ประกาศผู้โชคดี กิจกรรม ลุ้นโชคทองกับคลับการ์ด รอบวันที่ 1 มิถุนายน 2563

2 มิถุนายน 2563
ผู้โชคดี รอบวันที่ 1 มิถุนายน 63
ลำดับ หมายเลขคลับการ์ด ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร ที่อยู่ในจังหวัด
1 6340091009-XXXX-8209 Luckana Chotichaikul 0841-XXX-258 เชียงใหม่
2 6340091009-XXXX-0426 กมลภัทร วรรณอุดม 0648-XXX-456 อุดรธานี
3 6340091000-XXXX-1664 กรวิกา อินตื๊อ 0876-XXX-002 เชียงใหม่
4 6340091001-XXXX-5803 กฤตภาส หมัดศรี 0842-XXX-877 ภูเก็ต
5 6340091001-XXXX-5273 กัญญา เพ็ญสว่าง 0877-XXX-896 พิจิตร
6 6340091009-XXXX-6591 กัญญาพัชร ทีฆายุภักดิ์ 0626-XXX-840 ชลบุรี
7 6340091000-XXXX-8161 กาญจนา ทองนิด 0862-XXX-748 กระบี่
8 6340091001-XXXX-5190 เกษศิรินทร์ ภานุอิสระพงศ์ 0853-XXX-595 กรุงเทพ
9 6340091001-XXXX-8027 ขณิฐา กิจจาวิทย 0874-XXX-410 ลำปาง
10 6340091001-XXXX-9041 จรินทร์ พูลเกษม 0943-XXX-050 ราชบุรี
11 6340091001-XXXX-9395 จักรพันธ์ เพ็ชรวัตร 0819-XXX-729 นครสวรรค์
12 6340091000-XXXX-8033 จีระนันท์ วงษ์ศรีทา 0871-XXX-877 สระบุรี
13 6340091001-XXXX-7899 จุฑามาศ สุขวงษ์ 0624-XXX-492 ชลบุรี
14 6340091001-XXXX-4052 จุฬาภรณ์ ปิยชาติภาคกุล 0958-XXX-258 อุบลราชธานี
15 6340091001-XXXX-6303 เจนจิตร แถวบุญตา 0883-XXX-414 เลย
16 6340091000-XXXX-8884 เจือจันทร์ ศรีอุดร 0948-XXX-091 ขอนแก่น
17 6340091001-XXXX-7836 ชนัญธิดา วุธน 0618-XXX-575 เพชรบูรณ์
18 6340091001-XXXX-3360 ชรินทร์ โชตินิสากรณ์ 0804-XXX-428 สระบุรี
19 6340091001-XXXX-5504 ชลนัฐ แหวนวิเศษ 0948-XXX-551 ระยอง
20 6340091001-XXXX-5109 ชัยชนะ สมคำ 0983-XXX-365 ระยอง
21 6340091000-XXXX-7857 ชัยวัฒน์ แก้วขอนแก่น 0856-XXX-264 ปทุมธานี
22 6340091001-XXXX-9004 ชัยวัฒน์ ธานี 0894-XXX-839 กรุงเทพ
23 6340091000-XXXX-7025 ชิดาวัลย์ แสงดวงศรีวิไล 0929-XXX-789 สมุทรปราการ
24 6340091001-XXXX-9089 ไชยยศ เรือนไธสง 0876-XXX-565 นครราชสีมา
25 6340091000-XXXX-7241 ดาราพร ทับทิม 0896-XXX-115 สมุทรปราการ
26 6340091001-XXXX-5638 ดาว ศรีดง 0910-XXX-804 เชียงใหม่
27 6340091009-XXXX-2315 ทัชชญา ภิระบรรณ์ 0982-XXX-450 กรุงเทพ
28 6340091000-XXXX-4476 ทัศนี เฮงย้ง 0875-XXX-203 ชลบุรี
29 6340091001-XXXX-6877 ทัศนีย์ ชั่นแขก 0634-XXX-893 ชลบุรี
30 6340091009-XXXX-8358 ธนวัฒน์ ภูหอม 0850-XXX-244 สุรินทร์
31 6340091009-XXXX-4255 ธนารักษ์ สุขทสีดำรงค์ 0990-XXX-889 ศรีสะเกษ
32 6340091000-XXXX-7345 ธนินจิตรา จันทร 0893-XXX-935 กรุงเทพ
33 6340091000-XXXX-9103 นงลักษณ์ คำเอก 0861-XXX-795 พระนครศรีอยุธยา
34 6340091000-XXXX-4071 นฤมล โชติมานนท์ 0814-XXX-526 ชลบุรี
35 6340091001-XXXX-6057 นะฤมนต์ บุตรคำ 0611-XXX-686 อุบลราชธานี
36 6340091009-XXXX-5079 นิภาพร อุตสาวงษ์ 0628-XXX-221 ขอนแก่น
37 6340091000-XXXX-6540 นิลวรรณ สมสุข 0872-XXX-734 ขอนแก่น
38 6340091001-XXXX-0667 บรรเจิด พัดแก้ว 0877-XXX-927 ชลบุรี
39 6340091000-XXXX-8888 บารมี แพทย์วิวัฒน์ 0896-XXX-118 กรุงเทพ
40 6340091001-XXXX-8573 บุญเลิศ เนตรดำดี 0617-XXX-395 ชลบุรี
41 6340091001-XXXX-3086 บุรินทร์ เม็ดฝ้าย 0811-XXX-358 ร้อยเอ็ด
42 6340091001-XXXX-2841 ประกายพร ข่าทิพพาที 0870-XXX-023 กรุงเทพ
43 6340091000-XXXX-1717 ประกิต ชูสมบัติ 0854-XXX-551 ภูเก็ต
44 6340091001-XXXX-5866 ประนิช จันเทพา 0881-XXX-099 ศรีสะเกษ
45 6340091001-XXXX-1283 ประเสริฐ ยอดบุญเรือง 0810-XXX-265 ตาก
46 6340091001-XXXX-7823 ปรีดี กองบุญ 0836-XXX-749 อำนาจเจริญ
47 6340091000-XXXX-6821 ปารณีย์ ปิติณารา 0612-XXX-289 กรุงเทพ
48 6340091001-XXXX-3609 ปาริชาติ โม้แซง 0943-XXX-315 ขอนแก่น
49 6340091009-XXXX-6030 พงค์ชัย อินทร์ทอง 0629-XXX-971 สุราษฎร์ธานี
50 6340091000-XXXX-1128 พรรณภา ศรีโพธิ์ทอง 0852-XXX-568 ลพบุรี
51 6340091000-XXXX-7804 พรศิริ ศิลกุล 0896-XXX-663 นนทบุรี
52 6340091001-XXXX-8411 เพ็ญศรี วงศ์ชัย 0895-XXX-076 เชียงราย
53 6340091009-XXXX-9714 ภรัณยู หาปัญญา 0928-XXX-434 พระนครศรีอยุธยา
54 6340091001-XXXX-1374 ภัทรนิษฐ์ จันทร์อ้าย 0844-XXX-088 แม่ฮ่องสอน
55 6340091000-XXXX-3209 มาลัย ต้องพงษ์ไพศาล 0812-XXX-621 ภูเก็ต
56 6340091001-XXXX-2602 รษิกา พิธาภัทร์ 0806-XXX-558 สมุทรปราการ
57 6340091001-XXXX-7602 รัชนก สมศักดิ์ 0616-XXX-439 พิษณุโลก
58 6340091000-XXXX-3986 รัดใจ ไกรพัฒนพงศ์ 0825-XXX-637 พิจิตร
59 6340091001-XXXX-2501 รัตนา สิทธิตัน 0849-XXX-135 ลำปาง
60 6340091009-XXXX-9475 เรวะดี ทองดง 0899-XXX-626 ปทุมธานี
61 6340091001-XXXX-6669 ลัดดาวรรณ์ ขำปู่ 0850-XXX-367 ขอนแก่น
62 6340091000-XXXX-4352 ลารักษ์ สีลาประภาภรณ์ 0819-XXX-695 ชลบุรี
63 6340091001-XXXX-7754 วรรณี ปรางสุวรรณ 0815-XXX-675 สงขลา
64 6340091000-XXXX-0953 วัลย์วิมล สอดแจ่ม 0898-XXX-355 กรุงเทพ
65 6340091009-XXXX-7412 วาสนา พรมมาวันนา 0872-XXX-124 เลย
66 6340091001-XXXX-1946 วิลาวัลย์ แซ่ลิ่ม 0896-XXX-967 สงขลา
67 6340091001-XXXX-3313 วิไล สีดา 0934-XXX-291 อุบลราชธานี
68 6340091001-XXXX-3365 วุฒิชัย ศรีวรรณ์อรกุล 0871-XXX-894 เชียงราย
69 6340091000-XXXX-4131 แววตา โสตบุรุษ 0818-XXX-147 ร้อยเอ็ด
70 6340091001-XXXX-5990 ศรีสุดา ปานทอง 0876-XXX-346 กระบี่
71 6340091001-XXXX-3104 ศศิพร ทวีชาติ 0851-XXX-495 นนทบุรี
72 6340091001-XXXX-6634 ศสิณา ธงอาษา 0614-XXX-506 สระแก้ว
73 6340091001-XXXX-5283 ศิโรธร จันทร์ชู 0885-XXX-840 ชัยภูมิ
74 6340091009-XXXX-9405 สนธยา มังคะมณี 0835-XXX-766 นครศรีธรรมราช
75 6340091001-XXXX-7689 สมชาย เฉลิมวิริยะ 0853-XXX-842 กรุงเทพ
76 6340091001-XXXX-5691 สมพรรณ คุ้มพิทักษ์ 0896-XXX-480 นครราชสีมา
77 6340091002-XXXX-2841 สมัย มณีทัพ 0617-XXX-880 พิษณุโลก
78 6340091000-XXXX-7814 สรนัย วงบุตรดี 0828-XXX-237 ชัยนาท
79 6340091000-XXXX-2091 สรรเพชร ทองแท้ 0895-XXX-629 สกลนคร
80 6340091001-XXXX-9373 สรายุทธ เหลือบุญชู 0968-XXX-927 กรุงเทพ
81 6340091000-XXXX-4581 สันติ ปี่เงิน 0899-XXX-866 นนทบุรี
82 6340091001-XXXX-3620 สายฝน หน่อจาย 0861-XXX-885 เชียงใหม่
83 6340091001-XXXX-0830 สายรุ้ง โอรักษ์ 0982-XXX-104 เพชรบูรณ์
84 6340091001-XXXX-7829 สิรวุฒิ บัณดิษฉาย 0819-XXX-428 นนทบุรี
85 6340091001-XXXX-3414 สิริกรณ์ ตรงดี 0862-XXX-078 เลย
86 6340091000-XXXX-8876 สุนันท์ ริคการ์ด 0876-XXX-673 ภูเก็ต
87 6340091002-XXXX-1300 สุพรรษา ประจำเมือง 0924-XXX-606 กาญจนบุรี
88 6340091001-XXXX-5884 สุภัค พิบูลย้อย 0821-XXX-145 ลำปาง
89 6340091001-XXXX-7081 สุมาลี แนมไธสง 0821-XXX-303 บุรีรัมย์
90 6340091001-XXXX-8269 สุริยา ยิ่งหาญ 0959-XXX-427 สุรินทร์
91 6340091001-XXXX-0280 หฤทัย ลมูลศิลป์ 0870-XXX-317 เลย
92 6340091000-XXXX-9454 อดิศักดิ์ ศิริเลิศ 0844-XXX-576 ขอนแก่น
93 6340091001-XXXX-5603 อนุพงค์ อิ่มลาภ 0873-XXX-909 กรุงเทพ
94 6340091001-XXXX-5547 อรพินท์ ลัดดาวรากรณ์ 0937-XXX-199 ภูเก็ต
95 6340091001-XXXX-0525 อัญชลี สุขศรี 0812-XXX-545 ประจวบคีรีขันธ์
96 6340091000-XXXX-7302 อัมพร ผมหอม 0816-XXX-520 ปทุมธานี
97 6340091000-XXXX-4992 อำพา เรืองฤทธิ์ 0899-XXX-152 ลำปาง
98 6340091001-XXXX-1609 อุไรวรรณ พัดสี 0893-XXX-411 ปราจีนบุรี
99 6340091001-XXXX-5208 อุษณีย์ ทับทิม 0989-XXX-693 ชลบุรี
100 6340091002-XXXX-9264 ลูกค้าใหม่   โปรดติดต่อ 1712 ไม่ทราบ
 
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด โทร 02-950-2932
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางเพื่อมารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 30 วันทำการหลังจากที่บริษัทติดต่อกลับ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าว
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544
  • สามารถดูรายละเอียดการร่วมสนุกและรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tescolotus.com/ccgoldlucky
View2.2K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย