ประกาศผู้โชคดี กิจกรรม ลุ้นโชคทองกับคลับการ์ด รอบวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

17 กรกฎาคม 2563
ผู้โชคดี รอบวันที่ 16 กรกฎาคม 63
ลำดับ
หมายเลขคลับการ์ด
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทร
ที่อยู่ในจังหวัด
1 6340091001-XXXX-1679 ดวงใจ เถาว์พันธุ์ 0925-XXX-574 ขอนแก่น
2 6340091001-XXXX-7262 พรทิพย์ พลอยสำอางค์ศรี 0834-XXX-777 กรุงเทพ
3 6340091001-XXXX-5555 เพ็ญศรี กัณหา 0846-XXX-942 มหาสารคาม
4 6340091001-XXXX-7192 สายฟ้า บุญทรง 0901-XXX-840 อุบลราชธานี
5 6340091001-XXXX-1975 ณัฐริณีย์ ปัญญานาค 0989-XXX-202 ตาก
6 6340091001-XXXX-5044 กุศล สุวรรณ์ 0819-XXX-576 พระนครศรีอยุธยา
7 6340091000-XXXX-0142 ลิน บุญจันทร์ 0897-XXX-229 กรุงเทพ
8 6340091001-XXXX-5199 ยุพิน บุญเกิด 0894-XXX-983 นนทบุรี
9 6340091001-XXXX-7692 Yan Htike Haw 0989-XXX-312 ชลบุรี
10 6340091001-XXXX-2743 ศิรินทร ศรชัย 0862-XXX-873 ตาก
11 6340091001-XXXX-0995 ลำใย ลาชเสนา 0911-XXX-831 ชลบุรี
12 6340091001-XXXX-1128 ปนิดา ไร่ไสว 0852-XXX-443 กาฬสินธุ์
13 6340091009-XXXX-3052 เรไร สุปัญบุตร 0897-XXX-385 มหาสารคาม
14 6340091001-XXXX-6579 ศารญา ลวนะราภานนท์ 0806-XXX-182 พระนครศรีอยุธยา
15 6340091000-XXXX-6752 ยงยุทธ์ ทรงเกิดตระกูล 0898-XXX-131 กำแพงเพชร
16 6340091001-XXXX-2617 นาตยา รวมญาต 0882-XXX-756 กำแพงเพชร
17 6340091001-XXXX-1525 ผกานันท์ ชีวปัญญากุล 0841-XXX-177 สงขลา
18 6340091000-XXXX-5712 ศิริชัย มานะกุล 0909-XXX-990 กระบี่
19 6340091001-XXXX-5792 ปวีณา กราวสิบล่าม 0827-XXX-592 แพร่
20 6340091001-XXXX-9915 กัลยา พะลัยเนาว์ 0870-XXX-310 ขอนแก่น
21 6340091001-XXXX-5481 วินัย ธรรมพรต 0882-XXX-489 ระยอง
22 6340091001-XXXX-6864 สิริสิน บุรีพัฒน์ 0883-XXX-101 อุดรธานี
23 6340091001-XXXX-0946 จารุวรรณ บัวจันทร์ 0936-XXX-577 นครศรีธรรมราช
24 6340091001-XXXX-9254 ด.ช.ศุภวิชญ์ ม่วงไหมทอง 0809-XXX-230 เพชรบุรี
25 6340091000-XXXX-7504 พัฒนากร ปรีดีวงศ์ 0897-XXX-677 ปทุมธานี
26 6340091009-XXXX-1408 สุปราณี ภู่เนติ 0969-XXX-945 นนทบุรี
27 6340091000-XXXX-6473 สมปอง ชนะชัย 0847-XXX-127 สระบุรี
28 6340091001-XXXX-9529 สุภาวดี ชำรัมย์ 0876-XXX-954 ชลบุรี
29 6340091001-XXXX-6847 จตุพร แก้วใส 0848-XXX-145 สมุทรปราการ
30 6340091001-XXXX-2336 วิโรจน์ เพิ่มพอพิศ 0825-XXX-559 สมุทรปราการ
31 6340091001-XXXX-2013 กัญญา เกียรติสุข 0875-XXX-848 กรุงเทพ
32 6340091000-XXXX-4019 สมใจ ขาวพุ่ม 0868-XXX-460 สมุทรสาคร
33 6340091001-XXXX-8029 กรวรรณ มีไมตรี 0860-XXX-044 สมุทรปราการ
34 6340091000-XXXX-0482 ลมูล ไชยสีทา 0898-XXX-086 มหาสารคาม
35 6340091001-XXXX-7266 กุลวรรณ อาวรณ์ 0852-XXX-068 ระยอง
36 6340091000-XXXX-5205 พัชรีภรณ์ มืดทอง 0869-XXX-217 ตรัง
37 6340091009-XXXX-4913 มาลี เที่ยงท้องคุ้ง 0865-XXX-793 สมุทรปราการ
38 6340091000-XXXX-5538 วรกมล ทรายคำ 0857-XXX-455 เชียงใหม่
39 6340091000-XXXX-3710 จันทร์ฉาย ไชยธงรัตน์ 0875-XXX-760 ปทุมธานี
40 6340091002-XXXX-1266 รุ่งทิพย์ ทองปลาย 0988-XXX-189 ปทุมธานี
41 6340091001-XXXX-6176 ธัญลักษณ์ ปะวะโช 0655-XXX-597 นนทบุรี
42 6340091001-XXXX-1560 ธารารัตน์ โพธิ์สุวรรณ 0983-XXX-959 เพชรบูรณ์
43 6340091000-XXXX-6632 วีระ มาศนอก 0856-XXX-948 สมุทรปราการ
44 6340091000-XXXX-6132 วรรษมน ฆังรัตน์ 0859-XXX-993 กรุงเทพ
45 6340091001-XXXX-3955 สุพรรณี แสงทอง 0854-XXX-130 ชลบุรี
46 6340091001-XXXX-3998 สุนีย์ รัศมี 0841-XXX-268 นครศรีธรรมราช
47 6340091000-XXXX-8464 สุพรรณี ลีอุปถัมภ์วงศ์ 0868-XXX-142 ชลบุรี
48 6340091000-XXXX-2462 บุญวัฒน์ เม่นวังแดง 0896-XXX-732 ระยอง
49 6340091001-XXXX-8484 กนกวรรณ สาดา 0814-XXX-170 สมุทรสาคร
50 6340091000-XXXX-0109 ณัฐชนันท์ รัตนพันธ์ 0813-XXX-518 ชลบุรี
51 6340091001-XXXX-6450 อนุสรา ประพรม 0990-XXX-352 สกลนคร
52 6340091009-XXXX-6461 ไพรินทร์ ฉัตรยิ่งยงกุล 0897-XXX-192 นนทบุรี
53 6340091001-XXXX-2514 เปียง ทองหล่อ 0812-XXX-337 มหาสารคาม
54 6340091000-XXXX-0809 วรรณี มานะบริบูรณ์ 0819-XXX-922 อุดรธานี
55 6340091001-XXXX-1119 อรพรรณ พรมสวัสดิ์ 0884-XXX-340 กรุงเทพ
56 6340091001-XXXX-8614 ศราวุธ คะเซินเชื้อ 0973-XXX-881 บุรีรัมย์
57 6340091000-XXXX-9170 สุพิชฎา อินสุวรรณ์ 0812-XXX-920 กรุงเทพ
58 6340091000-XXXX-4431 น้ำฝน นาขวัญ 0838-XXX-865 พระนครศรีอยุธยา
59 6340091000-XXXX-6412 อรัญญา ผันผ่อน 0878-XXX-528 อุดรธานี
60 6340091009-XXXX-5498 พรเพ็ญ เครือนิล 0953-XXX-999 ปราจีนบุรี
61 6340091001-XXXX-0766 นรินทร์ บุญมา 0819-XXX-762 กาญจนบุรี
62 6340091000-XXXX-7129 สุชาดา พิมเขต 0862-XXX-810 ภูเก็ต
63 6340091001-XXXX-7147 ศิริพรรณ ชูศรี 0810-XXX-879 สงขลา
64 6340091000-XXXX-1364 วันวิสาข์ ดีดวงเด่น 0894-XXX-102 กรุงเทพ
65 6340091001-XXXX-4286 วันเพ็ญ สารศรี 0846-XXX-967 กาฬสินธุ์
66 6340091001-XXXX-2582 เกศินี ปานชาลี 0933-XXX-595 นครราชสีมา
67 6340091001-XXXX-1778 ไพฑูรย์ ปาณคอง 0969-XXX-982 กรุงเทพ
68 6340091001-XXXX-6497 ธัญยกันต์ พลเจริญเกียรติ 0884-XXX-802 ปทุมธานี
69 6340091009-XXXX-8835 วิภาพร จันทร์นิ่ม 0804-XXX-133 พิจิตร
70 6340091000-XXXX-1592 นิรุจน์ ตะรุณพิณ 0812-XXX-102 กรุงเทพ
71 6340091000-XXXX-5672 กรวิก หุตาคม 0946-XXX-451 เชียงใหม่
72 6340091002-XXXX-2959 บัวพึ่ง แดนสันเทียะ 0878-XXX-556 นครราชสีมา
73 6340091000-XXXX-5325 อานนท์ ฉัตรทอง 0860-XXX-389 นนทบุรี
74 6340091002-XXXX-5426 นิสากร รอดเรือง 0993-XXX-256 กรุงเทพ
75 6340091001-XXXX-7896 ญาณิศา พิพัฒรัตนะ 0923-XXX-960 นครราชสีมา
76 6340091001-XXXX-3652 ฉมัยพร สุขสังข์ 0873-XXX-385 ร้อยเอ็ด
77 6340091000-XXXX-1688 นาฏญา จันทร์กลิ่น 0870-XXX-169 สุรินทร์
78 6340091000-XXXX-8257 ดารณี เอกรักษา 0832-XXX-683 นนทบุรี
79 6340091001-XXXX-9076 ธนพล สุดสันเทียะ 0630-XXX-658 นครราชสีมา
80 6340091001-XXXX-6029 สุกล ชัยวงศ์ 0861-XXX-912 อุตรดิตถ์
81 6340091000-XXXX-2458 สุพรรณี อนุกูล 0817-XXX-902 สุราษฎร์ธานี
82 6340091001-XXXX-8581 กานต์ธิดา แซ่ย่าง 0985-XXX-881 ชลบุรี
83 6340091009-XXXX-1007 รจนา พ่วงพวง 0650-XXX-992 เพชรบุรี
84 6340091009-XXXX-0306 สันติ สิงห์ทอง 0982-XXX-938 นครปฐม
85 6340091001-XXXX-1427 เอมอร โกฎมณี 0816-XXX-695 นนทบุรี
86 6340091002-XXXX-0369 นิศานาถ หมัดเหล็บ 0866-XXX-268 สงขลา
87 6340091000-XXXX-2292 สุมาลี แววมะบุตร 0892-XXX-756 ชลบุรี
88 6340091001-XXXX-4720 สัณฐ์ คงชุ่ม 0896-XXX-996 เชียงราย
89 6340091000-XXXX-0272 ประยนต์ ขันลื้อ 0814-XXX-673 ปทุมธานี
90 6340091001-XXXX-7044 ปินญานุช วงศ์สวัสดิ์ 0855-XXX-916 นครศรีธรรมราช
91 6340091001-XXXX-0986 อติรุจ กองสุผล 0886-XXX-672 อ่างทอง
92 6340091001-XXXX-6211 อาอีเซาะ ฉิมหิรัญ 0987-XXX-968 อุตรดิตถ์
93 6340091001-XXXX-9564 อนัญญา ท้าวแสง 0818-XXX-179 หนองบัวลำภู
94 6340091000-XXXX-0306 วิชุดา โม้แหยม 0894-XXX-929 ขอนแก่น
95 6340091001-XXXX-8376 ชุติมา เหลือประดิษฐ์ 0993-XXX-968 สมุทรสาคร
96 6340091000-XXXX-8641 อุมาพร คีรีวัลย์ 0824-XXX-114 ประจวบคีรีขันธ์
97 6340091000-XXXX-8663 ณัฐนิช สีเหลือง 0652-XXX-379 ศรีสะเกษ
98 6340091000-XXXX-0753 พรชัย พูลสวัสดิ์ 0815-XXX-288 ตรัง
99 6340091009-XXXX-2530 กัญญ์วรา หอยสังข์ 0982-XXX-222 กรุงเทพ
100 6340091001-XXXX-5967 อริตี ประดิษฐ์พุ่ม 0925-XXX-992 นนทบุรี
 
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด โทร 02-950-2932
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางเพื่อมารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 30 วันทำการหลังจากที่บริษัทติดต่อกลับ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าว
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544
  • สามารถดูรายละเอียดการร่วมสนุกและรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tescolotus.com/ccgoldlucky
View3.2K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย