ประกาศผู้โชคดี กิจกรรม ลุ้นโชคทองกับคลับการ์ด รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2563

2 ตุลาคม 2563
ผู้โชคดี รอบวันที่ 1 ตุลาคม 63
ลำดับ
หมายเลขคลับการ์ด
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทร
ที่อยู่ในจังหวัด
1 6340091000-XXXX-0650 กรวรินทร์ สวยศรี 0952-XXX-515 กรุงเทพ
2 6340091000-XXXX-3393 กรุณา กำเนิดชาติ 0860-XXX-496 กรุงเทพ
3 6340091070-XXXX-3385 กัญญารัตน์ ชื่นกลิ่นธูป 0624-XXX-070 นครปฐม
4 6340091001-XXXX-2081 กันตินันท์ โกศลพงศ์ธาตร์ 0966-XXX-956 พะเยา
5 6340091000-XXXX-4392 กิติยา อัศวานุชิต 0850-XXX-850 กรุงเทพ
6 6340091001-XXXX-9658 เกษร กรรมลิขิต 0847-XXX-882 ชลบุรี
7 6340091001-XXXX-2685 ไกรวรรณ์ มหิพันธุ์ 0897-XXX-801 ฉะเชิงเทรา
8 6340091001-XXXX-7288 ขวัญใจ ตันตระศาสตร์ 0987-XXX-182 พังงา
9 6340091001-XXXX-9722 เข็ม ทองอินคำ 0879-XXX-411 ปทุมธานี
10 6340091000-XXXX-4798 งามวรรณ เมืองมา 0841-XXX-510 ฉะเชิงเทรา
11 6340091001-XXXX-6685 จตุพร สอนพรม 0981-XXX-275 มหาสารคาม
12 6340091001-XXXX-9248 จตุพิณ ธารพิเชฐ 0896-XXX-863 เชียงใหม่
13 6340091001-XXXX-6062 จารุณี แก้วเขียว 0805-XXX-516 สงขลา
14 6340091009-XXXX-7016 จารุวรรณ เกียรติสมุทรธารา 0815-XXX-686 สมุทรปราการ
15 6340091000-XXXX-2757 จินดารัท ไชยราช 0860-XXX-024 นนทบุรี
16 6340091001-XXXX-3100 จุฑาวรรณ วรรณสุข 0844-XXX-895 กรุงเทพ
17 6340091001-XXXX-4030 ชญาดา ณ นครพนม 0894-XXX-999 ขอนแก่น
18 6340091002-XXXX-0873 ชนิกานต์ ศรีนิธิทอง 0871-XXX-399 กรุงเทพ
19 6340091000-XXXX-1064 ชัยวัฒน์ มณีสุธรรม 0865-XXX-131 นนทบุรี
20 6340091001-XXXX-9886 ญาณวรรณ ศรชัย 0618-XXX-150 ขอนแก่น
21 6340091009-XXXX-9862 ฐิติกาญจน์ยากร โรจนโชติกุล 0948-XXX-645 อุบลราชธานี
22 6340091001-XXXX-3896 ณัฐฐา สินธุวานิช 0918-XXX-456 ปทุมธานี
23 6340091001-XXXX-5846 ณัฐธยาน์ บุญกลม 0856-XXX-009 ชลบุรี
24 6340091009-XXXX-0643 ณัฐพงษ์ มณีฝั้น 0865-XXX-573 สมุทรปราการ
25 6340091009-XXXX-9443 ดวงฤดี คงธนโสภิต 0860-XXX-241 นนทบุรี
26 6340091001-XXXX-6681 เตย วุฒิสาร 0862-XXX-905 กาฬสินธุ์
27 6340091001-XXXX-2500 ถิรายุส์ ศรีวิโรจน์ 0819-XXX-828 สระบุรี
28 6340091001-XXXX-7695 ทองคำ ไชยสมคุณ 0982-XXX-841 ขอนแก่น
29 6340091001-XXXX-6593 ทัพพสาร ทองดี 0810-XXX-414 ขอนแก่น
30 6340091000-XXXX-1395 ทัศนีย์ สุขวัฒนะ 0816-XXX-327 ชลบุรี
31 6340091001-XXXX-0863 ธนณัฎ์อร แก้วประเสริฐ 0866-XXX-278 ขอนแก่น
32 6340091009-XXXX-4391 ธนัฏฐา เอี่ยมสะอาด 0891-XXX-142 สมุทรสงคราม
33 6340091001-XXXX-7390 ธนากิจ ไฉนงุ้น 0852-XXX-601 สมุทรปราการ
34 6340091001-XXXX-8785 ธนานันต์ สีห์ตระกูล 0864-XXX-899 กรุงเทพ
35 6340091001-XXXX-2444 ธัญญาลักษณ์ แซ่ชืื้อ 0948-XXX-824 ชลบุรี
36 6340091000-XXXX-3843 ธีรวุฒิ ซุ่นหมี 0868-XXX-891 กรุงเทพ
37 6340091009-XXXX-9698 นลินี รุ่งสว่าง 0614-XXX-956 ระยอง
38 6340091001-XXXX-0799 นัทกร แตงฤทธิ์ 0891-XXX-154 กรุงเทพ
39 6340091001-XXXX-4318 นิติ ฤาไชยคาม 0814-XXX-344 กรุงเทพ
40 6340091009-XXXX-6214 เนตรนภา พรหมคลัง 0931-XXX-321 ชุมพร
41 6340091001-XXXX-4191 บวรลักษณ์ ประภาสะวัต 0877-XXX-770 ปทุมธานี
42 6340091000-XXXX-5443 บัณฑิต เหล็กบุมปูน 0849-XXX-460 ขอนแก่น
43 6340091001-XXXX-3468 ปภากร พวงมณี 0832-XXX-858 กรุงเทพ
44 6340091000-XXXX-0841 ปัทมา ระฉัตร 0867-XXX-321 ชลบุรี
45 6340091000-XXXX-3325 ผจร สอนแพร่ 0849-XXX-580 สมุทรปราการ
46 6340091009-XXXX-7995 พนาไพร เบญญากุล 0925-XXX-414 ระยอง
47 6340091001-XXXX-3498 พเยาว์ มนัส 0881-XXX-654 กำแพงเพชร
48 6340091009-XXXX-6580 พรชนก ฉลองวงษ์ 0952-XXX-578 ระยอง
49 6340091000-XXXX-0616 พรชัย อุษณกรกุล 0814-XXX-032 สมุทรปราการ
50 6340091001-XXXX-6080 พรทิพย์ เกตุทอง 0632-XXX-587 ปทุมธานี
51 6340091070-XXXX-3162 พิมตะวัน ไชยารักษ์ 0610-XXX-203 อุดรธานี
52 6340091000-XXXX-3765 พิสิฏฐ์ สีการ 0817-XXX-527 ตราด
53 6340091001-XXXX-7607 พีรยา กันทะศิลป 0962-XXX-536 เชียงใหม่
54 6340091000-XXXX-8410 พีระวัฒน์ คนคง 0834-XXX-509 สุพรรณบุรี
55 6340091009-XXXX-5508 เพ็ญนภา เบียดขุนทด 0809-XXX-504 กรุงเทพ
56 6340091000-XXXX-5550 เพ็ญศรี สาธรณ์ 0819-XXX-476 ศรีสะเกษ
57 6340091000-XXXX-7889 เพ็ญศรี จันเมธากุลวัฒน์ 0875-XXX-241 นครปฐม
58 6340091000-XXXX-3424 เพ็ญศรี สมวัฒนศักดิ์ 0824-XXX-888 พัทลุง
59 6340091000-XXXX-1100 ไพรทูล กุมภีพงษ์ 0858-XXX-896 กรุงเทพ
60 6340091000-XXXX-7798 ภคิน ต้นเนี่ยม 0839-XXX-118 กรุงเทพ
61 6340091000-XXXX-5824 ภัคจิรา ตรีสัตย์ 0984-XXX-845 ลำพูน
62 6340091001-XXXX-0403 ภัทรพล เรืองศรี 0980-XXX-551 กาฬสินธุ์
63 6340091001-XXXX-8832 ภัทรภร หงษ์โต 0871-XXX-307 สุพรรณบุรี
64 6340091009-XXXX-8430 ภิรมย์ กุลนิล 0873-XXX-137 สงขลา
65 6340091001-XXXX-0352 มนต์ชัย ดีสงคราม 0924-XXX-864 ปทุมธานี
66 6340091000-XXXX-9599 โยธการ์ โนนศรี 0642-XXX-012 ขอนแก่น
67 6340091000-XXXX-0757 รักษ์พงศ์ ศิริฤทธิ์ 0858-XXX-895 นนทบุรี
68 6340091000-XXXX-5396 รัชฎาพร เลาลี 0840-XXX-988 กรุงเทพ
69 6340091001-XXXX-9708 รัตนาภรณ์ แหลมทอง 0822-XXX-562 สระแก้ว
70 6340091001-XXXX-3212 ลัดดา สุดจิตร์สมโภชน์ 0891-XXX-516 นนทบุรี
71 6340091009-XXXX-6740 วรเดช ศรีบุญพิมพ์สวย 0897-XXX-545 มุกดาหาร
72 6340091001-XXXX-7822 วราภรณ์ สุขเลา 0807-XXX-072 สุรินทร์
73 6340091001-XXXX-9946 วันเพ็ญ ผวาผดุง 0819-XXX-236 เพชรบุรี
74 6340091002-XXXX-5511 วีระวัฒน์ ทองดี 0818-XXX-084 สระบุรี
75 6340091001-XXXX-7555 ศจีรัตน์ ผิวค้า 0910-XXX-140 พิจิตร
76 6340091009-XXXX-2347 ศศิธร เจริญรอย 0884-XXX-469 อุบลราชธานี
77 6340091009-XXXX-9903 ศศิธร พรสูงเนิน 0933-XXX-186 ชัยภูมิ
78 6340091001-XXXX-2080 ศิริพร ละมัย 0985-XXX-428 ระยอง
79 6340091009-XXXX-3324 สมควร บุญยืน 0899-XXX-868 สระบุรี
80 6340091009-XXXX-6366 สมจิตร์ จงงามวิไล 0894-XXX-244 นนทบุรี
81 6340091009-XXXX-8583 สมจิตร นาคผา 0620-XXX-740 เพชรบูรณ์
82 6340091000-XXXX-8010 สมพร ทองดี 0823-XXX-240 กรุงเทพ
83 6340091001-XXXX-3493 สมพร ธรรมบุญ 0857-XXX-894 สุรินทร์
84 6340091000-XXXX-4995 สังวาลย์ กล่ำทองคำ 0808-XXX-559 กรุงเทพ
85 6340091000-XXXX-6638 สาคร ปันเงิน 0848-XXX-792 เพชรบูรณ์
86 6340091000-XXXX-0853 สายเบญฐ์ เขียวชอุ่ม 0862-XXX-782 ขอนแก่น
87 6340091001-XXXX-9200 สิริวรรณ แทนโชติ 0805-XXX-017 สุราษฎร์ธานี
88 6340091001-XXXX-9317 สุขแสน นันหมื่น 0903-XXX-013 อุดรธานี
89 6340091009-XXXX-0755 สุดารัตน์ พูลเผ่า 0647-XXX-514 ไม่ทราบ
90 6340091001-XXXX-4769 สุทธดา ดวงภุมเมศ 0881-XXX-536 สมุทรสงคราม
91 6340091001-XXXX-5421 สุทิพย์ สโมทาน 0861-XXX-366 นครศรีธรรมราช
92 6340091001-XXXX-4424 แสงตะวัน แซ่เซิน 0870-XXX-303 สุราษฎร์ธานี
93 6340091000-XXXX-9126 หวานตา กล้าหาญ 0862-XXX-878 นครราชสีมา
94 6340091001-XXXX-9539 อภิสรา ทองพลัด 0848-XXX-827 พระนครศรีอยุธยา
95 6340091009-XXXX-7044 อรรถเศรษฐ์ สิริศุภรัชต์ 0982-XXX-493 นนทบุรี
96 6340091000-XXXX-3909 อริสรา สาระเวก 0840-XXX-049 นนทบุรี
97 6340091009-XXXX-0299 อริสา เณรแก้ว 0613-XXX-926 กรุงเทพ
98 6340091000-XXXX-6841 อัชลี เหมือนศาสตร์ 0869-XXX-507 สงขลา
99 6340091000-XXXX-3874 อิทธิ โคตมงคล 0899-XXX-482 นนทบุรี
100 6340091001-XXXX-2873 อุษา รัตนวิชัย 0918-XXX-834 ขอนแก่น
 
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด โทร 02-950-2932
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางเพื่อมารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 30 วันทำการหลังจากที่บริษัทติดต่อกลับ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าว
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544
  • สามารถดูรายละเอียดการร่วมสนุกและรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tescolotus.com/ccgoldlucky
View1.7K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย