ประกาศผู้โชคดี กิจกรรม ลุ้นโชคทองกับคลับการ์ด รอบวันที่ 16 เมษายน 2563

20 เมษายน 2563
ผู้โชคดี รอบวันที่ 16 เมษายน 2563
ลำดับ
หมายเลขคลับการ์ด
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทร
ที่อยู่ในจังหวัด
1 6340091001-XXXX-4070 Asako mejima 0955-XXX-364 กรุงเทพ
2 6340091001-XXXX-4256 ก้องกาญจน์ กำลังหาญ 0827-XXX-315 ลพบุรี
3 6340091001-XXXX-4356 กันยา ศรีอ่อน 0800-XXX-354 กระบี่
4 6340091000-XXXX-2184 กิติมาส ศรีทองคำ 0816-XXX-780 กรุงเทพ
5 6340091000-XXXX-2809 คนอง วิลัยพร 0819-XXX-809 ลพบุรี
6 6340091000-XXXX-0178 คำเพ็ญ พอกพูน 0868-XXX-575 กรุงเทพ
7 6340091001-XXXX-0777 จรรยา ชุ่งชื่น 0982-XXX-390 กรุงเทพ
8 6340091000-XXXX-3186 จินตนา โพศิลา 0871-XXX-742 ชลบุรี
9 6340091009-XXXX-3237 ใจอัมพร ผาสุข 0645-XXX-463 ขอนแก่น
10 6340091000-XXXX-8818 ชฎาพร ผลทุ่ม 0874-XXX-953 ขอนแก่น
11 6340091001-XXXX-7955 ชุมพล นามพรม 0833-XXX-878 ศรีสะเกษ
12 6340091001-XXXX-9055 ณรงค์ ชะรัดรัมย์ 0952-XXX-950 กาฬสินธุ์
13 6340091009-XXXX-2135 ณัฐฐา อยู่เปี่ยม 0847-XXX-861 สมุทรปราการ
14 6340091001-XXXX-9439 ณัฐฐา อักษร 0844-XXX-645 บุรีรัมย์
15 6340091009-XXXX-6097 ณัฐฐิภรณ์ ปิติไชยหิรัณ 0649-XXX-655 จันทบุรี
16 6340091009-XXXX-0843 ณัฐพงษ์ อินตะนัย 0917-XXX-725 ตราด
17 6340091001-XXXX-9689 ดวงฤดี สุทธบุตร์ 0836-XXX-869 กรุงเทพ
18 6340091001-XXXX-4655 ดวงสมร ชัยอินทร์ 0843-XXX-223 เชียงราย
19 6340091001-XXXX-4561 ดารา แสงชาติ 0930-XXX-039 ชัยภูมิ
20 6340091001-XXXX-0807 ดารินทิพย์ จุลวงศ์ 0986-XXX-719 นครราชสีมา
21 6340091002-XXXX-4514 ดำรงค์ พลีคาม 0951-XXX-758 ปราจีนบุรี
22 6340091002-XXXX-4833 ทับทิม บำรุงวัตร์ 0850-XXX-307 สมุทรปราการ
23 6340091001-XXXX-4207 ทิพย์วรรณ ช่างเรือ 0871-XXX-171 สมุทรสาคร
24 6340091001-XXXX-1720 ธนัญชญา โชติวิวัฒนชัย 0895-XXX-338 สระบุรี
25 6340091001-XXXX-8539 ธวัช สุวรรณภู 0819-XXX-585 เชียงใหม่
26 6340091001-XXXX-3575 ธัญนภัทร์   0809-XXX-623 ปทุมธานี
27 6340091001-XXXX-2398 ธิณัฐตา บุตรกุมพันธ์ 0954-XXX-128 ร้อยเอ็ด
28 6340091000-XXXX-2954 นัฐยา บิลและหมัน 0892-XXX-849 สงขลา
29 6340091000-XXXX-5818 นันดาพร ธิมะโน 0861-XXX-401 เชียงใหม่
30 6340091001-XXXX-6885 นิพนธ์ เพียรทอง 0815-XXX-197 ขอนแก่น
31 6340091001-XXXX-7178 บรรจง จันลคร 0843-XXX-969 พระนครศรีอยุธยา
32 6340091000-XXXX-4686 บุญเรียม พัทวี 0897-XXX-385 กำแพงเพชร
33 6340091001-XXXX-3139 บุลากร แววกระโทก 0983-XXX-076 บุรีรัมย์
34 6340091001-XXXX-1496 บุษกร สารยศ 0895-XXX-234 เชียงใหม่
35 6340091001-XXXX-0720 เบญจรักษ์ เกตุสุวรรณ์ 0649-XXX-066 ฉะเชิงเทรา
36 6340091000-XXXX-7339 ปฎิภาณ แสงทวีสุข 0813-XXX-831 สมุทรปราการ
37 6340091009-XXXX-4035 ปฏิสนธิ์ สุขสว่าง 0810-XXX-896 ภูเก็ต
38 6340091001-XXXX-7226 ประวีณา สารีบูรณ์ 0984-XXX-185 พระนครศรีอยุธยา
39 6340091002-XXXX-1925 ปวีณ์นุช ภาวรินเศรษฐ์ 0839-XXX-280 กำแพงเพชร
40 6340091001-XXXX-0920 ปัญญา บุระประทีป 0852-XXX-515 ตราด
41 6340091009-XXXX-3935 ปารณีย์ อิสระกุล 0805-XXX-234 ฉะเชิงเทรา
42 6340091009-XXXX-2229 ปิยวรรณ ทรงชัย 0896-XXX-254 ขอนแก่น
43 6340091001-XXXX-2825 พงศักฤมณี ฮาบท่าไพ 0856-XXX-998 ขอนแก่น
44 6340091000-XXXX-6342 พรพรรณ ทิศเดช 0858-XXX-115 ลำพูน
45 6340091001-XXXX-2654 พิกุล แสงปาก 0955-XXX-269 นนทบุรี
46 6340091001-XXXX-6034 พิเชษฐ์ เมฆสุวรรณ 0647-XXX-452 พัทลุง
47 6340091000-XXXX-4582 พิลาศลักษณ์ วชิระพันธ์ 0863-XXX-732 กรุงเทพ
48 6340091001-XXXX-6579 เพ็ญนภา แก้วปรางค์ 0827-XXX-257 กรุงเทพ
49 6340091001-XXXX-3530 ภมรพล แพนพงศ์แสน 0818-XXX-697 กรุงเทพ
50 6340091001-XXXX-6709 มณฑา อ้อมนนท์ 0817-XXX-912 นนทบุรี
51 6340091009-XXXX-3919 มณีรัฐ ดวงแข 0833-XXX-329 ภูเก็ต
52 6340091002-XXXX-3627 ยุพา ปะโพตัง 0936-XXX-010 มหาสารคาม
53 6340091000-XXXX-4562 เยาวลักษณ์ บุญเฌอ 0818-XXX-748 ชลบุรี
54 6340091001-XXXX-0427 รุ่งทิพย์ สุโพธิ์ 0811-XXX-914 อุดรธานี
55 6340091001-XXXX-1097 ละไม ภูดงน้อย 0816-XXX-426 กรุงเทพ
56 6340091001-XXXX-4519 ลัดดา ใจนวล 0930-XXX-732 สุรินทร์
57 6340091001-XXXX-1831 ลัดดาวัลย์ พารโท 0923-XXX-275 บึงกาฬ
58 6340091001-XXXX-1824 ลำดวน สอนฤทธิ์ 0828-XXX-435 อุดรธานี
59 6340091001-XXXX-8893 วนิดา บัวขาว 0805-XXX-896 สุราษฎร์ธานี
60 6340091001-XXXX-2593 วัชราภรณ์ ไชยฮ้อย 0808-XXX-722 อุดรธานี
61 6340091009-XXXX-2615 วาสนา ไชยสุนทร 0985-XXX-778 ชลบุรี
62 6340091000-XXXX-2063 วาสนา สอนลำแดง 0813-XXX-990 ตรัง
63 6340091001-XXXX-1461 วิชุตา ศรีทอง 0804-XXX-299 สุราษฎร์ธานี
64 6340091009-XXXX-7163 วิภาวี วิบูลย์อัฐพล 0864-XXX-954 กรุงเทพ
65 6340091001-XXXX-5809 ศนิดา สุวรรณ 0837-XXX-357 ศรีสะเกษ
66 6340091000-XXXX-5237 ศิริวรรณ ส่องแสง 0862-XXX-426 พังงา
67 6340091001-XXXX-9827 สกล เจริญเมือง 0868-XXX-086 ระยอง
68 6340091001-XXXX-2879 สดาพร ปินะดวง 0856-XXX-656 พะเยา
69 6340091001-XXXX-3279 สมจิต ปิยะสุวรรณยิ่ง 0859-XXX-653 กรุงเทพ
70 6340091000-XXXX-2634 สมใจ เกษมสุข 0847-XXX-971 กรุงเทพ
71 6340091000-XXXX-1499 สมใจ พิกุลทอง 0892-XXX-066 กำแพงเพชร
72 6340091001-XXXX-5592 สมศักดิ์ ทองหล่อ 0967-XXX-103 เพชรบูรณ์
73 6340091001-XXXX-7347 สมหมาย พันธิหล้า 0807-XXX-904 กรุงเทพ
74 6340091001-XXXX-5043 สวาด สิงห์ชัย 0872-XXX-135 บุรีรัมย์
75 6340091000-XXXX-9003 สวิด บุณยรัตพันธุ์ 0813-XXX-601 สระบุรี
76 6340091001-XXXX-9240 สายชล ขบูรณ์ 0814-XXX-230 นครสวรรค์
77 6340091001-XXXX-6860 สายพิณ ชูราศรี 0804-XXX-588 เพชรบุรี
78 6340091001-XXXX-1337 สายเพ็ชร ยาพันธ์ 0807-XXX-431 บึงกาฬ
79 6340091001-XXXX-0368 สำเริง จาบทอง 0933-XXX-926 นครสวรรค์
80 6340091001-XXXX-9307 สุดาวัลย์ โชติรสนิรมิต 0854-XXX-001 อุบลราชธานี
81 6340091001-XXXX-4079 สุธาวรรณ แก้วลิ้มไม้ 0970-XXX-276 สมุทรสาคร
82 6340091001-XXXX-5389 สุนทรี เศรษฐมาตย์ 0876-XXX-466 อุบลราชธานี
83 6340091001-XXXX-6340 สุนิสาข์ ฉัตรารักษ์ 0895-XXX-019 ลำปาง
84 6340091000-XXXX-4156 สุพรรษา กูคองตา 0898-XXX-584 อุตรดิตถ์
85 6340091000-XXXX-3895 สุภาภรณ์ ทองสุขมาก 0875-XXX-580 นนทบุรี
86 6340091001-XXXX-7689 สุมลทิพย์ หนูคูขุด 0896-XXX-698 สงขลา
87 6340091000-XXXX-2114 สุรางค์ อุบลสมุทร 0813-XXX-023 กรุงเทพ
88 6340091001-XXXX-0410 สุรินทร์ อินทร์โต 0850-XXX-842 กรุงเทพ
89 6340091009-XXXX-3785 สุริโย แก้วอาจ 0807-XXX-194 ขอนแก่น
90 6340091009-XXXX-8453 สุฤทัย ล้านไชย 0810-XXX-212 เชียงใหม่
91 6340091001-XXXX-6721 สุวาที ปานุกูล 0812-XXX-292 สงขลา
92 6340091000-XXXX-1472 อนงค์นาฏ เขียวประภัสสร 0826-XXX-253 กรุงเทพ
93 6340091001-XXXX-4631 อรทัย มุยไธสง 0935-XXX-805 นครราชสีมา
94 6340091001-XXXX-6807 อรวรรณ จงสุข 0897-XXX-398 พังงา
95 6340091001-XXXX-4526 อริสา ศรีประทุม 0884-XXX-312 นนทบุรี
96 6340091001-XXXX-4722 อาฉิ่ง แซ่จาว 0851-XXX-360 สมุทรปราการ
97 6340091000-XXXX-5210 อาทิตย์ ดอกไม้จันทร์ 0891-XXX-272 กรุงเทพ
98 6340091000-XXXX-6778 อาภาพร วิโรจน์ 0844-XXX-357 นครราชสีมา
99 6340091001-XXXX-1120 อารีรัตน์ พงษ์สุวรรณ์ 0934-XXX-196 ศรีสะเกษ
100 6340091001-XXXX-2346 อาลัน แพงเหล่า 0853-XXX-029 บึงกาฬ
 
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด โทร 02-950-2932
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางเพื่อมารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 30 วันทำการหลังจากที่บริษัทติดต่อกลับ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าว
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544
  • สามารถดูรายละเอียดการร่วมสนุกและรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tescolotus.com/ccgoldlucky
View3.2K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย