ประกาศผู้โชคดี กิจกรรม ลุ้นโชคทองกับคลับการ์ด รอบวันที่ 16 สิงหาคม 2563

17 สิงหาคม 2563
ผู้โชคดี รอบวันที่ 16 สิงหาคม 63
ลำดับ หมายเลขคลับการ์ด ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร ที่อยู่ในจังหวัด
1 6340091001-XXXX-7895 กนกกุล กานต์ธีรดา 0847-XXX-088 กรุงเทพ
2 6340091000-XXXX-1269 กองสินธุ์ เหล่าแสงศา 0831-XXX-419 ขอนแก่น
3 6340091001-XXXX-8683 กัญนิวรรณ์ ณ นคร 0871-XXX-094 กาญจนบุรี
4 6340091000-XXXX-6138 กัลยกร ชาริโท 0817-XXX-209 ปทุมธานี
5 6340091001-XXXX-6163 กิติวัฒน์ อ่อนประสพ 0907-XXX-384 กรุงเทพ
6 6340091001-XXXX-5390 กิมมุ้น ธรรมาวุฒิ 0883-XXX-589 สระบุรี
7 6340091000-XXXX-3374 คำ ศรีทองทา 0805-XXX-447 พิษณุโลก
8 6340091001-XXXX-0890 งามนุช ราญรอน 0833-XXX-321 ชุมพร
9 6340091001-XXXX-9114 จตุรงค์ สาบุตร 0956-XXX-410 กระบี่
10 6340091000-XXXX-9488 จิณภัค บุฝ้าย 0890-XXX-331 สมุทรปราการ
11 6340091000-XXXX-2059 จิรเดช ภัทรขจรเดช 0897-XXX-897 กรุงเทพ
12 6340091001-XXXX-3136 จิราภรณ์ พิมพ์พุฒิ 0862-XXX-388 นครพนม
13 6340091000-XXXX-9033 จิราภรณ์ พัฒนเจริญ 0867-XXX-044 นนทบุรี
14 6340091000-XXXX-9378 เจนจิรา มั่นเขียว 0853-XXX-032 ชลบุรี
15 6340091001-XXXX-7260 ชลินรัตน์ อ่อนจันทร์ 0857-XXX-522 อุบลราชธานี
16 6340091000-XXXX-8144 ชัญญกันย์ เพ็งแจ่ม 0897-XXX-445 นนทบุรี
17 6340091001-XXXX-6137 ชาตรี พูลมี 0896-XXX-021 กรุงเทพ
18 6340091009-XXXX-4392 ชูศักดิ์ แย้มสุขเสรี 0879-XXX-245 กรุงเทพ
19 6340091001-XXXX-6286 เชาวัฒน์ เนียมวงษ์ 0829-XXX-231 ปทุมธานี
20 6340091001-XXXX-4408 ฐะปะนีย์ ประไพเมือง 0918-XXX-226 มหาสารคาม
21 6340091001-XXXX-2513 ฐิติมา หวังเขื่อนกลาง 0879-XXX-709 นครราชสีมา
22 6340091000-XXXX-2616 ณัฐญา นิติเนตรตระกูล 0840-XXX-321 กรุงเทพ
23 6340091001-XXXX-9353 ณาราลักษณ์ เจริญรัตนาภิญโญ 0933-XXX-348 ขอนแก่น
24 6340091001-XXXX-2835 ดวงชีวรรณ์ จันตมูล 0817-XXX-495 กรุงเทพ
25 6340091001-XXXX-6512 ดอกสร้อย จันทร์โฉม 0860-XXX-149 ระยอง
26 6340091001-XXXX-0594 ดำรงค์ เจตจำนงค์ 0898-XXX-231 ลพบุรี
27 6340091009-XXXX-9923 เด่นพงษ์ ศักดิ์ศรี 0996-XXX-955 ชัยภูมิ
28 6340091000-XXXX-8235 ถนอม บาลไธสงค์ 0895-XXX-245 เชียงใหม่
29 6340091001-XXXX-8855 ทวาย สังข์สุข 0817-XXX-945 กรุงเทพ
30 6340091000-XXXX-3129 ทองพูน โพธิ์มี 0819-XXX-979 สมุทรปราการ
31 6340091009-XXXX-5464 ทัศวรรณ ทั่งทอง 0841-XXX-851 กรุงเทพ
32 6340091001-XXXX-0499 ธนภร โชคชัย 0906-XXX-547 กรุงเทพ
33 6340091000-XXXX-0487 ธนสรณ์ ศรัทรามั่น 0830-XXX-387 กรุงเทพ
34 6340091009-XXXX-7701 ธนสรณ์ สะคราญ 0828-XXX-049 นครศรีธรรมราช
35 6340091000-XXXX-7691 ธนากร พาพันธ์ 0872-XXX-168 นครราชสีมา
36 6340091009-XXXX-4864 ธัณย์นิชา ฐิติสุทธิพงศ์ 0812-XXX-445 กรุงเทพ
37 6340091001-XXXX-3778 ธิดารัตน์ มาศเลือง 0996-XXX-786 มหาสารคาม
38 6340091002-XXXX-1962 ธีรวัฒน์ พาซื่อ 0612-XXX-569 ขอนแก่น
39 6340091000-XXXX-9371 น.ต.หญิง เฉลิมศรี คล้ายบัว 0897-XXX-336 ชลบุรี
40 6340091000-XXXX-4701 นพดล นาประสิทธิ์ชัย 0813-XXX-530 กรุงเทพ
41 6340091001-XXXX-6395 นรมน เลิศล้ำ 0899-XXX-201 สมุทรสาคร
42 6340091001-XXXX-5455 นันฐกาญ กลางสุข 0922-XXX-561 กรุงเทพ
43 6340091001-XXXX-6568 นันทวรรณ โรจน์ทนง 0849-XXX-695 สุราษฎร์ธานี
44 6340091000-XXXX-0939 บรรจง ทรงประโคน 0821-XXX-568 ศรีสะเกษ
45 6340091070-XXXX-4989 บุญชู อำนาจเจริญยิ่ง 0944-XXX-808 สมุทรสาคร
46 6340091001-XXXX-8675 บุษบา รัตนวงศ์มุณี 0989-XXX-986 กาญจนบุรี
47 6340091001-XXXX-5493 ประดิษฐ์ ดิษบรรจง 0876-XXX-427 ลำปาง
48 6340091000-XXXX-4137 ปรินดา เนตรสว่าง 0875-XXX-064 กรุงเทพ
49 6340091001-XXXX-3094 ปริมประภา สุวรรณไตร 0800-XXX-874 พิษณุโลก
50 6340091001-XXXX-3630 ปรีชา สอนแก้ว 0890-XXX-950 สระบุรี
51 6340091009-XXXX-4482 ปาริชาติ โชติศักดิ์ 0814-XXX-355 นนทบุรี
52 6340091000-XXXX-6030 ปาริชาติ ภาคสิม 0898-XXX-111 กรุงเทพ
53 6340091000-XXXX-6779 ปิยะณัฐ บ่ายแสงจันทร์ 0802-XXX-841 กรุงเทพ
54 6340091001-XXXX-7806 ปิยะนุช วินทะไชย 0952-XXX-999 ขอนแก่น
55 6340091002-XXXX-4143 พจนา โกติรัมย์ 0927-XXX-761 บุรีรัมย์
56 6340091001-XXXX-9755 พรพิมล คำอุบล 0830-XXX-768 สมุทรสาคร
57 6340091001-XXXX-2281 พรพิมล หวังปรุงกลาง 0630-XXX-259 นครราชสีมา
58 6340091000-XXXX-3662 พรรณี กิจเจริญวงศ์ 0818-XXX-676 ปทุมธานี
59 6340091001-XXXX-8688 พัชรี แสงเอม 0996-XXX-295 ปราจีนบุรี
60 6340091000-XXXX-6168 พีรพงษ์ ปูรา 0818-XXX-979 เชียงราย
61 6340091000-XXXX-0591 พุทธชาติ เทียมขจร 0871-XXX-921 ชลบุรี
62 6340091009-XXXX-2575 เพ็ญศรี จันทพาม 0647-XXX-087 กาฬสินธุ์
63 6340091000-XXXX-1253 แพรวพรรณ สกุลสกาวสวัสดิ์ 0816-XXX-394 กรุงเทพ
64 6340091001-XXXX-7934 ภัทรภร น้อยหนัน 0620-XXX-372 กรุงเทพ
65 6340091001-XXXX-0936 ภาริน งามภรณ์ 0820-XXX-595 ชลบุรี
66 6340091000-XXXX-7051 มัลลิกา ศรีลาวัลย์ 0865-XXX-242 เชียงใหม่
67 6340091000-XXXX-4756 เมตตา ตระกูลณสงค์ 0812-XXX-077 กรุงเทพ
68 6340091001-XXXX-9716 เมธาวี นครพัฒน์ 0958-XXX-237 นนทบุรี
69 6340091001-XXXX-8326 เยาวลักษณ์ สุวรรณบาง 0858-XXX-797 กำแพงเพชร
70 6340091001-XXXX-9047 รำไพ แฝงสีดา 0818-XXX-860 ชลบุรี
71 6340091000-XXXX-3853 ฤทัย พรรคพล 0894-XXX-104 ชลบุรี
72 6340091001-XXXX-7321 ละออง มะโนศักดิ์ 0848-XXX-476 สงขลา
73 6340091009-XXXX-9691 วิไลวรรณ ผุดผ่อง 0998-XXX-726 ขอนแก่น
74 6340091009-XXXX-2722 วุฒิชัย นงพรมมา 0897-XXX-525 ปราจีนบุรี
75 6340091002-XXXX-7416 วุฒินันท์ นาฏสกุล 0949-XXX-051 กรุงเทพ
76 6340091000-XXXX-3068 ศรัญยา สิงฆาฬะ 0819-XXX-821 ภูเก็ต
77 6340091000-XXXX-0593 ศักดิ์ชัย ไกรสุทรังค์ 0920-XXX-146 กรุงเทพ
78 6340091009-XXXX-5555 ศักดิ์ดา ฮามจันทร์ 0809-XXX-493 ชลบุรี
79 6340091001-XXXX-1993 ศิรินทร์วงษ์ พงษ์นรินทร์ 0876-XXX-042 นนทบุรี
80 6340091001-XXXX-3582 ศิรินภา หวังเกษม 0905-XXX-832 กรุงเทพ
81 6340091001-XXXX-7941 สมถวิล กันไพรี 0839-XXX-869 นนทบุรี
82 6340091000-XXXX-0950 สอนคำ กาชัย 0870-XXX-710 กรุงเทพ
83 6340091009-XXXX-9141 สาธิต นุ่มอ่อน 0801-XXX-311 สิงห์บุรี
84 6340091001-XXXX-7515 สิริรัตน์ แก้วท่าไม้ 0814-XXX-671 เพชรบุรี
85 6340091000-XXXX-0803 สุกัญญา เกตุวิริยะการ 0878-XXX-924 กำแพงเพชร
86 6340091000-XXXX-4913 สุชาดา วงศ์เวทย์เสถียร 0624-XXX-351 ชลบุรี
87 6340091001-XXXX-5166 สุณีรัตน์ สุขใบ 0900-XXX-006 นนทบุรี
88 6340091001-XXXX-3148 สุธารินี อินทนนท์ 0897-XXX-104 อุบลราชธานี
89 6340091001-XXXX-5984 สุภานัน พงษ์ขวาน้อย 0892-XXX-547 ชัยภูมิ
90 6340091001-XXXX-2980 สุภาพร เก่งกระโทก 0803-XXX-550 นครราชสีมา
91 6340091000-XXXX-1978 สุมาลี ลูกจันทร์ 0862-XXX-115 นราธิวาส
92 6340091009-XXXX-5202 สุวัฒน์ พงษ์ทวีชัยวัฒนา 0849-XXX-494 สมุทรปราการ
93 6340091000-XXXX-1817 สุวิมล ชวนานนท์ 0851-XXX-814 สุพรรณบุรี
94 6340091001-XXXX-4871 อรนุช ทองยศ 0645-XXX-179 กระบี่
95 6340091001-XXXX-6423 อรพรรณ์ จิตตนอม 0828-XXX-405 บึงกาฬ
96 6340091001-XXXX-4138 อรุณ วงษานนท์ 0933-XXX-644 นครราชสีมา
97 6340091001-XXXX-5594 อังสนา แซ่ด่าน 0832-XXX-933 กระบี่
98 6340091002-XXXX-8576 อัญชรีย์ ลำเนาว์ 0933-XXX-364 เชียงใหม่
99 6340091000-XXXX-5518 อำนาจ นุตะมาน 0865-XXX-858 กรุงเทพ
100 6340091001-XXXX-9109 เอกพจน์ กาญจนวิสิษฐผล 0942-XXX-454 สมุทรปราการ
 
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด โทร 02-950-2932
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางเพื่อมารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 30 วันทำการหลังจากที่บริษัทติดต่อกลับ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าว
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544
  • สามารถดูรายละเอียดการร่วมสนุกและรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tescolotus.com/ccgoldlucky
View2K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย