เทสโก้ โลตัส รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

6 สิงหาคม 2563
เทสโก้ โลตัส รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรโปร่งใสชั้นนำของประเทศ

เทสโก้ โลตัส ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)  ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศที่ได้รับใบประกาศนียบัตรในฐานะสมาชิกหนึ่งในผู้บุกเบิกการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและเน้นย้ำการบริหารงานอย่างโปร่งใส โครงการ CAC ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผ่านความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชนชั้นนำของประเทศไทยรวมถึงเทสโก้ โลตัส ในฐานะหนึ่งในผู้นำของธุรกิจค้าปลีกไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญสามข้อ ได้แก่ การสร้างการรวมตัวของธุรกิจที่โปร่งใสปราศจากการจ่าย-รับสินบน การยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานที่สามารถควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของภาคธุรกิจเอกชน และ การร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการแก่ภาครัฐ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสมากขึ้น CAC เป็นการรวมตัวแบบ collective action เพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่ริเริ่มโดยภาคธุรกิจเอกชน และมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน โดยบริษัทที่เข้าร่วมต้องผ่านกระบวนการประเมินนโยบายและแนวทางปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้การได้รับใบประกาศในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ผ่านการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตามหลักการของบริษัท “Doing the Right Thing”
View881

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย