งามจันทร์ วังน้ำเย็น
206 อรุณี มิ่งขวัญ ปราจีนบุรี
207 สุขวาพร เนื่องแก้ว
208 ศศิธร ย่าหลี ไชยา:สุราษฎร์ธานี
209 มานพ ตันประเสริฐ บ้านบึง
210 ปวีณา บุญจี้ด
211 นิโลมล หน่อคำหล้า วารินชำราบ
212 ชุติกาญน์ นามดวง นครอินทร์
213 มานนท์ ด่านกระโทก หนองเรือ
214 ศุภกฤต เพวเกลี้ยง สะเดา
215 สุวนันท์ ชาอินทร์ กุมภวาปี:อุดรธานี
216 ปภาณ มะฮาด เสริมไทย:มหาสารคาม
217 สาวิตรี แก้วปันตี หนองบัวลําภู
218 สุชาสินี เพ็งสกุล
219 กันต์กวี สีหานาท
220 กรัณฑรัตนร์ ตั้งตระกูลใหม่ พิษณุโลก: ท่าทอง
221 วรินญา กุลวิบูลย์อนันต์
222 ชยาวิชญ กลิ่นทอง
223 อุษณิษา จันทา แม่สอด
224 วารีน้อย อินปิง
225 จุฑาทิพย์ สำลีใย พัฒนาการ
226 สมศักดิ์ พิลึก นครสวรรค์
227 อนุรักษ์ สุขแดง บางปะกง
228 ไชยากร ระจันทร์ เชียงของ
229 ศิรภัสสร ชมภู รวมโชค
230 พรชนก อรรณศิริ ระยอง แกลง
231 จรรยพร เอินดูราษฎร์
232 นนท์ธีวัฒน์ จันวะดี
233 นิชาภัทร อุปถัมภ์
234 ณัฎฐกิตติ์ เทพทอง เวียงสระ
235 อรุณี ไทยน้อย บัวใหญ่
236 พากภูมิ กิ้มสน สงขลา
237 กิตติชัย ชูแก้ว
238 มูทมด อาบูอะ
239 ชนิกานต์ ล้วนพร ฉลอง
240 ชนาธิป บุญอนันต์ หล่มสัก
241 สาริญา เจียมสกุล โรจนะ
242 ธนภรณ์ พันธุ์สิงห์ The Walk - นครสวรรค์
243 ธนดล ธุระธรรม นครนายก
244 อัวสุดา นาจันทัศน
245 ปรียานัท ขอสุข
246 ศิรภิสสรา เอียดคง แม่ขลี
247 ธนวรรธน์ สุรวิทย์ สมุทรสาคร
248 ณรงค์ฤทธิ์ ยามูยีมะ จะนะ (สงขลา)
249 ศศิวิมล ศิริพิทยาอมร บางเลน (นครปฐม)
250 ธนาภรณ์ เกื้อปัญญา คลองหลวง
251 กัณจน์ธญาญานันท์ ภูกุล สังขะ
252 วรัญญา นาพพัง จันดี
253 กัญญาพัชร เผื่อกวาริน สิชล
254 บุษรา เชี่ยวชาญยิ่ง ปราสาท
255 ศุภกร พวงลำภู ท่าตูม จ.สุรินทร์
256 อโนชา เพชรประไพ จตุรัส จ.ชัยภูมิ
257 พรเพ็ญ จันทะสุระ เชียงยืน จ.มหาสารคาม
258 ภัทรชราภรณ์ โภคทรัพย์ บึงสามพัน จ.ชัยภูมิ
259 อรทัย แก้วศรีบุตร แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
260 จารึก วงค์จันทร์ ตาคลี จ.นครสวรรค์
261 กาญจนา ถาดครบุรี โชคชัย จ.นครราชสีมา
262 สมหมาย มากมาย พิมาย จ.นครราชสีมา
263 บุญชู บุญศรีรัมย์ สตึก จ.บุรีรัมย์
264 กาลวรนิทร์ จันทราปลาขาว พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
265 พิรดา ปานแสงขำ
266 สนินทร์ แก้วบุรี นิคมพัฒนา จ.ระยอง
267 ปุณยวีร์ พักพา จอหอ
268 พราทม คำภูษา นางรอง บุรีรัมย์
269 ณิชาภา แอ้มกุล หนองฉาง อุทัยธานี
270 เนตรนภา ภูศรีฐาน กุฉินารายณ์
271 พนมพร เจริญไชย ยโสธร
272 นาตยา ฝ่ายเทศ
273 ปุณณภา แย้มงาม ประโคนชัย
274 จิตติพัฒน์ หลามจันทร์ทึก ลำปลายมาศ
275 อธิติญา เพียะขันทา ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
276 สุมารี ศรีโพลา ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
277 ไปรยาภัทร ศรีสวัสดิ์ บ้านตาขุน
278 ปาริชาต สิทธิ์น้อย ท่าหลวง พิจิตร
279 พัชรีย์ ชินกร โกสุมพิสัย
280 สุภาพร พลเยี่ยม โพนทอง
281 ณัฐกาญจน์ สีเหลือง เทสโก้ โลตัสดีพาร์ทเม้นท์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
282 ยุทธภูมิ อรัญทศ เทสโก้ โลตัสดีพาร์ทเม้นท์ สมเด็จ กาฬสินธุ์
283 อำไพพรรญ พุทธประวัติ เทสโก้ โลตัสดีพาร์ทเม้นท์ พนัสนิคม
284 มลลัดดา สุขสารี
285 ไพเราะ มณีวิหก
286 กิตติศักดิ์ มากล้น บางกรวย ไทรน้อย
287 ธนวัฒน์ หวังพิทักษ์
288 นภาวรรณ ศิรวิทย์โสภณ
289 พนา หาทรัพย์ พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
290 กมลพร ตรีศักดิ์ โนนไทย จ.โคราช
291 จุติพร ศักดิ์สาลากูล อู่ตะเภา จ.ชลบุรี
292 อติวิชญ์ พุทธวงษ์ มาบตาพุด จ.ระยอง
293 ประณัย ผะอบเหล็ก
294 มธุรส เครือฟ้า บอระบือ
295 วิรัตน์ จันดา บ้านสวน
296 ณัฏฐ์วลัช นันทิสิงห์ จอมทอง
297 วนิต มุกดาภิรมย์
298 วิมล กล่อมญาติ อ่างทอง
299 ประภาศิริ ตินะรักษ์ วาปีปทุม
300 นิตยา บญมา ศรีเทพ
301 ผดุงเกียรติ เฮงเจริญ องค์รักษ์

เงื่อนไขการรับรางวัล
  1. ผู้โชคดีสามารถยืนยันการรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 20-28 ก.พ. 2563 โดยการเพิ่มเพื่อนหรือ แอดไลน์ @Tescolotusplaza
  2. ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% มูลค่า 175 บาท ผ่านบัญชีธนาคารฯ ของบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด (ตัวแทนดำเนินการ ของเทสโก้โลตัส)
  3. ผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารอันได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูจิบัตร และสลิปเงินโอนภาษี
  4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่สาขาตามที่ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 2-10 มี.ค. 2563 โดยจะต้องได้รับการยืนยันจาก บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด ผ่านทางไลน์เท่านั้น
  5. ผู้โชคดีที่อายุต่ำกว่า 7 ปี จะต้องแสดงเอกสาร สำเนาสูจิบัตร และในกรณีที่ผู้โชคดี อายุเกินกว่า 7 ปีขึ้นไป จะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้งสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล 
  6. หากเกินวันที่กำหนดหรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ ทางคณะกรรมการจะเลือกรายชื่อสำรองขึ้นมารับรางวัลทันที
View3.2K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย