ประกาศผู้โชคดี กิจกรรม ลุ้นโชคทองกับคลับการ์ด รอบวันที่ 16 มิถุนายน 2563

18 มิถุนายน 2563
ผู้โชคดี รอบวันที่ 16 มิถุนายน 2563
ลำดับ
หมายเลขคลับการ์ด
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทร
ที่อยู่ในจังหวัด
1 6340091009-XXXX-3779 Kotchakorn Kanthang 093-XXX-5384 กำแพงเพชร
2 6340091001-XXXX-3432 กมล กลมเกลี้ยง 084-XXX-4393 สงขลา
3 6340091009-XXXX-7817 กวินทิพย์ ขุนทอง 098-XXX-3539 ชลบุรี
4 6340091001-XXXX-8689 กัญญาณัฐ โนนคำ 061-XXX-8984 สมุทรปราการ
5 6340091001-XXXX-8435 กัลยกร กลิ่นบุบผา 092-XXX-9429 กรุงเทพ
6 6340091001-XXXX-1997 กิตติธัช โฉมอุปฮาด 088-XXX-5060 เพชรบูรณ์
7 6340091001-XXXX-1020 กิตติรัตน์ สังเกตุการณ์ 099-XXX-9814 สุราษฎร์ธานี
8 6340091001-XXXX-6974 เกริกวิทย์ เตชะเรืองเมธานนท์ 086-XXX-1207 กรุงเทพ
9 6340091009-XXXX-1772 เกรียงไกร ไชยเดช 081-XXX-0697 ระยอง
10 6340091000-XXXX-7755 เกษม มีศรี 081-XXX-2458 นครปฐม
11 6340091000-XXXX-4935 เกษมศักดิ์ รื่นเอม 084-XXX-2938 นนทบุรี
12 6340091000-XXXX-5817 เกษสุดา หยู่หนูสิงห์ 096-XXX-0600 กรุงเทพ
13 6340091001-XXXX-4718 คันธรส ครูเกอร์ 092-XXX-1944 อุบลราชธานี
14 6340091000-XXXX-8324 คัมภีร์ พลการ 083-XXX-8414 ตรัง
15 6340091001-XXXX-8195 จงจิตร์ พิศาลา 089-XXX-6859 สมุทรปราการ
16 6340091001-XXXX-0119 จำเนือง เขียวสม 083-XXX-2104 ปทุมธานี
17 6340091001-XXXX-8227 จิรประภา โพธินาม 098-XXX-9744 บุรีรัมย์
18 6340091001-XXXX-5889 เจษฎา สำราญวงค์ 061-XXX-6156 อุบลราชธานี
19 6340091001-XXXX-9760 ฉัตรชนก กลมเกลี้ยง 092-XXX-7965 จันทบุรี
20 6340091009-XXXX-4335 ชัชรียา ชวดเชื้อ 080-XXX-2889 หนองคาย
21 6340091001-XXXX-8294 ชานิสรา สิทธิรส 092-XXX-5505 สระแก้ว
22 6340091000-XXXX-5353 ชื่นเย็น ลำเหลา 085-XXX-4433 ขอนแก่น
23 6340091001-XXXX-9035 ชูศักดิ์ ปลื้อจิตร์ 085-XXX-0357 ปทุมธานี
24 6340091009-XXXX-9093 ณัชชา เขียววรรณ์ 062-XXX-1496 กรุงเทพ
25 6340091001-XXXX-8736 ณัฏฐ์นรี ไชยโย 094-XXX-8904 กรุงเทพ
26 6340091001-XXXX-6097 ณิชาภา ปากน้ำเขียว 081-XXX-1141 จันทบุรี
27 6340091001-XXXX-5352 ดอกอ้อ ทาสีแสง 084-XXX-7377 อุดรธานี
28 6340091001-XXXX-9544 ดากิม NULL 085-XXX-7314 กรุงเทพ
29 6340091001-XXXX-0895 ตรง ศรีพระจันทร์ 089-XXX-9374 ปทุมธานี
30 6340091001-XXXX-9856 ทวี สนธิเมือง 086-XXX-4821 พังงา
31 6340091001-XXXX-8185 ธงชัย มุงเมือง 085-XXX-3056 ลำปาง
32 6340091001-XXXX-1301 ธนะโรจน์ บุญยอด 087-XXX-7530 สมุทรปราการ
33 6340091000-XXXX-2948 ธัญรดี ผลขำ 085-XXX-9508 กรุงเทพ
34 6340091000-XXXX-5269 ธิชานันท์ บุญประโคน 083-XXX-3342 นครราชสีมา
35 6340091001-XXXX-7420 นงนุช เอี่ยมสูงเนิน 081-XXX-6808 นครราชสีมา
36 6340091001-XXXX-2245 นงศ์นิต ทิมา 083-XXX-0079 อุบลราชธานี
37 6340091001-XXXX-5140 นรีรัตน์ ดำเชื้อ 087-XXX-2157 พังงา
38 6340091001-XXXX-8363 นฤมล สายแวว 099-XXX-2493 ยโสธร
39 6340091009-XXXX-0945 นฤษร โชติกุลญานนท์ 088-XXX-4936 กรุงเทพ
40 6340091001-XXXX-4466 นัฐภรณ์ ภูธนชัย 064-XXX-5954 กรุงเทพ
41 6340091001-XXXX-4014 นันธวัช สะดำ 093-XXX-8414 พัทลุง
42 6340091009-XXXX-7346 นิตยา ชมภูก๋า 084-XXX-6285 เชียงใหม่
43 6340091001-XXXX-7185 นุชวรี รัตนวิชัยกุล 084-XXX-5380 เชียงใหม่
44 6340091001-XXXX-6454 บังอร อับดุลฟาก๊ะ 084-XXX-5839 ปทุมธานี
45 6340091001-XXXX-9133 บัวลอย พิมพ์สมาน 089-XXX-0894 ศรีสะเกษ
46 6340091000-XXXX-3092 บุญรักษ์ ปลักลาง 089-XXX-5377 สมุทรปราการ
47 6340091001-XXXX-1836 บุษราคัม เขียวโมรา 089-XXX-1029 ชัยนาท
48 6340091000-XXXX-2864 ประไพ เหมทอง 083-XXX-7892 ปทุมธานี
49 6340091000-XXXX-0971 ประภัสร์ คุ้มวัน 089-XXX-6992 นนทบุรี
50 6340091000-XXXX-5892 ประโยค เอี่ยมปาน 094-XXX-3782 นนทบุรี
51 6340091001-XXXX-3353 ประวิทย์ ศรีพสุธา 089-XXX-5083 กรุงเทพ
52 6340091000-XXXX-1926 พรรณนิภา สุขทรัพย์ศรี 092-XXX-0441 กรุงเทพ
53 6340091001-XXXX-2334 พรสวรรค์ สัมฤทธิ์สุทธิ์ 080-XXX-4912 สมุทรปราการ
54 6340091001-XXXX-9540 พวงทอง ไม้หอม 094-XXX-4057 ชัยนาท
55 6340091000-XXXX-2173 พัชร์เอก โทนขุนทด 099-XXX-1116 นครราชสีมา
56 6340091001-XXXX-7049 พิมพ์กมล ไทรจีน 089-XXX-3353 สุราษฎร์ธานี
57 6340091001-XXXX-4706 พิศนุพงษ์ พิศเพ็ง 087-XXX-1991 สุรินทร์
58 6340091009-XXXX-0804 ภาวิณี ฤทธิเจริญ 086-XXX-9943 นนทบุรี
59 6340091000-XXXX-4619 ยุรพิน อรัญเวศ 086-XXX-6658 นครราชสีมา
60 6340091001-XXXX-0805 รจนพรรณ จตุรพิธพรพงษ์ 088-XXX-1529 สุพรรณบุรี
61 6340091001-XXXX-4316 รณชัย ปานะโปย 092-XXX-3832 กรุงเทพ
62 6340091000-XXXX-9066 ระพี ใจเย็น 081-XXX-9283 ลำปาง
63 6340091001-XXXX-1104 รัชนก จันใต้ 093-XXX-7466 ขอนแก่น
64 6340091001-XXXX-9301 รุจิรา ศรีจรูญ 089-XXX-3836 กรุงเทพ
65 6340091001-XXXX-0760 วรรณภา อารีย์วงศ์สถิตย์ 087-XXX-7555 นครสวรรค์
66 6340091009-XXXX-4143 วรินทร ชาติชนะ 065-XXX-3082 ชัยภูมิ
67 6340091001-XXXX-5090 วัชรา ตรงกลาง 083-XXX-5297 นครราชสีมา
68 6340091000-XXXX-4147 วิชัย จิตบวรรัศมี 084-XXX-2200 กรุงเทพ
69 6340091002-XXXX-5377 วิไล นพโสภณ 063-XXX-9090 ฉะเชิงเทรา
70 6340091001-XXXX-5690 วิไลลักษณ์ บุญยืน 062-XXX-8987 พังงา
71 6340091009-XXXX-1251 วิสุดา ประจงสาร 086-XXX-4419 อุดรธานี
72 6340091001-XXXX-9115 วีณา ยอดขวัญ 083-XXX-9737 นครนายก
73 6340091000-XXXX-5220 วุชิรดา เดือนทองคำ 081-XXX-8231 เชียงใหม่
74 6340091000-XXXX-2184 ศตวรรษ ไชยแสนสุขสินธุ์ 089-XXX-7578 ปทุมธานี
75 6340091001-XXXX-2207 ศลิษา ตรงเมธี 085-XXX-6638 นครสวรรค์
76 6340091001-XXXX-1765 ศุภกร เสาหิน 080-XXX-6497 กรุงเทพ
77 6340091001-XXXX-0873 โศจิส ธนประสิทธิ์พัฒนา 081-XXX-9454 จันทบุรี
78 6340091000-XXXX-2370 สมเกียรติ สายไตร 089-XXX-9335 กรุงเทพ
79 6340091000-XXXX-4197 สมชาย เจริญสรรค์ 089-XXX-1536 พิษณุโลก
80 6340091001-XXXX-6334 สมเด็จ กั้วพิทักษ์ 084-XXX-9595 ขอนแก่น
81 6340091001-XXXX-6957 สมพร หลักเมฆ 061-XXX-1161 กรุงเทพ
82 6340091001-XXXX-1724 สมศักดิ์ มนัสทรง 081-XXX-3255 กรุงเทพ
83 6340091001-XXXX-0281 สมศักดิ์ เสือไพรงาม 086-XXX-3699 นครราชสีมา
84 6340091009-XXXX-6853 สยมพร ชมชื่น 088-XXX-0031 เชียงใหม่
85 6340091001-XXXX-3732 สรรเสริญ ศรีสอาด 089-XXX-3657 กรุงเทพ
86 6340091009-XXXX-5904 สิทธิศักดิ์ วงษ์ษาสนธิ์ 080-XXX-4681 ร้อยเอ็ด
87 6340091000-XXXX-6395 สุกัญญา อุบลจินดา 081-XXX-9813 ปราจีนบุรี
88 6340091009-XXXX-5793 สุขสันต์ รักกุศล 064-XXX-1302 นครราชสีมา
89 6340091000-XXXX-8756 สุนันท์ ภู่เจริญ 086-XXX-0507 กรุงเทพ
90 6340091001-XXXX-4179 สุภัทรา แก้วคูณเมือง 089-XXX-6695 หนองคาย
91 6340091001-XXXX-7863 สุภารัตน์ ดอกพะยอม 083-XXX-4037 ปทุมธานี
92 6340091000-XXXX-6838 เสาวลักษณ์ นิวัตร 082-XXX-1949 ฉะเชิงเทรา
93 6340091000-XXXX-2199 อนันต์ ทองแสง 089-XXX-8606 นนทบุรี
94 6340091000-XXXX-7449 อรอนงค์ ศรีแก้ว 084-XXX-1135 นครศรีธรรมราช
95 6340091000-XXXX-1530 อัจฉรา ยงคำ 084-XXX-6194 กรุงเทพ
96 6340091001-XXXX-8936 อัญชิษฐา เจนเซ่น 087-XXX-4578 นครราชสีมา
97 6340091009-XXXX-5337 อาธิพรรณ ไม้น้อย 089-XXX-3922 ภูเก็ต
98 6340091009-XXXX-6121 อารยา สุดหอม 094-XXX-3738 ลำปาง
99 6340091001-XXXX-6074 อารี บุญมาสาเกตุ 086-XXX-6573 พิษณุโลก
100 6340091000-XXXX-7319 อารีรัตน์ นพประเสริฐ 094-XXX-2452 ฉะเชิงเทรา
 
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด โทร 02-950-2932
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางเพื่อมารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 30 วันทำการหลังจากที่บริษัทติดต่อกลับ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าว
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544
  • สามารถดูรายละเอียดการร่วมสนุกและรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tescolotus.com/ccgoldlucky
View2.5K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย