ประกาศผู้โชคดี กิจกรรม ลุ้นโชคทองกับคลับการ์ด รอบวันที่ 1 เมษายน 2563

3 เมษายน 2563
ผู้โชคดี รอบวันที่ 1 เมษายน 2563
ลำดับ
หมายเลขคลับการ์ด
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทร
ที่อยู่ในจังหวัด
1 6340091001-XXXX-4562 น้อม พลจร 085-XXX-0258 น่าน
2 6340091000-XXXX-9866 อุบลวรรณ นามนคร 081-XXX-9891 เชียงราย
3 6340091001-XXXX-9787 อมรรัตน์ ชัยนาม 085-XXX-3318 กาฬสินธุ์
4 6340091001-XXXX-6595 มนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ 081-XXX-9119 กรุงเทพ
5 6340091000-XXXX-1428 รุ่งฤดี อ่อนแย้ม 089-XXX-1720 กรุงเทพ
6 6340091001-XXXX-4653 อิษยา จันทร์แจ่ม 092-XXX-1620 ราชบุรี
7 6340091001-XXXX-2323 นิภาพรรณ จิตต์สำพึง 081-XXX-9001 พะเยา
8 6340091001-XXXX-3467 สิตานันท์ จันทรสมัย 089-XXX-5200 อุบลราชธานี
9 6340091001-XXXX-9035 สรายุทธ นักบุญ 089-XXX-4539 นครพนม
10 6340091001-XXXX-2929 วรรณภา โสระเวช 087-XXX-6842 นครพนม
11 6340091000-XXXX-3404 ชัยชาญ ใจบุญสวัสดิ์ 086-XXX-2203 อุบลราชธานี
12 6340091000-XXXX-5526 สุวิมล ยุกตจรงค์ 089-XXX-6145 กรุงเทพ
13 6340091001-XXXX-5828 สายพิณ กันทอง 082-XXX-1042 กำแพงเพชร
14 6340091001-XXXX-0681 ทับทิม หอมกระถิน 098-XXX-9217 ระยอง
15 6340091009-XXXX-3985 เชิญขวัญ ฐิติรุ่งเรือง 089-XXX-9933 ชลบุรี
16 6340091000-XXXX-0759 ศิริรัชนี สินอยู่ 081-XXX-6771 เชียงใหม่
17 6340091000-XXXX-4651 วลัยลักษณ์ หล้าสวย 087-XXX-0399 กรุงเทพ
18 6340091000-XXXX-3260 วิดาพร จันทร์ลอย 089-XXX-9016 มหาสารคาม
19 6340091009-XXXX-1457 สาคร บัวขาว 065-XXX-6933 ตาก
20 6340091002-XXXX-9178 สายชล ดาวผักชี 090-XXX-4699 สุรินทร์
21 6340091001-XXXX-4686 จาริยา สุขหอม 084-XXX-5525 ปราจีนบุรี
22 6340091000-XXXX-5049 ยุพิน พลวันดี 089-XXX-7552 กรุงเทพ
23 6340091001-XXXX-0014 นันทิพร สมตัว 082-XXX-2732 ชัยภูมิ
24 6340091001-XXXX-4325 ปวีณา จันทรอินทร์ 093-XXX-4502 ประจวบคีรีขันธ์
25 6340091000-XXXX-3532 นาฏอุมา บุญชู 097-XXX-0450 ปทุมธานี
26 6340091001-XXXX-2732 สุรศักดิ์ แป้นสวน 086-XXX-9654 อุตรดิตถ์
27 6340091000-XXXX-5469 ดวงพร งามพริ้ง 081-XXX-4944 กรุงเทพ
28 6340091000-XXXX-2280 พิเชษฐ์ แช่มเมืองปัก 089-XXX-2356 นครราชสีมา
29 6340091001-XXXX-3407 กาญดา นามโสภณ 086-XXX-9545 กระบี่
30 6340091001-XXXX-4845 สุกัญญา เนื้อนิล 098-XXX-2607 ชลบุรี
31 6340091009-XXXX-1199 สุชาดา เซียงหนู 081-XXX-2601 นครราชสีมา
32 6340091000-XXXX-4720 ธนทัต ชัยชุมต้น 084-XXX-6760 เชียงใหม่
33 6340091001-XXXX-0630 ชลิตา พวงลอย 099-XXX-9823 ลพบุรี
34 6340091001-XXXX-8377 ชัยวัฒน์ ภูครองเพชร 081-XXX-1447 ขอนแก่น
35 6340091000-XXXX-4616 สุพัตรา รัตนวงษ์ 081-XXX-3387 กรุงเทพ
36 6340091000-XXXX-2030 วรรณภา อ่อนเคร็ง 083-XXX-7137 กรุงเทพ
37 6340091001-XXXX-8970 วิภาวดี เชื้อดวงทิพพ์ 082-XXX-0548 ลำปาง
38 6340091001-XXXX-1507 ปัถย์ เสรีรักษ์ 089-XXX-3308 เชียงใหม่
39 6340091001-XXXX-4718 ราตรี โสคำภา 084-XXX-4100 อำนาจเจริญ
40 6340091001-XXXX-8738 จารุกุล สมัครพันธ์ 063-XXX-0444 ปทุมธานี
41 6340091000-XXXX-3864 โจศินีย์ ตาลสถิตย์ 089-XXX-9530 สุราษฎร์ธานี
42 6340091000-XXXX-3336 สหเทพ ทีเจริญ 081-XXX-0036 กรุงเทพ
43 6340091000-XXXX-2482 ชมพูนุท ยิ่งพิศเพราะ 098-XXX-1302 กรุงเทพ
44 6340091001-XXXX-4958 มนตรี เสมาทอง 084-XXX-9399 เพชรบูรณ์
45 6340091001-XXXX-5910 นราศักดิ์ โพธิ์จำเริญ 094-XXX-9645 สมุทรสาคร
46 6340091000-XXXX-5159 สุรีรัตน์ มีนาค 089-XXX-3493 ปทุมธานี
47 6340091009-XXXX-7123 ยงยุทธ มาศปัน 081-XXX-9066 สุราษฎร์ธานี
48 6340091009-XXXX-9615 ศตธรรม เรืองรอง 081-XXX-5363 สงขลา
49 6340091000-XXXX-4051 สุกัญญา ดอนไพรพรม 081-XXX-3366 กำแพงเพชร
50 6340091000-XXXX-1899 อรพิน แม้นบุตร 087-XXX-0393 นครปฐม
51 6340091001-XXXX-9245 จินดา จิโน 086-XXX-0685 เชียงใหม่
52 6340091000-XXXX-0754 ธัญนากาญ เสนามนต์ 084-XXX-9291 ขอนแก่น
53 6340091001-XXXX-6242 พัชรนันทร์ วีรอภินันต์ 081-XXX-0240 เชียงใหม่
54 6340091001-XXXX-9951 อดุลย์ศักดิ์ ใจวะดี 080-XXX-7202 ลำปาง
55 6340091001-XXXX-7823 คณิศร จงอุตส่าห์ 091-XXX-5361 กรุงเทพ
56 6340091000-XXXX-9472 นภาพร อ่อนกำปัง 084-XXX-6393 นครราชสีมา
57 6340091002-XXXX-3623 เกยูร ดูลย์ 090-XXX-9437 น่าน
58 6340091001-XXXX-7656 ขวัญฤดี เอี่ยมสง่า 094-XXX-2717 อุดรธานี
59 6340091002-XXXX-0396 กัญญภัทร ภานุพศ 098-XXX-5457 กรุงเทพ
60 6340091001-XXXX-4761 จิราวรรณ ไทยอ๋อง 088-XXX-0264 ภูเก็ต
61 6340091000-XXXX-9007 กนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย 086-XXX-4128 กรุงเทพ
62 6340091000-XXXX-3995 พิทักษ์ คงจันทร์ 081-XXX-4529 กรุงเทพ
63 6340091000-XXXX-3721 ณฐกร สมทบสุข 084-XXX-5763 นนทบุรี
64 6340091001-XXXX-8007 ขวัญศิริ พสุสินไพบูลย์ 089-XXX-1090 นครราชสีมา
65 6340091001-XXXX-7019 พิมสาย แสงขาว 081-XXX-0837 พัทลุง
66 6340091001-XXXX-9075 ธัญญลักษณ์ สามภูศรี 080-XXX-2873 ขอนแก่น
67 6340091001-XXXX-3330 สุพัตรา นาเทพ 087-XXX-4654 แพร่
68 6340091000-XXXX-2674 นิพล นาส้อย 081-XXX-6769 กรุงเทพ
69 6340091000-XXXX-7834 เนตรทราย กุลสุทธิชัย 086-XXX-0126 กรุงเทพ
70 6340091000-XXXX-3509 รจนา ทาสีแสง 084-XXX-3904 ภูเก็ต
71 6340091000-XXXX-0113 ตติยา สุจริต 083-XXX-1776 กรุงเทพ
72 6340091000-XXXX-2730 สุพรรณี พรหมเพศ 089-XXX-1323 นครศรีธรรมราช
73 6340091001-XXXX-0000 สิริกุล แนวทอง 082-XXX-8122 สุรินทร์
74 6340091001-XXXX-9865 ณัฐวิภา สุวรรณวงษ์กิจ 080-XXX-0968 กรุงเทพ
75 6340091001-XXXX-3229 ณัฎฐกันฆ์ บุปผา 084-XXX-6245 กรุงเทพ
76 6340091001-XXXX-1410 มงคล จำเริญพรพงษ์ 062-XXX-3436 นครสวรรค์
77 6340091001-XXXX-6529 สมทรง จีนธาดา 081-XXX-6231 สงขลา
78 6340091001-XXXX-6954 ทักษดาภา จันโสดา 085-XXX-8317 พระนครศรีอยุธยา
79 6340091009-XXXX-7630 สุธาสินี กระจ่างพัตร์ 089-XXX-5863 ลำปาง
80 6340091000-XXXX-1360 เพทาย ทองนาค 081-XXX-6932 ภูเก็ต
81 6340091001-XXXX-5143 วันเพ็ญ ชำนาญพล 084-XXX-6061 ชัยภูมิ
82 6340091000-XXXX-1530 วรรณี พุ่มประเสริฐ 089-XXX-6079 กรุงเทพ
83 6340091000-XXXX-1995 สันต์ฤทัย รอดเมือง 089-XXX-4207 นนทบุรี
84 6340091001-XXXX-1843 สมศักดิ์ โพธ์ศรี 084-XXX-2069 กรุงเทพ
85 6340091009-XXXX-7393 มนัส ถีระแก้ว 086-XXX-6372 นครปฐม
86 6340091009-XXXX-7620 อัจฉรา อะมุตะคุ 088-XXX-7164 นครราชสีมา
87 6340091000-XXXX-3730 ทศพล กาญจะโนสถ 089-XXX-9106 กรุงเทพ
88 6340091000-XXXX-1883 เสริมพงษ์ คุณาธิคม 081-XXX-1764 อุบลราชธานี
89 6340091001-XXXX-6181 ภูวรินทร์ พันชน 081-XXX-9084 น่าน
90 6340091009-XXXX-6355 เกสรา โพธิสุข 099-XXX-2211 เชียงราย
91 6340091001-XXXX-4699 โสพิศ บุญทะยะ 089-XXX-0602 พระนครศรีอยุธยา
92 6340091001-XXXX-5018 อารุณี อ่อนศรี 081-XXX-7110 นครนายก
93 6340091001-XXXX-7131 สุกัญญา เอี่ยมนุกูล 081-XXX-4065 นนทบุรี
94 6340091009-XXXX-0200 อัฐพงษ์ มาทอง 096-XXX-5482 ชลบุรี
95 6340091009-XXXX-1775 ศิริพร สังคง 095-XXX-5359 พัทลุง
96 6340091000-XXXX-2022 สุรสิทธิ์ มีปรีดี 085-XXX-5124 พระนครศรีอยุธยา
97 6340091000-XXXX-9233 ไพวรรณ ใจกลม 083-XXX-6816 แพร่
98 6340091000-XXXX-3366 นันทพร หร่ายเจริญ 185-XXX-3064 กรุงเทพ
99 6340091001-XXXX-7338 รุ่้งทิพย์ ห้วยลึก 091-XXX-5888 อุดรธานี
100 6340091001-XXXX-9227 กุลณัฐฐิฐา สงวนศักดิ์ 081-XXX-3043 ขอนแก่น
 
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด โทร 02-950-2932
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางเพื่อมารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 30 วันทำการหลังจากที่บริษัทติดต่อกลับ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าว
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544
  • สามารถดูรายละเอียดการร่วมสนุกและรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tescolotus.com/ccgoldlucky
View4.4K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย