ประกาศผู้โชคดี กิจกรรม ลุ้นโชคทองกับคลับการ์ด รอบวันที่ 16 มีนาคม 2563

18 มีนาคม 2563
ผู้โชคดี รอบวันที่ 16 มีนาคม 2563
No
Clubcard number
Name
Surname
Mobile number
Store shop on 16/03/20
1 634009100-XXXXX-6689 ณัฐพงษ์ กาญจธนไพศาล 082-XXXX-386 2190
2 634009100-XXXXX-1528 ไพบูลย์ อินทะวงศ์ 086-XXXX-468 2821
3 634009100-XXXXX-2221 ลำแพน หวู 087-XXXX-831 3003
4 634009100-XXXXX-1864 วันระวี จันทน์ต้น 089-XXXX-079 3069
5 634009100-XXXXX-8592 อรอุมา จันทา 081-XXXX-779 1810
6 634009100-XXXXX-8791 สุลวานี มะตาแฮ 061-XXXX-881 1926
7 634009100-XXXXX-0323 ปวีณา กะดังงา 084-XXXX-391 1342
8 634009100-XXXXX-2693 อรุณี ชะงอนรัมย์ 084-XXXX-794 1628
9 634009100-XXXXX-2600 อุดมพร ทองพีระ 089-XXXX-432 1643
10 634009100-XXXXX-8321 วราภรณ์ นามโบราณ 089-XXXX-672 2321
11 634009100-XXXXX-0907 สมจิตต์ จันทร์ทัน 081-XXXX-621 1875
12 634009100-XXXXX-7355 บรรพต พูนนาค 087-XXXX-829 1854
13 634009100-XXXXX-0985 อุ่น เงินเย็น 086-XXXX-453 2267
14 634009100-XXXXX-4104 จตุพร ยืนยงค์ 089-XXXX-316 3065
15 634009100-XXXXX-1070 สมหญิง สุพัฒนรังสรรค์ 085-XXXX-074 2022
16 634009100-XXXXX-1558 อภิสรา คงแสน 090-XXXX-823 2714
17 634009100-XXXXX-5576 พรนัฐนันท์ ตามประดิษฐ์ 081-XXXX-929 1113
18 634009100-XXXXX-4324 พิศาล เจริญวนิช 081-XXXX-849 2005
19 634009100-XXXXX-6657 ณัฐพร อ่อนคำผาง 088-XXXX-904 2400
20 634009100-XXXXX-5804 พัดชา อู๋เจริญ 062-XXXX-569 2239
21 634009100-XXXXX-0272 งอกเงย โฆษิตสมพร 086-XXXX-155 1135
22 634009100-XXXXX-1726 เสกศักดิ์ อรุนันท์ 089-XXXX-747 2948
23 634009100-XXXXX-3824 นิตยา ปานเกิด 084-XXXX-257 1687
24 634009100-XXXXX-7312 ยุทธนา สงวนเชาว์ 092-XXXX-885 1383
25 634009100-XXXXX-2074 นิภาพร ชูจิตต์ 098-XXXX-938 5143
26 634009100-XXXXX-6108 ภคมน ศิลปเจริญ 099-XXXX-356 2828
27 634009100-XXXXX-0619 ปราณี ชัยบ้านกุด 095-XXXX-433 2616
28 634009100-XXXXX-4512 รำยอง มุ้งตุ้ย 086-XXXX-936 2972
29 634009100-XXXXX-8127 ศรีวิลัย วิชัยดิษฐ 085-XXXX-745 2045
30 634009100-XXXXX-7255 ลูกคิด พุ่มรส 080-XXXX-078 2806
31 634009100-XXXXX-8050 เกษร วงค์ตาทำ 093-XXXX-260 1253
32 634009100-XXXXX-7370 ชัชเฉลิม พุธลาภรุ่งเรือง 095-XXXX-038 5053
33 634009100-XXXXX-4944 อำพัน เขียวชอุ่ม 065-XXXX-782 2385
34 634009100-XXXXX-8338 สุภาพรณ์ เทพมง 081-XXXX-615 1352
35 634009100-XXXXX-8657 อรพิน ช้างทอง 098-XXXX-184 1640
36 634009100-XXXXX-4961 ศักดิ์ศรี ยันตรัตนะวรรณ 089-XXXX-977 2474
37 634009100-XXXXX-1638 วิภาวนี กระสังข์ 084-XXXX-735 2399
38 634009100-XXXXX-0705 กฤษฎิญาภรณ์ แสงสว่าง 095-XXXX-574 2742
39 634009100-XXXXX-6016 ธงชัย พันธุ์แก้ว 081-XXXX-742 2609
40 634009100-XXXXX-3398 ลอน ทะจิ 089-XXXX-417 6415
41 634009100-XXXXX-5885 อรปรียา วิจิตรภาพ 063-XXXX-544 5021
42 634009100-XXXXX-6868 จำเนียร อุปริมาตร์ 085-XXXX-812 5103
43 634009100-XXXXX-2305 พนม แต้มสาระ 080-XXXX-443 2341
44 634009100-XXXXX-2925 เจนจิรา เอียดสี 065-XXXX-754 2345
45 634009100-XXXXX-3600 ปัทมา กระจายศรี 092-XXXX-395 1931
46 634009100-XXXXX-3708 ศศิธร ราชบัณฑิต 089-XXXX-489 6419
47 634009100-XXXXX-8389 รวิน เจริญศิลป์ 092-XXXX-859 1182
48 634009100-XXXXX-5443 ชลีภรณ์ วงค์ตาแสง 086-XXXX-434 2018
49 634009100-XXXXX-8985 จันทวรรณ ครสุดใจ 062-XXXX-540 6549
50 634009100-XXXXX-6941 อังคณา มนัสศิระกานต์ 083-XXXX-046 2082
51 634009100-XXXXX-1021 ชวิกา เนื่องจำนงค์ 087-XXXX-636 5169
52 634009100-XXXXX-2649 สมศักดิ์ ศรีเพ็ชร์ 087-XXXX-168 1618
53 634009100-XXXXX-4952 สุรัตน์ดา อรุณสว่าง 099-XXXX-888 3096
54 634009100-XXXXX-5222 มัลลิกา แซ่ลิ้ม 084-XXXX-223 1392
55 634009100-XXXXX-4306 โฉมยง ชาญสำราญ 088-XXXX-266 2301
56 634009100-XXXXX-9997 ชยพล ตันติแก้วประโยชน์ 089-XXXX-379 1210
57 634009100-XXXXX-9850 จุฬารัตน์ อารมณ์ 082-XXXX-538 6594
58 634009100-XXXXX-7884 อัญชลี พงษากลาง 083-XXXX-587 2821
59 634009100-XXXXX-7720 สุนสวาท ด่านลำมะจาก 095-XXXX-448 3077
60 634009100-XXXXX-9830 จงรัก ลือกิจ 093-XXXX-858 2491
61 634009100-XXXXX-1585 สิริกานต์ ฤทธิวรรณ 081-XXXX-216 5123
62 634009100-XXXXX-5177 สุภาภรณ์ รุจิศาสตร์ 081-XXXX-672 6492
63 634009100-XXXXX-3449 สากียะห์ ยูโซะ 089-XXXX-588 5128
64 634009100-XXXXX-6920 กิตติพงษ์ ทาเหลือง 090-XXXX-727 5115
65 634009100-XXXXX-4958 สุนีย์ สุขเปี่ยม 085-XXXX-215 1701
66 634009100-XXXXX-6990 กมล แสงเฮือง 082-XXXX-128 5049
67 634009100-XXXXX-0597 สมหญิง เลิศพรกุลรัตน์ 089-XXXX-840 1669
68 634009100-XXXXX-7878 สุกาญดา หมวดชัยภูมิ 089-XXXX-399 2633
69 634009100-XXXXX-6008 สุดใจ มีขวัญ 089-XXXX-690 1215
70 634009100-XXXXX-3486 พรธนา แสงวิเชียร 086-XXXX-185 1791
71 634009100-XXXXX-4856 ถาวร ฤทธิศร 081-XXXX-245 1825
72 634009100-XXXXX-1818 ศิริชัย ชำนาญเศรษฐ 082-XXXX-357 5038
73 634009100-XXXXX-0080 จารุวรรณ เห็มบุรุษ 084-XXXX-870 5114
74 634009100-XXXXX-3116 ชลธิชา เสแสวง 087-XXXX-007 5044
75 634009100-XXXXX-5398 พรพิมลพรรณ ดวงใจบุญ 086-XXXX-033 3027
76 634009100-XXXXX-9530 จินตนา งามศรี 089-XXXX-549 2177
77 634009100-XXXXX-4774 จิราวรรณ พรมจันทร์ 087-XXXX-976 5011
78 634009100-XXXXX-7906 วรณี ปามสุขสนทิ์ 083-XXXX-437 2126
79 634009100-XXXXX-3881 ทิพย์มณฑา วิชาธร 089-XXXX-197 1240
80 634009100-XXXXX-3866 เทอดเกียรติ วงศ์สมบูรณ์ 084-XXXX-085 1326
81 634009100-XXXXX-6932 รัตติยาภรณ์ ติดต่อ 085-XXXX-695 6428
82 634009100-XXXXX-8078 สุรพันธ์ กองเงิน 081-XXXX-486 2989
83 634009100-XXXXX-0632 ขนิษฐา ชาติสุวรรณ 061-XXXX-504 2661
84 634009100-XXXXX-1774 เกรียงศักดิ์ ไทยเจริญ 081-XXXX-035 5058
85 634009100-XXXXX-9957 จักรพงศ์ พงษ์ทนานนท์กุล 097-XXXX-455 3048
86 634009100-XXXXX-3907 ศุภณัฏฐ์ อัตชัยยงค์ 081-XXXX-350 5069
87 634009100-XXXXX-7626 พรรพิมล ราชมณี 089-XXXX-325 5064
88 634009100-XXXXX-5845 สุนิชา วงพินิจ 085-XXXX-987 3112
89 634009100-XXXXX-3976 ปิยพัชร ประเสริฐ 081-XXXX-784 2788
90 634009100-XXXXX-6021 วงศ์ญาติ สืบสุนทร 088-XXXX-217 2957
91 634009100-XXXXX-1413 ภาวนา ก้าวสุนารกิจ 061-XXXX-412 2879
92 634009100-XXXXX-4516 ชนัญญกร อุดมวรรณ 086-XXXX-487 5026
93 634009100-XXXXX-4778 สมพร แววมาลี 084-XXXX-871 1313
94 634009100-XXXXX-4240 นาวาโท.มานิตย์ สี่สกุล 087-XXXX-435 1607
95 634009100-XXXXX-6767 รุ่งพิชิต ปะรุวันรัมย์ 098-XXXX-802 1356
96 634009100-XXXXX-8177 จุรีรัตน์ จักษุเรือง 081-XXXX-607 2981
97 634009100-XXXXX-3967 ชุติญา แสงวรรณลอย 082-XXXX-959 1890
98 634009100-XXXXX-2626 วัชระ พรมพันธ์ 087-XXXX-116 1217
99 634009100-XXXXX-9135 มณฑาทิพย์ สุริศรี 083-XXXX-254 2325
100 634009100-XXXXX-9103 เบญจมาภรณ์ อุตเสน 089-XXXX-573 1248
 
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด โทร 02-950-2932
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางเพื่อมารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 30 วันทำการหลังจากที่บริษัทติดต่อกลับ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าว
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544
  • สามารถดูรายละเอียดการร่วมสนุกและรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tescolotus.com/ccgoldlucky
View2.1K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย