ประกาศผู้โชคดี กิจกรรม ลุ้นโชคทองกับคลับการ์ด รอบวันที่ 16 ตุลาคม 2563

20 ตุลาคม 2563
ผู้โชคดี รอบวันที่ 16 ตุลาคม 63
ลำดับ
หมายเลขคลับการ์ด
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทร
ที่อยู่ในจังหวัด
1 6340091001-XXXX-5495 กมลชนก ตุพิลา 0981-XXX-797 สกลนคร
2 6340091000-XXXX-6163 กาญจนา รอดสัตรู 0817-XXX-882 สมุทรสงคราม
3 6340091009-XXXX-1474 เกศสิริ สุนทา 0849-XXX-935 เชียงใหม่
4 6340091009-XXXX-7080 ไกรพิชญ์ ศรีพิมพ์ 0616-XXX-106 กาฬสินธุ์
5 6340091000-XXXX-9631 ขวัญเรือน ทรัพย์ประเสริฐ 0854-XXX-454 ปทุมธานี
6 6340091001-XXXX-3315 จตุรงณ์ บุญยะสินธ์ 0817-XXX-370 อ่างทอง
7 6340091000-XXXX-3621 จำลอง สิงห์น้ำเที่ยง 0646-XXX-554 นนทบุรี
8 6340091002-XXXX-9485 จิชรินน์ มีโคตรกอง 0965-XXX-308 กรุงเทพ
9 6340091009-XXXX-5804 จุมพล บำรุงพันธุ์ 0870-XXX-954 กรุงเทพ
10 6340091000-XXXX-0867 ชมัยพร ปวงจักร์ทา 0836-XXX-866 กรุงเทพ
11 6340091001-XXXX-1172 ชรินทร์ อำคา 0885-XXX-036 จันทบุรี
12 6340091002-XXXX-3147 ชวนชม เย็นวัตุธร 0805-XXX-869 กำแพงเพชร
13 6340091000-XXXX-5871 ช่อลัดดา วรรณา 0875-XXX-011 เชียงใหม่
14 6340091000-XXXX-1783 ชะอ้อน ไชยวงศ์ 0867-XXX-899 กรุงเทพ
15 6340091001-XXXX-9958 ชัย เจือจันทร์ 0642-XXX-873 สุรินทร์
16 6340091001-XXXX-0758 ชัยพงศ์ รวยรื่น 0854-XXX-540 ศรีสะเกษ
17 6340091002-XXXX-0596 ชาณัฐ แผลงมา 0988-XXX-191 กรุงเทพ
18 6340091001-XXXX-9261 ชินชนก ภูกาสอน 0930-XXX-706 กาฬสินธุ์
19 6340091001-XXXX-5133 ฐิฎาฑร อารีเอื้อ 0870-XXX-821 กรุงเทพ
20 6340091001-XXXX-8124 ฐิตินันท์ สุรพล 0879-XXX-398 ปทุมธานี
21 6340091000-XXXX-1124 ณัฐกฤษตรา พุ่มไสว 0945-XXX-035 ปทุมธานี
22 6340091000-XXXX-6227 ณัฐทพัสส์ สุวรรณวงศ์ 0909-XXX-156 แพร่
23 6340091001-XXXX-4695 ณิชาพร บุญทะมา 0872-XXX-326 อุตรดิตถ์
24 6340091000-XXXX-9719 ด.ต. ธงไชย วงศ์สุวรรณ 0831-XXX-719 เพชรบูรณ์
25 6340091001-XXXX-8314 ดรุณี มณฑา 0894-XXX-343 ขอนแก่น
26 6340091009-XXXX-3378 ทัศนีย์ อ๋องเจริญ 0869-XXX-551 สงขลา
27 6340091009-XXXX-4103 ธงชาญ ภูฆัง 0840-XXX-138 สุพรรณบุรี
28 6340091009-XXXX-7665 ธนชน วงศ์ปิยชน 0909-XXX-200 กรุงเทพ
29 6340091000-XXXX-9220 ธนวรรธน์ บูรพัฒน์โรจกุล 0868-XXX-152 ชลบุรี
30 6340091000-XXXX-8063 นงนุช วรพงษ์ 0899-XXX-942 กรุงเทพ
31 6340091009-XXXX-2322 นริศรา พงษ์ขันธ์ 0870-XXX-463 สมุทรปราการ
32 6340091000-XXXX-0253 นฤมล คล้ายสิงห์ 0878-XXX-572 ชัยนาท
33 6340091001-XXXX-5393 นวล ผักวัฒนา 0909-XXX-705 นนทบุรี
34 6340091000-XXXX-4761 น้ำอ้อย ชาวบ้านกร่าง 0894-XXX-988 นนทบุรี
35 6340091001-XXXX-4799 นุชจรีย์ เรืองเจริญ 0613-XXX-879 เชียงใหม่
36 6340091009-XXXX-0281 บวร หอมเนียม 0621-XXX-201 บุรีรัมย์
37 6340091001-XXXX-8342 บังอร สัญมิตร 0932-XXX-381 อุดรธานี
38 6340091001-XXXX-2680 บัวพันธ์ุ เกาประโคน 0877-XXX-180 กรุงเทพ
39 6340091000-XXXX-0650 บุษบา บุญโซ่ส์ 0807-XXX-554 สุรินทร์
40 6340091001-XXXX-0241 ประพัฒน์ เจริญหงษ์ทอง 0875-XXX-594 ปทุมธานี
41 6340091001-XXXX-1845 ปราญชลี ทิมินกุล 0623-XXX-363 อุดรธานี
42 6340091000-XXXX-0224 ปุน ชินวงค์ 0804-XXX-013 กรุงเทพ
43 6340091002-XXXX-5984 พชรภรณ์ อาจินกิจ 0639-XXX-929 บุรีรัมย์
44 6340091002-XXXX-2601 พเยาว์ วันพร 0653-XXX-364 นครปฐม
45 6340091000-XXXX-8857 พเยาว์ ศรีบัวทอง 0878-XXX-230 สุพรรณบุรี
46 6340091001-XXXX-9930 พวงศรี คงช่วย 0886-XXX-358 กรุงเทพ
47 6340091009-XXXX-4816 พัฒน์นภา พานมะ 0818-XXX-856 เชียงใหม่
48 6340091001-XXXX-3494 พัฒน์สิน ศรีเกตุธนานันท์ 0999-XXX-972 ชลบุรี
49 6340091001-XXXX-9819 พัณณชิตา เทพศิริ 0818-XXX-258 กรุงเทพ
50 6340091001-XXXX-6060 พินิจนัย เขจรแข 0816-XXX-510 ฉะเชิงเทรา
51 6340091001-XXXX-6474 มนต์นิรา ศรีลาวัลย์ 0622-XXX-422 พะเยา
52 6340091000-XXXX-2949 มยุรี โชติกุล 0890-XXX-688 ชลบุรี
53 6340091000-XXXX-1083 มหาพันธุ์ โชติสัมพันธ์ 0804-XXX-924 นนทบุรี
54 6340091001-XXXX-1828 มาโนช เมาลีทอง 0818-XXX-870 ปทุมธานี
55 6340091000-XXXX-4046 ยาใจ ด่วนอัมพร 0812-XXX-674 ปทุมธานี
56 6340091001-XXXX-6183 รติรัตน์ กิตติพงศ์โมชิต 0954-XXX-873 ชลบุรี
57 6340091000-XXXX-6160 รังสิมา พยัมศิริ 0866-XXX-655 สมุทรสงคราม
58 6340091000-XXXX-3772 รุ่งดาว ซ่วนยุก 0895-XXX-854 ตรัง
59 6340091000-XXXX-7493 ลักขณา ชินคำ 0842-XXX-129 กาฬสินธุ์
60 6340091000-XXXX-5738 วรรณศิริ อยู่สำราญ 0815-XXX-655 กรุงเทพ
61 6340091001-XXXX-7267 วราภรณ์ แซ่ลิ่ม 0868-XXX-204 กรุงเทพ
62 6340091001-XXXX-6843 วัชรา สุโส 0870-XXX-912 นนทบุรี
63 6340091001-XXXX-3437 วัชรินทร์ ประเสริฐสรรค์ 0813-XXX-574 ฉะเชิงเทรา
64 6340091000-XXXX-2673 วัชรี เฉยทอง 0862-XXX-085 ระยอง
65 6340091000-XXXX-5637 วันทนา พงศ์พิสุทธิ์วณิช 0818-XXX-485 กรุงเทพ
66 6340091000-XXXX-0470 วันทนา วิเศษสกุลศักดิ์ 0891-XXX-154 กรุงเทพ
67 6340091001-XXXX-1767 วิจิตรา พัฒชนะ 0889-XXX-564 เพชรบูรณ์
68 6340091000-XXXX-6037 วิเชียร อุปถัมภ์นราธร 0860-XXX-708 กรุงเทพ
69 6340091001-XXXX-4574 วิภา พรมลี 0944-XXX-677 ชลบุรี
70 6340091000-XXXX-6001 วิมลณญาน์ ธนาสุวรรณรัชต์ 0892-XXX-949 ปทุมธานี
71 6340091001-XXXX-3585 วิรัช พิตระเจริญ 0861-XXX-252 จันทบุรี
72 6340091000-XXXX-7520 วุฒิพงษ์ นรินทร์วงษ์ 0863-XXX-333 นนทบุรี
73 6340091009-XXXX-8306 ศรีนวล วุฒิเสน 0995-XXX-027 อุดรธานี
74 6340091000-XXXX-1903 ศิรประภา นิมอยู่ 0825-XXX-729 กรุงเทพ
75 6340091001-XXXX-2992 ศิวพร รัตนพง 0879-XXX-033 สมุทรปราการ
76 6340091009-XXXX-6579 สกุนตลา แพวตะคุ 0874-XXX-221 สมุทรสาคร
77 6340091001-XXXX-4369 สมเกียรติ แซ่เตีย 0912-XXX-539 อ่างทอง
78 6340091000-XXXX-2777 สมบูรณ์ นิ่มคำ 0863-XXX-826 นนทบุรี
79 6340091000-XXXX-5142 สมศักดิ์ อังคณาสุเมธากุล 0879-XXX-653 กรุงเทพ
80 6340091009-XXXX-3512 สัญชัย พิณทอง 0897-XXX-713 อุบลราชธานี
81 6340091001-XXXX-1159 สายชล วงศ์แสง 0830-XXX-985 ปทุมธานี
82 6340091009-XXXX-4424 สายน้ำผึ้ง แก้วพวง 0833-XXX-052 นครราชสีมา
83 6340091001-XXXX-3031 สายฝน ทัพขวา 0833-XXX-327 มหาสารคาม
84 6340091001-XXXX-6113 สิทธิ์ เขื่อนศิริ 0845-XXX-008 น่าน
85 6340091001-XXXX-5583 สุจินต์ ชูจันทร์ 0886-XXX-546 กรุงเทพ
86 6340091001-XXXX-0762 สุเทียร เกิดผล 0843-XXX-127 กรุงเทพ
87 6340091000-XXXX-5596 สุธิดา เนตรโรจน์ 0897-XXX-215 ปทุมธานี
88 6340091001-XXXX-3341 สุนีย์ สิริโสภณวรกุล 0818-XXX-492 กาญจนบุรี
89 6340091009-XXXX-2682 สุนีย์รัตน์ แขวงสารคาม 0896-XXX-527 สมุทรปราการ
90 6340091001-XXXX-5237 สุริยา สุจิณโณ 0610-XXX-172 สงขลา
91 6340091009-XXXX-9777 เสาวรส จันทรเวโรจน์ 0947-XXX-229 กรุงเทพ
92 6340091001-XXXX-0679 หัตถญา คุ้มนุช 0830-XXX-309 ปทุมธานี
93 6340091001-XXXX-3658 อดีต ชุมเดชา 0846-XXX-132 กรุงเทพ
94 6340091000-XXXX-9676 อรชุมา สงทิพย์ 0867-XXX-310 สมุทรปราการ
95 6340091001-XXXX-1184 อารีรัตน์ สุริยะเพ็ญ 0895-XXX-650 สระบุรี
96 6340091000-XXXX-9899 อำนวย โมสกุล 0800-XXX-379 กรุงเทพ
97 6340091001-XXXX-8529 อำนาจ ภาชนะ 0890-XXX-389 สระแก้ว
98 6340091070-XXXX-0021 อำพัน หมื่นรังษี 0804-XXX-952 เชียงใหม่
99 6340091001-XXXX-2756 อุทิศ ศรีหาบุตร 0805-XXX-792 นครปฐม
100 6340091009-XXXX-8585 อุมาภรณ์ หล้าสุพรหม 0895-XXX-470 นครพนม
 
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด โทร 02-950-2932
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางเพื่อมารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 30 วันทำการหลังจากที่บริษัทติดต่อกลับ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าว
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544
  • สามารถดูรายละเอียดการร่วมสนุกและรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tescolotus.com/ccgoldlucky
View1K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย