ประกาศผู้โชคดี กิจกรรม ลุ้นโชคทองกับคลับการ์ด รอบวันที่ 1 สิงหาคม 2563

4 สิงหาคม 2563
ผู้โชคดี รอบวันที่ 1 สิงหาคม 63
ลำดับ หมายเลขคลับการ์ด ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร ที่อยู่ในจังหวัด
1 6340091009-XXXX-1375 ชาลิณี มั่นกำเนิด 0875-XXX-824 พระนครศรีอยุธยา
2 6340091001-XXXX-4181 อินทุอร จำปาเรือง 0973-XXX-312 ศรีสะเกษ
3 6340091000-XXXX-0574 อังคณา หรังอยู่ 0827-XXX-669 สุรินทร์
4 6340091001-XXXX-2981 นวพร กัตติกมาส 0898-XXX-989 สุโขทัย
5 6340091001-XXXX-0864 พรรณทิพา บุญประเสริฐ 0891-XXX-432 นครปฐม
6 6340091001-XXXX-1251 แจ่มนภา ปรีพูล 0983-XXX-571 มหาสารคาม
7 6340091001-XXXX-2270 อังศวีร์ เรืองอภิรักษ์ 0836-XXX-031 อุดรธานี
8 6340091009-XXXX-8660 นฤวุฒิ ยอดพระคำ 0818-XXX-740 กรุงเทพ
9 6340091000-XXXX-9937 กอบชัย ราชเมืองฝาง 0841-XXX-156 กรุงเทพ
10 6340091000-XXXX-2577 กมลชัย อ่ำโพธิ์ 0897-XXX-619 กรุงเทพ
11 6340091000-XXXX-6536 ทองเจือ ใช้ประทุม 0851-XXX-738 สมุทรสาคร
12 6340091000-XXXX-5061 ราณี สมุทรสารัญ 0815-XXX-221 ภูเก็ต
13 6340091001-XXXX-5588 เตือนใจ หวังอยู่ 0890-XXX-883 กรุงเทพ
14 6340091001-XXXX-3384 ศิริมา อาดำ 0851-XXX-832 กรุงเทพ
15 6340091001-XXXX-5622 ณัฐสุดา ราชสาร 0964-XXX-946 กรุงเทพ
16 6340091001-XXXX-0581 ชุติวุฒิ อังกุรธนโชติ 0818-XXX-454 เชียงใหม่
17 6340091000-XXXX-0058 กษิรา บำรุงนอก 0845-XXX-258 ปทุมธานี
18 6340091000-XXXX-7591 พ.อ.อ.พรชัย จันทร์วัฒนภัณฑ์ 0814-XXX-441 ชลบุรี
19 6340091000-XXXX-4579 วสันต์ คำประภัสสร 0871-XXX-999 กรุงเทพ
20 6340091001-XXXX-2470 ทิพย์พรรณ ดงเย็น 0871-XXX-991 กรุงเทพ
21 6340091001-XXXX-1096 นภัสสร กลั่นเรืองแสง 0944-XXX-655 กรุงเทพ
22 6340091000-XXXX-7773 จิรภัทร นามพุทธา 0823-XXX-162 เลย
23 6340091000-XXXX-5297 นันทนิจ ศรีมณีกร 0869-XXX-561 สุพรรณบุรี
24 6340091000-XXXX-1772 ชัชลี โป๊ะวัฒนา 0875-XXX-412 ชลบุรี
25 6340091001-XXXX-7513 ศิริวรรณ ประลามุข 0871-XXX-017 กาญจนบุรี
26 6340091000-XXXX-7217 อริยา ไชยดำรงค์ 0832-XXX-396 ขอนแก่น
27 6340091009-XXXX-8898 มาณิกา เพชรรัตน์ 0810-XXX-591 พิษณุโลก
28 6340091000-XXXX-7181 มยุรี จันทรุสอน 0896-XXX-898 กรุงเทพ
29 6340091001-XXXX-5510 ศศธร โตอิ่ม 0986-XXX-263 นนทบุรี
30 6340091000-XXXX-3146 โสภา นันทวิสุทธิวงศ์ 0877-XXX-483 นนทบุรี
31 6340091001-XXXX-6244 ธัญวรัตน์ หงษ์ศรี 0807-XXX-399 อุบลราชธานี
32 6340091000-XXXX-1625 สุภาภรณ์ สายยศ 0892-XXX-281 สุรินทร์
33 6340091001-XXXX-5078 อมรา คุ้มจันอัด 0890-XXX-247 กรุงเทพ
34 6340091001-XXXX-3573 พัฒฐ์ธนกฤติ อภิรัตน์ฤทธิกุล 0845-XXX-182 สุรินทร์
35 6340091001-XXXX-9511 ณัฐตะวัน โค้วดาวร 0910-XXX-952 พิจิตร
36 6340091001-XXXX-8251 สุรีรัตน์ ครุธช่างทอง 0879-XXX-014 พระนครศรีอยุธยา
37 6340091000-XXXX-0222 กฤษดา อัฆะ 0833-XXX-101 เชียงใหม่
38 6340091001-XXXX-7589 สุวิทย์ โพธิ์เสด 0909-XXX-975 กรุงเทพ
39 6340091001-XXXX-9562 สิทธิพร ไชยกูล 0856-XXX-330 สงขลา
40 6340091000-XXXX-0202 อำนวย เชียงแสน 0863-XXX-194 นนทบุรี
41 6340091000-XXXX-1281 อาพร แก้วเขียว 0878-XXX-782 สุราษฎร์ธานี
42 6340091001-XXXX-1760 พัชรี เหมืองแก้ว 0830-XXX-400 แพร่
43 6340091000-XXXX-2681 โสพิศ จันทร 0890-XXX-790 ปทุมธานี
44 6340091000-XXXX-5627 ปรียาภรณ์ พุ่มอิ่มผล 0891-XXX-324 สมุทรสาคร
45 6340091001-XXXX-5821 วชิระ ฟ้ากุศาล 0624-XXX-892 กรุงเทพ
46 6340091000-XXXX-0227 ชนาภา สุวรรณทา 0858-XXX-830 สมุทรปราการ
47 6340091001-XXXX-1598 สุชีรา มณีวงษ์ 0819-XXX-734 ชลบุรี
48 6340091001-XXXX-8738 จิราพร สถิรถาวรกุล 0826-XXX-616 ชลบุรี
49 6340091000-XXXX-5675 ธนิตา ธิราเพ็ชร 0828-XXX-726 พระนครศรีอยุธยา
50 6340091001-XXXX-5882 วุฒิจิระ เรืองศักดิ์วิชิต 0818-XXX-088 กรุงเทพ
51 6340091009-XXXX-7949 อุไรวรรณ จันท์จเริญวงษ์ 0814-XXX-095 นนทบุรี
52 6340091009-XXXX-2352 ษมาภรณ์ บุญณะโสภณ 0949-XXX-869 พระนครศรีอยุธยา
53 6340091000-XXXX-9796 ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 0896-XXX-123 ขอนแก่น
54 6340091001-XXXX-8529 ธวัชชัย ศรีรีสุทธิ์ 0816-XXX-642 เพชรบุรี
55 6340091009-XXXX-4462 พรลภัส ใยบุญมี 0814-XXX-720 สุพรรณบุรี
56 6340091000-XXXX-3418 กัษมา เรืองณรงค์ 0859-XXX-251 กรุงเทพ
57 6340091001-XXXX-1827 ทวีศักดิ์ เชาว์ไวย์ 0922-XXX-320 ปทุมธานี
58 6340091000-XXXX-0296 มูสา กองบก 0869-XXX-517 สตูล
59 6340091009-XXXX-6806 อรพิณ สังข์แดง 0917-XXX-477 กรุงเทพ
60 6340091001-XXXX-2530 Joseph Villanueva 0850-XXX-534 ปทุมธานี
61 6340091000-XXXX-5923 อนัสนันท์ ปลวกเพชร 0897-XXX-229 กรุงเทพ
62 6340091001-XXXX-2778 สุพล ชาญชิด 0806-XXX-404 กำแพงเพชร
63 6340091000-XXXX-7488 พ.อ.พิศิษฐ์ พรหมพันธ์ใจ 0817-XXX-685 นนทบุรี
64 6340091000-XXXX-5293 วัชรี ศรแก้ว 0868-XXX-017 สระบุรี
65 6340091001-XXXX-5097 จุฬาลักษณ์ คอยส์ 0854-XXX-146 สกลนคร
66 6340091001-XXXX-8625 ผกาวรรณ วงศ์ษาพาน 0844-XXX-921 แพร่
67 6340091001-XXXX-0233 ศมนรัตน์ ศรีสุข 0817-XXX-942 กระบี่
68 6340091001-XXXX-8677 ปรางค์ชมภู สุทธิจิตต์ 0634-XXX-576 กรุงเทพ
69 6340091000-XXXX-5978 สุชาดา พรหมจรรย์ 0986-XXX-156 สงขลา
70 6340091009-XXXX-7943 จุฑารัตน์ จ่าสอน 0839-XXX-295 ขอนแก่น
71 6340091001-XXXX-9352 ปราณิสรา อมราภรณ์ 0825-XXX-086 กรุงเทพ
72 6340091009-XXXX-3786 จุฑารัตน์ เขียวน้อย 0800-XXX-106 จันทบุรี
73 6340091001-XXXX-9099 ละออง เทพประสิทธิ์ 0874-XXX-728 บุรีรัมย์
74 6340091000-XXXX-9606 บุญชื่น ม่วงสอน 0869-XXX-452 นครปฐม
75 6340091001-XXXX-9656 พลอยอัมพร จันทาวงค์ 0851-XXX-863 สระแก้ว
76 6340091002-XXXX-8910 นภัสรา ภัทรธีรเมธ 0636-XXX-483 เชียงใหม่
77 6340091000-XXXX-9636 อรอุมา สอนพา 0813-XXX-042 กรุงเทพ
78 6340091000-XXXX-3141 นิทรา ครุธทะยาน 0897-XXX-064 กรุงเทพ
79 6340091000-XXXX-2722 หทัยรัตน์ กังสรานุวัตถ์ 0818-XXX-239 กรุงเทพ
80 6340091001-XXXX-3310 วันดี เพิ่มพร 0816-XXX-228 สมุทรปราการ
81 6340091001-XXXX-9541 เกสรินทร์ ริกำแง 0925-XXX-457 กรุงเทพ
82 6340091001-XXXX-3150 ประภัสสร ใจหาญ 0839-XXX-014 จันทบุรี
83 6340091000-XXXX-4358 แสงเดือน ผูกตาร 0867-XXX-647 นนทบุรี
84 6340091001-XXXX-5214 สิลายุทธิ์ แสงทอง 0890-XXX-660 ชลบุรี
85 6340091001-XXXX-3102 บุญเลิศ มาปัน 0987-XXX-189 เชียงใหม่
86 6340091001-XXXX-5734 ไข่มุก เสือกลาง 0857-XXX-760 กาญจนบุรี
87 6340091001-XXXX-1137 จีระนุช โยธวงษ์ 0830-XXX-306 ภูเก็ต
88 6340091009-XXXX-0724 เบญจพร แบนใจวาง 0626-XXX-258 เชียงใหม่
89 6340091001-XXXX-5650 อารี กลางพิมาย 0927-XXX-387 นครราชสีมา
90 6340091000-XXXX-6439 ยุทธนา เขลากระโทก 0894-XXX-554 นครราชสีมา
91 6340091001-XXXX-4393 มธุลี สาคะรินทร์ 0826-XXX-517 สุรินทร์
92 6340091001-XXXX-0510 มณีรัตน์ ราชบุตร 0810-XXX-866 นครพนม
93 6340091000-XXXX-4355 สมชาย มาสมภพ 0831-XXX-191 ระยอง
94 6340091001-XXXX-8574 เสาวณี วัชรพันธ์ 0833-XXX-325 แพร่
95 6340091000-XXXX-9274 สุธารัตน์ มีศิริ 0895-XXX-048 ชลบุรี
96 6340091001-XXXX-6872 ขนิฐา อุทุมจันทร์ 0899-XXX-703 เลย
97 6340091000-XXXX-8136 สุดคะเน แก้วไพฑูรย์ 0896-XXX-344 กรุงเทพ
98 6340091001-XXXX-8735 เชิดชัย วิริยะวิชาชาญ 0861-XXX-912 เชียงใหม่
99 6340091001-XXXX-1967 นวลละออง บริพัด 0616-XXX-876 สระแก้ว
100 6340091009-XXXX-6523 จิราพร คำสอน 0841-XXX-055 พระนครศรีอยุธยา
 
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด โทร 02-950-2932
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางเพื่อมารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 30 วันทำการหลังจากที่บริษัทติดต่อกลับ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าว
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544
  • สามารถดูรายละเอียดการร่วมสนุกและรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tescolotus.com/ccgoldlucky
View2.5K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย