ประกาศผู้โชคดี กิจกรรม ลุ้นโชคทองกับคลับการ์ด รอบวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

18 พฤศจิกายน 2563
ผู้โชคดี รอบวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ลำดับ
หมายเลขคลับการ์ด
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทร
ที่อยู่ในจังหวัด
1 6340091009-XXXX-7694 jirawan phosri 0802-XXX-844 นนทบุรี
2 6340091001-XXXX-4633 กรณษา บุญภา 0849-XXX-656 กรุงเทพ
3 6340091002-XXXX-1625 กฤษณะ ขอบทอง 0985-XXX-924 อุตรดิตถ์
4 6340091002-XXXX-7011 กษิตพัฒน์ ทวีธนาเศรษฐ์ 0982-XXX-659 กรุงเทพ
5 6340091009-XXXX-7310 กานต์นิธิ วิชัยรัมย์ 0815-XXX-764 ศรีสะเกษ
6 6340091000-XXXX-7124 กิตติ อภิลักษ์นุกูล 0872-XXX-979 ตรัง
7 6340091001-XXXX-0092 เกศรินทร์ เกตุแก้ว 0851-XXX-390 นนทบุรี
8 6340091001-XXXX-9575 เกศสุดา เมืองนาคิน 0871-XXX-978 อ่างทอง
9 6340091001-XXXX-6219 เกียรติศักดิ์ อริณยะกานนท์ 0870-XXX-080 ฉะเชิงเทรา
10 6340091001-XXXX-5571 ขนิษฐา สังข์สอน 0813-XXX-653 นนทบุรี
11 6340091009-XXXX-8862 คมสัน สนิทมาก 0918-XXX-294 กำแพงเพชร
12 6340091001-XXXX-9210 คัทรียา กายา 0823-XXX-168 น่าน
13 6340091009-XXXX-3075 เครือฟ้า นกดำ 0989-XXX-190 เชียงใหม่
14 6340091009-XXXX-4901 จันทนา หอมหิรัญ 0880-XXX-929 ชลบุรี
15 6340091002-XXXX-8733 จันทร์จิรา พิมาแดง 0845-XXX-770 เชียงใหม่
16 6340091001-XXXX-8028 จารุณี อุประ 0621-XXX-567 ขอนแก่น
17 6340091009-XXXX-6790 จารุวัฒน์ หลิว 0875-XXX-888 กรุงเทพ
18 6340091070-XXXX-4012 จินตนา พลเสนา 0984-XXX-920 กาฬสินธุ์
19 6340091000-XXXX-4242 จีระพร บุญยิ้ม 0865-XXX-984 ชลบุรี
20 6340091000-XXXX-0750 เจนจิรา ศรีคำภาว์ 0616-XXX-965 สมุทรปราการ
21 6340091001-XXXX-5887 ชนานิตย์ อุ่นใจ 0860-XXX-258 กรุงเทพ
22 6340091001-XXXX-5124 ชาตรี น้อมกลาง 0899-XXX-227 นครราชสีมา
23 6340091009-XXXX-4949 ชุติมา รักช้าง 0910-XXX-305 นครศรีธรรมราช
24 6340091001-XXXX-2322 ฐิติกานต์ ขวานทอง 0817-XXX-178 ยโสธร
25 6340091001-XXXX-1113 ณัฐชยา กุลนะ 0649-XXX-532 กรุงเทพ
26 6340091001-XXXX-4378 ณัฐธิดา เหยือกเงิน 0816-XXX-542 กรุงเทพ
27 6340091001-XXXX-3207 ณัฐป์ภัสร์ นิลจันทร์ 0624-XXX-464 สุรินทร์
28 6340091000-XXXX-2525 ณัฐรุจา ธิคำลอง 0871-XXX-945 ชลบุรี
29 6340091000-XXXX-9203 ดต.เทอดทูน อ่อนดี 0894-XXX-242 พิษณุโลก
30 6340091000-XXXX-8074 ดวงกมล ปัญญาชีพ 0859-XXX-335 กรุงเทพ
31 6340091009-XXXX-1448 ตวงทิพย์ พื้นฉลาด 0615-XXX-717 ตราด
32 6340091000-XXXX-1323 เทวี สาริบุตร 0877-XXX-186 บึงกาฬ
33 6340091001-XXXX-4456 ธีรพัฒน์ วงศ์รัตนสิน 0981-XXX-688 อุดรธานี
34 6340091001-XXXX-1896 นฤมล เกตุย้อย 0970-XXX-468 ประจวบคีรีขันธ์
35 6340091001-XXXX-8901 นัฐชนิตา แสงสอนดี 0934-XXX-739 พระนครศรีอยุธยา
36 6340091000-XXXX-6573 นัทธมน วัฒนกุล 0819-XXX-003 เชียงใหม่
37 6340091009-XXXX-9624 นายสมชาย พานทอง 0878-XXX-397 กรุงเทพ
38 6340091009-XXXX-2785 นิกร ปวีณวงษ์วรรณ 0818-XXX-075 ชลบุรี
39 6340091009-XXXX-0299 นิภาพร นันสี 0956-XXX-859 ขอนแก่น
40 6340091001-XXXX-3044 บุณยาภรณ์ อุดมพิบูลภัทร 0895-XXX-588 เชียงใหม่
41 6340091009-XXXX-4091 บุปผา บัวทอง 0957-XXX-653 พัทลุง
42 6340091000-XXXX-8601 บุหลัน นะฮา 0895-XXX-652 สงขลา
43 6340091001-XXXX-9236 เบญจมาศ ช่างปลูก 0935-XXX-834 เพชรบูรณ์
44 6340091009-XXXX-0926 เปรมจิตต์ หวังถิรอำนวย 0815-XXX-389 กรุงเทพ
45 6340091001-XXXX-4077 เปรมฤดี อันไกรฤทธิ์ 0896-XXX-855 กาฬสินธุ์
46 6340091001-XXXX-4023 พรพรรณี ด่านเจ้าแดง 0819-XXX-515 นครปฐม
47 6340091002-XXXX-2682 พัชรินทร์ พระณศิลป์ 0989-XXX-175 มหาสารคาม
48 6340091001-XXXX-2285 พัชรี แซ่เจ้ง 0925-XXX-744 นครศรีธรรมราช
49 6340091001-XXXX-2846 พัชรี มณีใส 0900-XXX-546 สุรินทร์
50 6340091001-XXXX-1493 พัตรดาว พงศ์อัมพรศรี 0891-XXX-086 ลพบุรี
51 6340091001-XXXX-9908 พิมพ์วรัชญ์ ขาวเอี่ยม 0818-XXX-881 กรุงเทพ
52 6340091009-XXXX-8819 พิลาพร สาธรณ์ 0830-XXX-687 นนทบุรี
53 6340091000-XXXX-7890 พิศมัย มะหะหมัด 0868-XXX-537 ปทุมธานี
54 6340091001-XXXX-5878 พิสมัย สอนสมนึก 0610-XXX-385 สกลนคร
55 6340091001-XXXX-8030 เพ็ญจันทร์ เพชรภู่ 0841-XXX-255 ระนอง
56 6340091001-XXXX-3314 เพ็ญพร เลิศดำรงกิจ 0824-XXX-117 สงขลา
57 6340091000-XXXX-1273 ไพรัตน์ ฉัตรแก้วมณี 0890-XXX-715 ปทุมธานี
58 6340091000-XXXX-5106 ไพรินทร์ ศรีสิงข์งาม 0846-XXX-209 กรุงเทพ
59 6340091001-XXXX-5546 ไพโรจน์ คล้ายแก้ว 0984-XXX-119 นครปฐม
60 6340091000-XXXX-2796 มัณฑณา วิฒิธามาตย์ 0851-XXX-067 กรุงเทพ
61 6340091001-XXXX-4936 เมธาพร ทองเผือ 0862-XXX-541 ชุมพร
62 6340091001-XXXX-7379 รัฐศาสตร์ ถาวงศ์ 0658-XXX-222 น่าน
63 6340091001-XXXX-1171 รุ่งนภา นิลทราช 0813-XXX-697 นนทบุรี
64 6340091009-XXXX-3477 ลัญฉกร บุดดีจีน 0942-XXX-224 อุดรธานี
65 6340091001-XXXX-6228 วนิดา ปัญญาพฤกษ์ 0884-XXX-627 เชียงใหม่
66 6340091001-XXXX-2474 วนิดา ช่วยเนียม 0844-XXX-079 สงขลา
67 6340091000-XXXX-4107 วนิดา ยาฟอง 0890-XXX-932 ฉะเชิงเทรา
68 6340091000-XXXX-3884 วภิญญา สุนทรพิทักษ์ 0880-XXX-650 บุรีรัมย์
69 6340091000-XXXX-2743 วรพจน์ จำปา 0972-XXX-097 พระนครศรีอยุธยา
70 6340091001-XXXX-6346 วัชรี เบ็ญจวัฒนพงศ์ 0868-XXX-440 กรุงเทพ
71 6340091070-XXXX-2594 วัลลภ ใจชอบ 0825-XXX-835 นครปฐม
72 6340091001-XXXX-8752 วารุณี ทาคำมูล 0879-XXX-851 ร้อยเอ็ด
73 6340091009-XXXX-2602 วิทิต อรุษวัฒน์ 0835-XXX-309 แม่ฮ่องสอน
74 6340091000-XXXX-9476 วินันดา แก้วนามชัย 0854-XXX-065 นครพนม
75 6340091000-XXXX-9877 วิบูลย์ ลาภเจริญ 0860-XXX-830 กรุงเทพ
76 6340091001-XXXX-9193 วิริยะ สงวนธรรม 0860-XXX-664 กรุงเทพ
77 6340091001-XXXX-8152 วิไลลักษณ์ กึกสูงเนิน 0862-XXX-953 หนองบัวลำภู
78 6340091001-XXXX-9248 ศรัณยา มัศยามาศ 0885-XXX-177 มหาสารคาม
79 6340091001-XXXX-7535 ศศิธร อาจกล้า 0961-XXX-168 กรุงเทพ
80 6340091001-XXXX-2874 ศิริพร เสมียนเพชร 0857-XXX-967 สุราษฎร์ธานี
81 6340091001-XXXX-0158 ศุภวัฒน์ จินดารัตน์ 0849-XXX-494 ชลบุรี
82 6340091070-XXXX-8570 ศุภาพิชญ์ ประทีปจรัส 0995-XXX-662 กรุงเทพ
83 6340091001-XXXX-2445 สราวุธ อินบางยาง 0849-XXX-294 ชลบุรี
84 6340091001-XXXX-0144 สายรวญ พลธนะ 0852-XXX-766 กรุงเทพ
85 6340091001-XXXX-3976 สิรวิทย์ ตันกาศ 0840-XXX-685 เชียงราย
86 6340091009-XXXX-6608 สุกัญญา น้อยปลูก 0811-XXX-790 เชียงใหม่
87 6340091001-XXXX-6324 สุจิรา ศิริวรรณ์ 0997-XXX-954 ขอนแก่น
88 6340091001-XXXX-9061 สุดาวรรณ แย้มยิ้ม 0889-XXX-995 ชลบุรี
89 6340091001-XXXX-3349 สุดาวัลย์ ผลินยศ 0892-XXX-820 กรุงเทพ
90 6340091000-XXXX-8845 สุทิพย์ สุขบางนบ 0857-XXX-695 นครศรีธรรมราช
91 6340091001-XXXX-0560 สุธาสินี อิติวุตตา 0942-XXX-180 อำนาจเจริญ
92 6340091001-XXXX-7022 สุนทรี สินธุรัตน์ 0844-XXX-814 ปทุมธานี
93 6340091002-XXXX-2246 สุภัชชา เนินคำ 0901-XXX-092 กรุงเทพ
94 6340091000-XXXX-2423 สุรเชษฐ์ ธรรมจารี 0819-XXX-614 กรุงเทพ
95 6340091000-XXXX-7850 หวัง พิมพ์บุตร 0850-XXX-194 ขอนแก่น
96 6340091009-XXXX-4963 อภิรักษ์ สุรชววัฒน์ 0898-XXX-210 กรุงเทพ
97 6340091001-XXXX-0893 อัยย์วร ดีมา 0815-XXX-591 เลย
98 6340091001-XXXX-2688 อาทิตย์ ศรีจำนงค์ 0857-XXX-700 นครราชสีมา
99 6340091001-XXXX-1658 อารียา เกียรติเจริญพันธุ์ 0891-XXX-751 กรุงเทพ
100 6340091001-XXXX-5263 เอื้อนจิตต์ นวลสุวรรณ์ 0808-XXX-217 ปราจีนบุรี
 
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ที่บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด โทร 02-950-2932
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางเพื่อมารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 30 วันทำการหลังจากที่บริษัทติดต่อกลับ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าว
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544
  • สามารถดูรายละเอียดการร่วมสนุกและรับรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tescolotus.com/ccgoldlucky
View1.7K

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย