ประกาศผู้โชคดี กิจกรรม ลุ้นโชคทองกับคลับการ์ด รอบวันที่ 1 กันยายน 2563

3 กันยายน 2563
ผู้โชคดี รอบวันที่ 1 กันยายน 63
ลำดับ
หมายเลขคลับการ์ด
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทร
ที่อยู่ในจังหวัด
1 6340091009-XXXX-0934 Nopparat Sureerat 0997-XXX-019 กรุงเทพ
2 6340091001-XXXX-6342 กนกวรรณ วารี 0831-XXX-991 สุราษฎร์ธานี
3 6340091009-XXXX-9054 กมล วงศ์ศุภลักษณ์ 0618-XXX-887 กรุงเทพ
4 6340091001-XXXX-0926 กมล คำบุญเรือง 0861-XXX-885 พะเยา
5 6340091001-XXXX-7283 กานต์ติมา ลาผม 0923-XXX-056 สกลนคร
6 6340091000-XXXX-7038 กำจาย ช้ำเกตุ 0895-XXX-919 ปทุมธานี
7 6340091000-XXXX-8213 กิตติมา เจริญสุข 0898-XXX-147 กรุงเทพ
8 6340091009-XXXX-2889 กิตติวรรณ กสิผล 0970-XXX-404 ปราจีนบุรี
9 6340091001-XXXX-8203 แก้ว บุญพรมอ่อน 0806-XXX-384 สระแก้ว
10 6340091001-XXXX-8866 คันสนีย์ มาศรีเชียร 0904-XXX-620 สระบุรี
11 6340091001-XXXX-8188 คุณ ไน 0907-XXX-062 กรุงเทพ
12 6340091001-XXXX-1390 จันทร์อร ธุระภาพ 0987-XXX-788 เชียงใหม่
13 6340091000-XXXX-7958 จิระศักดิ์ ลีลาไพศาล 0882-XXX-867 กรุงเทพ
14 6340091001-XXXX-5676 จีรพล ตาคาเร็ง 0824-XXX-721 กรุงเทพ
15 6340091001-XXXX-5056 จุฑามาส แสงหิรัญ 0890-XXX-959 สมุทรสงคราม
16 6340091000-XXXX-0011 จุฑารัตน์ จัดเจน 0809-XXX-425 สมุทรปราการ
17 6340091001-XXXX-1210 ใจทิพย์ ศรีรักษา 0898-XXX-778 สกลนคร
18 6340091001-XXXX-7452 เฉลียว ทองช้าง 0891-XXX-684 พระนครศรีอยุธยา
19 6340091001-XXXX-7482 ชัยสวัสดิ์ วัฒนา 0895-XXX-917 นครสวรรค์
20 6340091009-XXXX-2034 ชุติกาญจน์ คล้ายคลึง 0617-XXX-191 กรุงเทพ
21 6340091001-XXXX-0642 ชุลีกร แก้วมา 0955-XXX-037 กรุงเทพ
22 6340091001-XXXX-8754 ชูชัย โตสอย 0858-XXX-677 นนทบุรี
23 6340091002-XXXX-9193 ญาณัจฉรา นิมิตร 0972-XXX-202 เพชรบูรณ์
24 6340091000-XXXX-6238 ณัฐนันท์ วิชาชัย 0879-XXX-381 อุดรธานี
25 6340091001-XXXX-3211 ณิชารีย์ สุวัฒนประดิษฐ์ 0846-XXX-985 สมุทรปราการ
26 6340091001-XXXX-6422 ดาวเลื่อน ชูรัตน์ 0817-XXX-102 กำแพงเพชร
27 6340091000-XXXX-2775 ดำรงค์ พุ่มหิรัญ 0840-XXX-121 นครปฐม
28 6340091009-XXXX-1421 เดือนทิวา ยอนิมา 0655-XXX-256 กรุงเทพ
29 6340091009-XXXX-1727 ทรงเดช วินทะไชย 0835-XXX-121 ขอนแก่น
30 6340091001-XXXX-7387 ทรงพล ยามตะเวช 0909-XXX-078 ชลบุรี
31 6340091000-XXXX-7895 ทรรศนีย์ ทาโส 0847-XXX-910 เชียงใหม่
32 6340091001-XXXX-8027 ทองคำ คูนา 0807-XXX-039 กรุงเทพ
33 6340091009-XXXX-6358 ทิพวรรณ พันธมาศ 0613-XXX-686 ศรีสะเกษ
34 6340091000-XXXX-6105 ธนภัทร ศรีหานาม 0876-XXX-980 นนทบุรี
35 6340091009-XXXX-9981 ธวัชชัย จิตต์ดี 0869-XXX-566 สงขลา
36 6340091001-XXXX-4658 ธัญญามาศ แสนสุข 0935-XXX-469 นครราชสีมา
37 6340091000-XXXX-6112 นารีนารถ โมกขบริสุทธิ์ 0851-XXX-614 กรุงเทพ
38 6340091001-XXXX-9527 นิดา หวังดี 0831-XXX-551 สตูล
39 6340091001-XXXX-1907 บุญแท้ โตสง่า 0878-XXX-074 ฉะเชิงเทรา
40 6340091001-XXXX-2459 เบญจวรรณ วา 0804-XXX-943 อุบลราชธานี
41 6340091001-XXXX-9309 เบญสิริ สิงหราชันย์ 0897-XXX-720 ตรัง
42 6340091009-XXXX-4290 ประกายดาว ขานพล 0922-XXX-751 ชลบุรี
43 6340091000-XXXX-1012 ประทีป คุ้มเดช 0869-XXX-669 ระยอง
44 6340091002-XXXX-6573 ปรีณ์นุช ชูสี 0959-XXX-785 นครศรีธรรมราช
45 6340091001-XXXX-0492 ปัททุมมา วงค์ละคร 0867-XXX-042 สุรินทร์
46 6340091001-XXXX-6092 ปานแก้ว สุดถนอม 0835-XXX-877 สงขลา
47 6340091001-XXXX-6372 ปิยดา ศรีธวัช 0863-XXX-255 กาญจนบุรี
48 6340091000-XXXX-5947 ผ่องพรรณ ทิพย์ประเสริฐ 0819-XXX-820 สระบุรี
49 6340091000-XXXX-2104 พัชนี ศรีน้ำคำ 0878-XXX-282 กรุงเทพ
50 6340091070-XXXX-6305 พิชญ์สินี คชสิทธิ์ 0878-XXX-931 ชลบุรี
51 6340091000-XXXX-5904 พุมรินทร์ ช้างรุณ 0814-XXX-455 กรุงเทพ
52 6340091001-XXXX-3227 เพ็ญจันทร์ สิรีทรัพย์พูนผล 0856-XXX-425 กาญจนบุรี
53 6340091001-XXXX-3797 เพ็ญศิริ เจิรญกิจ 0861-XXX-917 นครปฐม
54 6340091000-XXXX-2702 มนตรี รณรงค์ 0879-XXX-846 สมุทรปราการ
55 6340091000-XXXX-8225 มนวิภา ศรีชนะ 0909-XXX-928 กรุงเทพ
56 6340091000-XXXX-3136 มารินทร์ ฮวดบำรุง 0896-XXX-789 กรุงเทพ
57 6340091001-XXXX-9252 รัตติกาล หอมอ้ม 0823-XXX-940 อุบลราชธานี
58 6340091001-XXXX-0763 รัตนา นุชเรืองศรี 0824-XXX-363 ระยอง
59 6340091001-XXXX-8248 รัตยากร ณัฐฐานันดร 0912-XXX-521 สกลนคร
60 6340091001-XXXX-1478 รุ่งทิวา วัฒน์เวียงคำ 0872-XXX-869 หนองบัวลำภู
61 6340091001-XXXX-3543 ลัดดา ทุ่งจันทร์แดง 0851-XXX-476 เลย
62 6340091001-XXXX-7881 ลำใย สาวิโล 0913-XXX-365 อุบลราชธานี
63 6340091001-XXXX-6863 วรัตม์ธนัฏฐา ขำดี 0819-XXX-265 อุดรธานี
64 6340091001-XXXX-2587 วรัทญาณ์ภัทร ภักดีชน 0846-XXX-700 สุราษฎร์ธานี
65 6340091000-XXXX-4322 วราภรณ์ ชุมชูชาติ 0897-XXX-041 ขอนแก่น
66 6340091000-XXXX-7306 วลัยลักษณ์ เจียรพินิจนันท์ 0837-XXX-900 น่าน
67 6340091000-XXXX-2543 วันชัยย์ สุวรรณวัฒนกุล 0814-XXX-949 กรุงเทพ
68 6340091000-XXXX-0369 วิไลลักษณ์ เกียรติทนง 0818-XXX-592 ชลบุรี
69 6340091001-XXXX-6778 ศศิวิมล ยังสุข 0624-XXX-823 ชัยภูมิ
70 6340091001-XXXX-6199 ศักดิ์สิทธิ์ มุ่งหมั่นทำ 0841-XXX-077 นนทบุรี
71 6340091000-XXXX-1889 สมควร สุระคาย 0879-XXX-662 อุดรธานี
72 6340091001-XXXX-7511 สมชาย งามสง่า 0849-XXX-668 ระยอง
73 6340091000-XXXX-2944 สมบัติ ชินรัตนกุล 0993-XXX-625 กรุงเทพ
74 6340091009-XXXX-6258 สุมล สอนพลงาม 0992-XXX-938 ชลบุรี
75 6340091001-XXXX-9419 สร้อยรัศมี ทองดี 0850-XXX-631 ชัยภูมิ
76 6340091000-XXXX-1121 สายจันทร์ คุณารักษ์ 0850-XXX-769 กรุงเทพ
77 6340091001-XXXX-9944 สิทธิพงค์ แต่งตั้ง 0800-XXX-542 กรุงเทพ
78 6340091009-XXXX-1023 สิรินภา สัทธาพงษ์ 0965-XXX-874 ชลบุรี
79 6340091009-XXXX-3869 สิริภรณ์ ปฤษณารุณ 0879-XXX-808 สมุทรปราการ
80 6340091000-XXXX-6361 สุกัญญา กีรติยุตอมกุล 0897-XXX-507 ระยอง
81 6340091001-XXXX-1977 สุดใจ นนทะบุตร 0856-XXX-333 ชลบุรี
82 6340091000-XXXX-8349 สุภัค สิมมา 0813-XXX-766 อุดรธานี
83 6340091000-XXXX-9723 สุภาวิดา คงสุข 0936-XXX-196 กรุงเทพ
84 6340091001-XXXX-8929 สุภาวิตา สังข์อ่อน 0817-XXX-932 สระแก้ว
85 6340091000-XXXX-2186 สุมิตรา ชวศิริกุลฑล 0898-XXX-899 กรุงเทพ
86 6340091001-XXXX-9518 สุรัตน์วดี บุญนาค 0821-XXX-786 สุรินทร์
87 6340091009-XXXX-8108 สุรีรัตน์ เลี้ยงพรพัฒนา 0852-XXX-517 ชลบุรี
88 6340091000-XXXX-6945 อนุชิต ปัทมะลางคุล 0840-XXX-192 นนทบุรี
89 6340091000-XXXX-8823 อนุสรณ์ รัตนชัย 0834-XXX-028 กรุงเทพ
90 6340091009-XXXX-9123 อภิชัย อินทร์สุข 0930-XXX-033 ปทุมธานี
91 6340091001-XXXX-9305 อภิรมา จะปัญญะ 0897-XXX-162 เชียงใหม่
92 6340091001-XXXX-1717 อภิสิทธิ์ อัตต์โสภณศิริกุล 0858-XXX-256 กรุงเทพ
93 6340091009-XXXX-5971 อมรรัตน์ จงรัมย์ 0946-XXX-451 บุรีรัมย์
94 6340091000-XXXX-6748 อรสา นาคินทร์ 0869-XXX-618 กรุงเทพ
95 6340091000-XXXX-5276 อรุณี กุลวุฒิ 0879-XXX-169 กรุงเทพ
96 6340091000-XXXX-1266 อัศวิน แก้วมณี 0898-XXX-515 นนทบุรี
97 6340091001-XXXX-7457 อารีรัตน์ แจ่มใส 0823-XXX-562 กรุงเทพ
98 6340091070-XXXX-0745 อำนาจ แถนสีแสง 0651-XXX-494 มหาสารคาม
99 6340091000-XXXX-5545 อำไพ มิลส์ 0872-XXX-457 ศรีสะเกษ
100 6340091001-XXXX-9414 อุดร ทรงเล็กสิงห์ 0885-XXX-712 สกลนคร
 
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด โทร 02-950-2932
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางเพื่อมารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 30 วันทำการหลังจากที่บริษัทติดต่อกลับ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าว
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544
  • สามารถดูรายละเอียดการร่วมสนุกและรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tescolotus.com/ccgoldlucky
View2.4K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย